Dokumentace reliktů předhradí hradu Strádova (okres Chrudim)

Title: Dokumentace reliktů předhradí hradu Strádova (okres Chrudim)
Variant title:
  • Documentation of the remains of the bailey of the Strádov Castle (Chrudim district)
  • Dokumentation der Relikte der Vorburg von der Burgruine Strádov (Bezirk Chrudim)
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 457-473
Extent
457-473
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Zřícenina hradu Strádova se nalézá v lesním prostoru nad soutokem Chrudimky a Libáňského potoka. Hrad je ohrožen nájezdy hledačů pokladů a plánovanou těžbou dřeva. Proto byl na lokalitě proveden vizuálně geodetický nedestruktivní průzkum kombinovaný s leteckým laserovým skenováním (LIDAR). Výsledkem je nové komplexní geodetické zaměření hradu včetně předhradí. Při průzkumu byly objeveny další do té doby neznámé objekty na předhradí a v předpolí hradní zříceniny. Dochované úseky nadzemního zdiva byly zdokumentovány pomocí vícesnímkové fotogrammetrie.
The ruin of the Strádov castle is located in a forested area above the confluence of the Chrudimka river and the Libáňský potok stream. The castle is endangered by raids of treasure hunters and prospective logging, which is why visual-geodetic non-destructive research combined with airborne laser scanning (LIDAR) was conducted at the location. The result is a new, comprehensive geodetic survey of the castle including the bailey. The research has disclosed unknown features situated in the bailey and the outer ward of the castle ruin. Preserved sections of overground masonry were documented with the use of multi-shot photogrammetry.
Note
Tato studie je dílčím výsledkem projektu Studentské grantové soutěže Západočeské univerzity v Plzni SGS--2015-047 "Hospodářské zázemí a přírodní prostředí zaniklých středověkých a časně novověkých vsí".
Die vorliegende Studie ist Teilergebnis des Projektes des Studentenförderwettbewerbs der Westböhmischen Universität in Pilsen SGS-2015-047 "Das wirtschaftliche Hinterland und die natürliche Umgebung von mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Dorfwüstungen".
References
[1] AČ III: Archiv český čili staré písemné památky české i morawské III (Palacký, F., ed.). Praha 1844.

[2] AČ XXXVI: Desky dvorské království českého. Díl III. Druhá kniha provolací z let 1411–1448 (Friedrich, G., ed.). Praha 1941.

[3] AČ XXXVII/3: Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. Díl XXXVII. Čtvrtá kniha provolací desk dvorských z let 1453–1480. Částka 3. Kraje L–N (Friedrich, G., ed.). Praha 1944.

[4] BAIERL, P.–MUSIL, P.–NETOLICKÝ, P., 2015: Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k. ú. Smrkový Týnec) – Gegenwärtiger Zustand und Restaurierung der Ruine von Burg Rabštejnek (Katastergebiet Smrkový Týnec), AH 40, 149–161.

[5] CEJPOVÁ, M., 2003: Hrad Strádov – Burg Strádov. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2002, 35–40. Plzeň.

[6] CULEK, M., ed., 1996: Biogeografické členění České republiky. Praha.

[7] DEMEK, J., ed., 1965: Geomorfologie českých zemí. Praha.

[8] DURDÍK, T., 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[9] DURDÍK, T., 2002: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha.

[10] FELCMAN, O., ed., 2009: Dějiny východních Čech v pravěku a středověku (do roku 1526). Praha.

[11] FROLÍK, J., 1984: Archeologické nálezy Chrudimsko (k– t). Chrudim.

[12] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2013: Několik poznámek k obléhání hradu Lichnice v letech 1428–1429, Chrudimský vlastivědný sborník 17, 125–214.

[13] FROLÍK, J.–MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2011: Stavební podoba zaniklého benediktinského kláštera v Podlažicích – Die Baugestaltung des untergegangenen Benedikterklosters in Podlažice. In: Dějiny staveb. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2010, 39–50. Plzeň.

[14] FROLÍK, J.–PERTL, M., 1984: Stříbrem tausovaná ostruha z hradu Strádova – Ein mit Silber tauschierter Sporn aus der Burg Strádov. In: Urbes Medii Aevi. Investigationes Archaeologicae, 157–160. Praha.

[15] GOJDA, M.–JOHN, J. et al., 2013: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň.

[16] HANUS, V., ed., 1926: Chrudimsko a Nasavrcko IV. Prehistorie a historie obcí na Chrudimsku. Chrudim.

[17] CHARVÁT, J., ed., 1945: Dílo Františka Palackého Svazek druhý. Staří letopisové čeští 1378 do 1527. Praha.

[18] CHYTIL, K., 1900: Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. Díl. XI. Politický okres Chrudimský. Praha.

[19] JEMELKA, J., ed., 1968: Československá vlastivěda. Díl I. Příroda. Svazek 1. Geologie, Fyzický zeměpis. Praha.

