Vrcholnostredoveký objekt s telom zomrelého zo Senca-Svätého Martina

Title: Vrcholnostredoveký objekt s telom zomrelého zo Senca-Svätého Martina
Variant title:
  • A construction from the high Middle Ages with a body from Senec-Svätý Martin
  • Ein hochmittelalterliches Objekt mit dem Körper eines Verstorbenen aus Senec-Svätý Martin
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 471-482
Extent
471-482
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Polykultúrna lokalita leží na SV okraji osady Svätý-Martin. V rokoch 1976−1978 bola odkrytá centrálna časť jej areálu s 31 objektmi. Sedemnásť z nich pochádza z 11.–12. storočia. Najdôležitejší z nich je objekt 5/77. V jeho výplni sa vo výnimočnej polohe našla kostra dospelého muža. Skutočné príčiny uloženia zomrelého do jamy nepoznáme. Podľa robustnejšej stavby tela môžeme pripustiť, že jedinec patril k vojenským oddielom a zahynul v boji na cudzom území. Môže však ísť aj o príslušníka miestnej komunity, ktorý zomrel za výnimočných okolností spojených s "nečistou smrťou". Z týchto príčin nemohol byť pochovaný na pohrebisku tohto sídliska. Jeho telo bolo preto iba vhodené do prázdnej obilnej zásobnice.
A poly-cultural site has been located on the north-eastern edge of the village of Svätý Martin. The central section of the area, with 31 constructions, was unearthed in 1976–1978. Seventeen of them date to the 11th–12th centuries. The most important is pit no. 5/77 that contained the skeleton of an adult male. Why the body was deposited in the pit is unknown. Judging by the man's robust build, he may have been a soldier who died in a fight on foreign territory. However, he might have also been a member of the local community who died under circumstances preventing his interment in consecrated ground and the body was thrown into an empty grain storage pit.
Note
Štúdia vypracovaná v rámci projektu 2/0034/11 VEGA.
References
[1] ČAPLOVIČ, D., 1983: Stredoveké zaniknuté dedinské osídlenie na východnom Slovensku, SlArch XXXI, 357–406.

[2] DOČKALOVÁ, M., 2004: Tafonomické aspekty v osteologické archeologii – Taphonomic aspects in osteological archeology, Ve službách archeologie 5, 214–222.

[3] DROZDOVÁ, E.–PARMA, D.–UNGER, J., 2008: Hromadný hrob z Brankovic. In: Epidemie, kleski, vojny. Funeralia Lednickie 10 (Dzieduszycki, W.–Wrzesiński, J., edd.), 323–331. Poznań.

[4] DROZDOVÁ, E.–ŠEDO, O., 2004: Úvodní informace o objektu 6/86 s pohozenými lidskými i zvířecími kostrami z doby velkomoravské v Letonicích – Structure 6/86 with Animal and Human Skeletons in Letonice from the Era of Great Moravia, Ve službách archeologie 5, 223–235.

[5] FUSEK, G., 2000: Torzo stredovekého sídliska v Bielovciach – Überreste einer mittelalterlichen Wüstung in Bielovce, SlArch XLVIII, 101–158.

[6] FUSEK, G., 2008: Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke – Die hochmittelalterliche Sielung in Nitra-Šindolka, AH 33, 27–40.

[7] HANULIAK, M., 1997: K problematike ľudských jedincov zo sídliskových objektov – Zur Problematik menschlicher Individuen aus Siedlungsobjekten, SlArch XLV, 157–182.

[8] HANULIAK, M., 1999: Vrcholnostredoveké sídliskové objekty z Palárikova – Hochmittelalterliche Siedlungsobjekte aus Palárikovo, Študijné zvesti AÚ SAV 33, 243–256.

[9] HANULIAK, M., 2004: Charakter a význam hraníc v časopriestorovej dimenzii pohrebného rítu z mladšieho úseku včasného stredoveku – Charakter und Bedeutung der Grenzen in der zeiträumlichen Dimensionen Begräbnisritus im jüngeren Abschnitt des Frühmittelalters, AH 29, 37–51.

[10] HANULIAK, M., 2004a: Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.–10. storočí na území Slovenska – Goßmährische Gräberfelder und Bestattung in 9.–10. Jahrhundert auf dem Gebiet der Slowakei. Nitra.

[11] HANULIAK, M., 2007: Duchovná zložka každodenného života veľkomoravských Slovanov. In: Cyril a Metod–Slovensko a Európa (Nemcová, E.–Píšová, J., edd.), 88–97. Trnava.

[12] HANULIAK, M., 2008: Materiálna podstata v duchovnej kultúre veľkomoravských Slovanov – Material Substance in spiritual cultura of Great Moravian Slavs, Konštantínove listy 1, 26–40.

[13] HANULIAK, M.–MINÁČ, V., 2008: Charakteristika sídliska z prelomu včasného a vrcholného stredoveku v Senci-Svätom Martine – Charakteristik der Siedlung von der Wende des Früh-und Hochmittelaters in Senec-Svätý Martin, AH 34, 639–656.

[14] KLEIN, B.–MARSINA, R.–RUTTKAY, A., 1994: Vojenské dejiny Slovenska I. Stručný náčrt do roku 1526. Bratislava.

[15] KREJSOVÁ, J.–VACHÚT, P.–HEJHAL, P., 2008: Válečné konflikty v raně středověkých Čechách a na Moravě. In: Epidemie, kleski, vojny. Funeralia Lednickie 10 (Dzieduszycki, W.–Wrzesiński, J., edd.), 385–412. Poznań.

[16] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2008: Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte), AH 33, 9–26.

[17] NEKUDA, V., 2000: Mstěnice. Zniklá středověká ves u Hrotovic. Raně středověké sídliště. Brno.

[18] PAVÚK, J., 1982: Druhý rok záchranného výskumu v Žlkovciach, AVANS 1981, 219–221.

[19] POLLEX, A., 2000: Betrachtungen zu jungslawischen Mehrfachbestattungen, Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 41, 407–422.

[20] RUTTKAY, M., 1998: Dedina a dom vo vrcholnom a neskorom stredoveku. In: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších poznatkov archeológie a etnografie (Botík, J., ed.), 37–66. Bratislava.

[21] RUTTKAY, M., 1999: Výskum stredovekých dedinských sídlisk na Slovensku – Erforschung der mittelalterlichen dörflichen Siedlungen in der Slowakei, AH 24, 7–40.

[22] RUTTKAY, M., 2002: Mittelalterliche Siedlung und Gräberfeld in Bajč-Medzi kanálmi (Vorbericht), SlArch L, 245–322.

[23] VLKOLINSKÁ, I., 2007: Torzo stredovekého sídliska v Beluši – Reste der eines mittelalterlichen Dorfes in Beluša, SlArch LV, 23–107.