Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď

Title: Středověké a novověké artefakty z nádvoří městské radnice v Českých Budějovicích a jejich sociálně-ekonomická výpověď
Variant title:
  • Medieval and modern-age artefacts from the courtyard of the town hall in České Budějovice and their socio-economic context
  • Mittelalterliche und neuzeitliche Artefakte aus dem Hof des Rathauses von České Budějovice und ihre sozialökonomische Aussage
Source document: Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 7-33
Extent
7-33
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Při archeologickém výzkumu na nádvoří městské radnice v letech 1996–1997 byly odkryty části tří až čtyř původních městských parcel s hospodářským a provozním zázemím městských domů, které předcházely výstavbě renesanční městské radnice v polovině 16. století. Z archeologického výzkumu bylo získáno velké množství artefaktů, které byly předmětem studia středověké a novověké materiální kultury. Předkládaný rozbor se věnuje artefaktům materiálově rozděleným na středověkou a novověkou užitkovou (kuchyňskou, stolní a zásobní) keramiku, novověké keramické dýmky, kamnářskou keramiku, předměty ze skla, železa, barevných kovů a na mince. Soubor artefaktů je první ucelenou sondou do sociálně-ekonomického života městských domácností v průběhu středověku a novověku v Českých Budějovicích.
Archaeological research in the town hall courtyard conducted in 1996–1997 disclosed parts of three or four urban plots with the economic hinterland of burgher houses that preceded a renaissance town hall built in the mid-16th century. The research yielded a large number of artefacts that were studied as examples of medieval and modern-age material culture. The paper focuses on artefacts divided, in terms of material, into medieval and modern-age utility ceramics (kitchenware, tableware and storage vessels), modern-age ceramic tobacco pipes, stove tiles ceramics, objects of glass, iron and non-ferrous metals, and coins. The series of artefacts provides the first comprehensive insight into the socio-economic life of urban households in České Budějovice in the Middle Ages and the modern age.
Note
Studie je výstupem grantového projektu SGS-2014-39: Historická radnice v Českých Budějovicích ve světle archeologických výzkumů a rozboru hmotných pramenů.
Die vorliegende Studie ist ein Ergebnis des Förderprojekts SGS-2014-39: Das historische Rathaus in České Budějovice im Lichte von archäologischen Grabungen und einer Analyse von materiellen Quellen.