[20] MACHEK, V., 1973: Etymologický slovník jazyka českého. Praha.

[21] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady. Díl první. Praha.

[22] MENCLOVÁ, D., 1972a: České hrady. Díl druhý. Praha.

[23] MUSIL, J., 2009: An assemblage of late Middle Age and Early Modern period ceramics from Rabštejnek Castle in the cadastral territory of Smrkový Týnec in the district of Chrudim, Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 45–64.

[24] MUSIL, J., v tisku: Příspěvek k poznání hmotné kultury hradu Strádova (k. ú. Ochoz u Nasavrk, okr. Chrudim), Archeologie východních Čech.

[25] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2012: Zaniklá středověká a raně novověká ves Bolešov v k. ú. Spačice, okres Chrudim, Pardubický kraj – The perished medieval and early-modern-age village of Bolešov in the cadastral territory of Spačice, district of Chrudim, the Pardubice region, Východočeský sborník historický 22, 73–114.

[26] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014: Současný stav a perspektivy výzkumu antropogenních pozůstatků sídelních, výrobních a těžebních areálů v prostoru Železných hor, Archeologie východních Čech 5 (2013), 227–239.

[27] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014a: Tvrziště Stoupec a jeho hospodářské zázemí. Výsledky povrchového průzkumu na k.ú. Březinka u Hoštalovic (okr. Chrudim), Archeologie východních Čech 5 (2013), 148–180.

[28] MVB IV: Monumenta vaticana res gestas bohemicas illustrantia. Tomus IV. (Stloukal, K., ed.). Pragae 1949–1953.

[29] OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ 1906: Ottův slovník naučný. Dvacátý čtvrtý díl. Staroženské–Šyl. Praha.

[30] PROFOUS, A.–SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díl IV. S–Ž. Praha.

[31] RIEGER, B., 1878: Tvrz Lipka, Památky archaeologické a místopisné X, 737–742.

[32] RT I: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MDXLI igne combustarum I. (Emler, Josef, ed.). Pragae 1870.

[33] RYBIČKA, A., 1855: Procházky v okolí Chrudimském, Památky archaeologické a místopisné I, 311–320.

[34] RYBIČKA, A., 1857: Další procházky v okolí Chrudimském, Památky archaeologické a místopisné II, 39–42.

[35] RYBIČKA, A., 1868: Procházky archaeologické a místopisné v okolí Chrasteckém, Památky archaeologické a místopisné VII, 348–364.

[36] SA I: Soudní akta konsistoře Pražské I. (Acta judiciaria consistorii Pragensis) (Tandra, F., ed.). Praha 1893.

[37] SEDLÁČEK, A., 1882: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl I. Praha.

[38] STEHLÍKOVÁ, J.–ŠTĚPÁN, L., 2014: Nasavrcké panství a slatiňanští Auerspergové. Slatiňany.

[39] SVOBODA, L., Ochoz, hrad Strádov, Výzkum v Čechách 1982–1983, 120.

[40] TEPLÝ, J., 1997: Pozemková držba v předhusitském Chrudimsku. Pardubice.

[41] TEPLÝ, J., 2005: Hrad Strádov. 1. část, Zpravodaj Univerzity Pardubice 40, 37–39.

[42] TEPLÝ, J., 2005a: Hrad Strádov. 2. část, Zpravodaj Univerzity Pardubice 41, 36–39.

[43] TEPLÝ, J., 2005b: Hrad Strádov. 3. část, Zpravodaj Univerzity Pardubice 42, 34–35.

[44] TEPLÝ, J., 2005c: Hrad Strádov. 4. část, Zpravodaj Univerzity Pardubice 43, 47–49.

[45] TEPLÝ, J., 2005d: Hrad Strádov. 5. část, Zpravodaj Univerzity Pardubice 44, 47–51.

[46] TEPLÝ, J., 2005e: Hrad Strádov. 6. část, Zpravodaj Univerzity Pardubice 45, 45–47.

[47] TEPLÝ, J., 2012: Hrad Strádov a Jaroš Lacembok z Chlumu – Strádov castle and Jaroš Lacembok of Chlum, Východočeský sborník historický 22, 115–135.

[48] VÁLEK, B., 1964: Půdy východních Čech: v území mezi Krkonošemi a Českomoravskou vysočinou, jejich vznik, vývoj a praktické využití. Havlíčkův Brod.

[49] VAŘEKA, P. a kol., 2006: Archeologie zaniklých středověkých vesnic na Rokycansku I. Plzeň.

[50] VÍCH, D., 2011: Archeologické nálezy z jedné privátní sbírky – Die archäologischen Funde aus einer privaten Sammlung, Archeologie ve středních Čechách 15, 999–1015.

[51] ZPRÁVY KURATORIA 1898: Zprávy Kuratoria průmyslového musea c. a k. Františka Josefa I. pro východní Čechy za rok 1897. Chrudim 1898.