Středověký městský dům v České Lípě

Title: Středověký městský dům v České Lípě
Variant title:
  • A mediaeval town house in Česká Lípa
  • Ein mittelalterliches Stadthaus in Česká Lípa (Böhmisch Leipa)
Source document: Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 455-469
Extent
455-469
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Středověké osídlení České Lípy ze 13. století dokládá povrchový sběr na území Staré Lípy a relikty zemnic. Jako město se konstituovala v první třetině 14. století. Zděná architektura naznačuje užívání průjezdového a síňového typu domu, oba na hloubkové parcele o šířce od 6 do 10 m, a typ domu šířkového, zabírajícího parcely široké 12 až 20 m. Jejich jednoznačné určení a datace však naráží na řadu problémů.
That the oldest mediaeval settlement in Česká Lípa dates from the 13th century has been confirmed by surface collection on the territory of Stará Lípa and the relics of sunken constructions. The town of Česká Lípa came into existence in the first third of the 14th century. Masonry architecture indicates the employment of gateway- and vestibule-type houses with frontages of 6–10 m, and houses of a wide type with frontages of 12–20 m. However, clear characterization and dating of them are associated with a number of problems.
References
[1] CDB V/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (Šebánek, J.–Dušková, S., ed.). Praha 1974.

[2] FORUM URBES MEDII AEVI III, 2006: Forum urbes medii aevi III. Vrcholně středověká zděná městská architektura střední Evropy. Brno.

[3] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J., 1990: Vznik a počátky České Lípy, Bezděz 1, 11–38.

[4] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J., 1992: Českolipská radnice jako hmotný pramen – Das Rathaus von Česká Lípa als materielle Quelle historischer Erkenntnis, SbSPS 3, 151–165.

[5] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J., 1998: Českolipské kostely Panny Marie a sv. Mikuláše – Die Frauenkirche und Nikolaikirche in Česká Lípa, Bezděz 7, 35–55.

[6] HAUSEROVÁ, M., 1995: Středověký městský dům na široké parcele se středním průjezdem – Mittelalterliches Stadthaus auf einer breiten Parzelle mit dem Hausflur in der Mitte, AH 20, 53–64.

[7] HLAVÁČEK, I.–KAŠPAR, J.–NOVÝ, R., 1988: Vademecum pomocných věd historických. Praha.

[8] KOLEKTIV, 1997: Dějiny města Litoměřic. Litoměřice.

[9] KUČA, K., 1996: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. Praha.

[10] MENCL, V., 1953: Měšťanský dům českého středověku, ZPP 13, 161–192.

[11] MUK, J., 1978: Přínos stavebně historického a  archeologického výzkumu Mostu k  dějinám městského domu – Beitrag der baugeschichtlichen und archäologischen Untersuchung von Most zur Geschichte des Stadthauses, AH 8, 165–169.

[12] NZ, 1985: Nálezová zpráva z 19. 10. 1985, rkp. ulož. v archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR v Praze, č. j. 4090/85.

[13] NZ, 1987: Nálezová zpráva z 24. 11. 1987, rkp. ulož. v archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR v Praze, č. j. 4428/87.

[14] NZ, 1989: Nálezová zpráva z listopadu 1989, rkp. ulož. v archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR v Praze, č. j. 704/90.

[15] NZ, 1991: Nálezová zpráva z  března 1991, rkp. ulož. v  archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR v  Praze, č. j. 1384/91.

[16] NZ, 1997: Nálezová zpráva z  března 1997, rkp. ulož. v  archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR v  Praze, č. j. 3367/04.

[17] NZ, 2004: Nálezová zpráva z  července 2004, rkp. ulož. v  archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR v  Praze, č. j. 317/05.

[18] NZ, 2009: Nálezová zpráva z 24. 7. 2009, rkp. ulož. v archivu nálezových zpráv ARÚ AV ČR v Praze, č. j. 633/10.

[19] PANÁČEK, J., 2000: Regesta Lippensia. Česká Lípa.

[20] PANÁČEK, J.–GABRIEL, F., 1983: Přehled pramenů k dějinám vesnického osídlení okresu Česká Lípa – Quellenübersicht zur Geschichte der Ländlichen Besiedlung im Bezirk Česká Lípa, HG 21, 133–175.

[21] PANÁČEK, J.–GABRIEL, F., 1997: Kostel sv. Kříže na českolipském předměstí – Die Kreuzkirche in der Vorstadt von Česká Lípa, Bezděz 6, 19–40.

[22] RADOVÁ-ŠTIKOVÁ, M., 1991: Stavební proměny a typy středověkého domu. In: M. Radová–J. Škabrada, Příspěvky k poznání středověkého stavitelství, 17–22.

[23] RADOVÁ, M.–HAUSEROVÁ, M., 1992: Síňový dům – Das Flurhaus, AH 17, 99–113.

[24] SMETANA, J., 1979: K topografii areálů severočeských měst ve 13. a 14. století – Zur Topographie der Areale der Nordböhmischen Städte im 13. und 14. Jahrhudert, ČsČH XXVII, 573–599.

[25] SHP, 1984: Stavebně historický průzkum ze srpna 1984, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.

[26] SHP, 1988: Stavebně historický průzkum z listopadu 1988, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.

[27] SHP, 1988a: Stavebně historický průzkum z listopadu 1988, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.

[28] SHP, 1989: Stavebně historický průzkum z března 1989, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.

[29] SHP, 1989a: Stavebně historický průzkum z května 1989, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.

[30] SHP, 1991: Stavebně historický průzkum z dubna 1991, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.

[31] SHP, 1992: Stavebně historický průzkum z března–dubna 1992, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.

[32] SHP, 1993: Stavebně historický průzkum z března 1993, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.

[33] SHP, 1995: Stavebně historický průzkum ze srpna 1995, rkp. ulož. v Státním ústředním archivu Praha, inv. č. 78.

[34] SHP, 1996: Stavebně historický průzkum z ledna 1996, rkp. ulož. v Státním ústředním archivu Praha, inv. č. 76.

[35] SHP, 1996: Stavebně historický průzkum z června 1996, rkp. ulož. v Státním ústředním archivu Praha, inv. č. 70.

[36] SHP, 1996a: Stavebně historický průzkum z dubna 1996, rkp. ulož. v Státním ústředním archivu Praha, inv. č. 64.

[37] SHP, 1998: Stavebně historický průzkum z června 1998, rkp. ulož. v Státním ústředním archivu Praha, inv. č. 261.

[38] SHP, 1999: Stavebně historický průzkum z června 1998, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.

[39] SHP, 2000: Stavebně historický průzkum z června 2000, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.

[40] SHP, 2001: Stavebně historický průzkum z ledna 2001, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.

[41] SHP, 2001a: Stavebně historický průzkum z ledna 2001, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.

[42] SHP, 2004: Stavebně historický průzkum z července 2004, rkp. ulož. v soukromém archivu F. Gabriela.