Středověká a raně novověká sídla na pískovci

Title: Středověká a raně novověká sídla na pískovci
Variant title:
  • Settlements built on sandstone from the Middle Ages and the early modern age
  • Mittelalterliche und frühneuzeitliche Sitze auf Sandstein
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 423-432
Extent
423-432
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Sídla spojovaná s hrady na pískovcovém podloží převažují svojí četností sídla na jiných podložích. Řešení hledáme v přehodnocení funkce hradu na sídla pro lidi, kteří vykonávali práci vázanou na určité přírodní prostředí nebo se ukrývali jak před válečnými událostmi, tak před náboženským pronásledováním. Přiřazení sídel k těmto funkcím situaci řeší pouze částečně.
Settlements such as castles built on sandstone subsoil prevail over those on other subsoil types. In order to explain this, the function of the castle should be reassessed: castles served people performing tasks associated with a certain natural environment, as well as those finding refuge in them in times of war and religious persecution. However, even the introduction of these functions does not answer the question completely.
References
[1] BELISOVÁ, N., 2004: Zpracování smoly v Českém Švýcarsku a Labských pískovcích. In: Minulosti Českého Švýcarska II (Belisová, N., ed.), 95–183. Krásná Lípa.

[2] BROWN, R. A., 2004: English Castles. Woodbridge.

[3] ČERNÁ, E., 2004: Příspěvek k poznání středověkého sklářství na severu Čech. In: Minulosti Českého Švýcarska I (Belisová, N., ed.), 36–45. Krásná Lípa.

[4] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[5] FILIP, J., 1947: Dějinné počátky Českého ráje – The Historic Beginnings of the Bohemian Paradise. Praha.

[6] GABRIEL, F., 1986: České Švýcarsko očima archeologa. Děčín.

[7] GABRIEL, F., 1989: K Problematice opevněných sídel na pískovci – Zur Problematik befestigter Wohnsitze auf Sandstein, CB 1, 125–138.

[8] GABRIEL, F., 1995: Struktura rozložení hradů na pískovcích – Sandstone Foundatation Influencingthe Location of Fortresses, HG 28, 49–61. Praha.

[9] GABRIEL, F., 2008: Vztah stavby "věž" k typu "skalní hrad" v severních Čechách – Beziehung des Baus "Turm" zum Typ "Felsenburg" in Nordböhmen, CB 11, 31–52.

[10] GABRIEL, F.–KURSOVÁ, L., v tisku: Modern settlement of Rotštejn Castle (Semily district) – Novodobe osidleni hradu Rotštejna (okr. Semily), Studies in Post-Medieval Archaeology 3.

[11] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J., 1998: Severočeské hrady na kupách – Nordböhmische Burgen auf Bergkuppen, CB 6, 69–105.

[12] GABRIEL, F.–PANÁČEK, J.–PODROUŽEK, K., 2011: Helfenburk hrad pražských arcibiskupů – Helfenburk Burg der prager Erzbischöfe. Dřísy.

[13] GABRIEL, F.–PODROUŽEK, K., 2000: Skalní sídliště Sloup – Felsensiedlung Sloup, PRP I, 3–14.

[14] GABRIEL, F.–PODROUŽEK, K., 2006: Pracovní hypotéza k raně novověkému sídlení na pískovcích – Arbeitshypothese zur früh-neuzeitlichen Siedlung auf Sandstein. In: Z Českého ráje a Podkrkonoší – Supplementum 11 (Navrátil, I.–Šoltysová, L., edd.), 121–128. Turnov.

[15] GABRIEL, F.–PODROUŽEK, K.–KURSOVÁ, L., 2006: Funktion von Objekten formaler Struktur in Burgen auf Sandstein-Fnuction of formally structured Objects in Cas on Sandstone Subsoil, CaBe 8, 19–25.

[16] GABRIEL, F.–PODROUŽEK, K.–ZAHRADNÍK, P., 2001: Skalní sídlo u Sloupu – Die Einsiedlerstein bei Sloup. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností 10. Praha.

[17] GABRIEL, F.–SMETANA, J., 1981: K datování a funkci středověkých opevnění v Českém Švýcarsku – Zur Datierung und Funktion der mittelalterlichen Befestigungen in der Böhmischen Schweiz, AH 6, 33–62.

[18] GABRIEL, F.–VANĚK, V., 2006: České Švýcarsko ve středověku – Böhmische Schweiz im Mittelalter. Vlastivědná knihovnička Společnosti přátel starožitností 13. Praha.

[19] CHAMRA, S.–SCHRÖFEL, J.–TYLŠ, V., 2005: Základy petrografie a regionální geologie ČR. Praha.

[20] CHOTĚBOR, P., 1981: Povrchový průzkum skalních hradů v Českém ráji – Die Oberflächenerkundungen der Felsenburgen in Böhmischen Paradies, AH 6, 71–78.

[21] KADLEC, J., 1977: Přehled církevních dějin Českých I. Praha.

[22] KLOS, R.–NĚMEČEK, F., 1978: Skalní hrady v Českém Švýcarsku – Die Felsenburgen in der Böhmischen Schweiz. Ústí nad Labem.

[23] KOLEKTIV, 1980: Přehled dějin Československa I/1. Praha.

[24] LISSEK, P., 2004: Výroba dehtu a smoly v Českém Švýcarsku. In: Minulosti Českého Švýcarska II (Belisová, N., ed.), 75–93. Krásná Lípa.

[25] MEICHE, A., 1907: Die Burgen und vorgeschichtlichenWohnstätteen der Sächsischen Schweiz. Dresden.

[26] NZ, nedatováno: Nedatovaná NZ, rkp. ulož. v archivu NZ ARÚ AV ČR Praha, č. j. 6664/46.

[27] NEUGEBAUER, A., 1986: Pfaffenstein und Neurathen. Pirna.

[28] PEŘINA, I., 2008: O třech tak zvaných hradech v Českém ráji – Über drei sogenannte Burgen im Böhmischen Paradis, AH 33, 233–254.

[29] PODROUŽEK, K., 1997: "Barušky" – lidová architektura v pískovcovém podloží – "Barušky" – Volksarchitektur im Sandsteinunteergrund, PRP II, 57–66.

[30] PODROUŽEK, K., 2006: Vesnické stavby na pískovcovém podloží. Ústí nad Labem.

[31] PODROUŽEK, K., 2006a: Sezónní obytné objekty v pískovcích. In: Minulosti Českého Švýcarska III (Belisová, N., ed.), 142–159. Krásná Lípa.

[32] PODROUŽEK, K.–GABRIEL, F., 2007: Typy objektů valečovského "městečka" – Objekttypen des Valečover "Städtchen", AH 32, 211–224.

[33] SEDLÁČEK, A., 1997: Hrady, zámky a tvrze království českého 10. Praha.

[34] SEDLÁČEK, A., 1998: Hrady, zámky a tvrze království českého 14. Praha.

[35] SMETÁNKA, Z., 1978: Česká vesnice v období vzniku městských aglomerací – Das böhmische Dorf in der Entstehungszeit der Stadttagglomerationen, AH 3, 325–330.

[36] VESELÝ, M.–PLEKANEC, M., 2004: Železné jámy u Kyjova. In: Minulosti Českého Švýcarska II (Belisová, N., ed.), 65–73. Krásná Lípa.