Kachle z Karlova mostu

Title: Kachle z Karlova mostu
Variant title:
  • Kacheln von der Karlsbrücke
  • Tiles from Charles Bridge
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 255-268
Extent
255-268
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V rámci probíhajícího výzkumu v souvislosti s opravou Karlova mostu byl v jeho bezprostřední blízkosti na malostranském břehu vyzvednut středně velký soubor kachlů, z nichž některé pocházejí prokazatelně od stejného výrobce a lze je pokládat za součást jednoho kamnového tělesa. To bylo tvořeno nádobkovými kachli z materiálu s hojnou příměsí slídy a značkou čtvrceného kruhu na dně. Pravděpodobně se jedná o specifickou skupinu kachlů z (1. poloviny ?) 14. století, které je třeba v budoucnosti věnovat soustředěnější pozornost. Součástí nálezu, bohužel se spornými nálezovými okolnostmi, je i glazovaný kachel malého formátu s českým lvem.
A series of tiles was acquired as part of ongoing research associated with repairs to Charles Bridge, Prague. The series comes from the Malá Strana bank of the River Vltava, quite close to the bridge. Some tiles were definitely manufactured by the same producer and may be considered parts of one stove. The stove consisted of vessel-shaped tiles made of a mica-rich material, bearing the mark of a quartered circle. This was probably a specific group of tiles from the 14th century (first half) that will require a deeper analysis in the future. One part of the find, unfortunately in disputable circumstances, is a glazed, small-format tile with the Bohemian lion.
References
[1] BRYCH, V., 1999: Lvem mě nazývají. Středověké dlaždice a kachle s motivem českého znaku, Umění a řemesla 41, č. 4, 60–65.

[2] BRYCH, V., 2004: Kachle gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

[3] BRYCH, V.–STEHLÍKOVÁ, D.–ŽEGKLITZ, J., 1990: Pražské kachle doby gotické a renesanční. Katalog výstavy. Praha.

[4] HAZLBAUER, Z., 2003: Vývoj stavební podoby a funkce kachlových kamen ve středověku a raném novověku, Svorník 1, 153–168.

[5] HEJDOVÁ, D.–NECHVÁTAL, B., 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách I, PA LI, 100–183.

[6] JANSKÁ, E., 1977: K nálezům středověkých studní, Staletá Praha 8, 165–196.

[7] KRÁSA, 2008: Krása, která hřeje. Výběrový katalog gotických a renesančních kachlů Moravy a Slezska (Menoušková, D.–Měřínský, Z., edd.). Uherské Hradiště.

[8] MĚŘÍNSKÝ, Z., 2007: Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981–2006. Brtnice–Brno.

[9] MĚŘÍNSKÝ, Z.–ZUMPFE, E., 1996: Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie, AH 21, 499–503.

[10] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[11] PETRÁŇ, J., 1970: Český znak. Praha.

[12] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[13] RICHTEROVÁ, J., 1982a: Technologie pražských středověkých kachlů, Archaeologica Pragensia 3, 153–167.

[14] RICHTEROVÁ, J., 1983: Orlice jako chronologický motiv kachlového reliéfu, AH 8, 155–156.

[15] SMETÁNKA, Z., 1959: K problému nejstarších plasticky zdobených kachlů v Čechách, Acta Musei Reginaehradecensis, S. B: Scientiae sociales 2, 107–114.

[16] SMETÁNKA, Z., 1983: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách, AH 8, 145–154.