Architektonický vývoj Brna ve 13. století

Title: Architektonický vývoj Brna ve 13. století
Variant title:
  • Die architektonische Entwicklung von Brünn im 13. Jahrhundert
  • Architectural Development of Brno in the 13th Century
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 81-91
Extent
81-91
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá stavbami, které ve 13. století stály, byly přestavovány nebo vznikaly v obvodu městských hradeb. Na základě písemných, grafických, archeologických pramenů a dochovaných zdiv a architektonických článků se snaží stručně nastínit vznik a vývoj architektury v daném období. Článek předkládá názory jednotlivých badatelů na historický i stavebně-historický vývoj staveb a jejich stylové zařazení.
The contribution focuses upon buildings that existed, were being reconstructed or constructed in the 13th century on the perimeter of the Brno town walls. Drawing on written, graphic and archaeological sources, preserved masonry and architectural elements, the author attempts to outline the origin and development of architecture in the period. The article presents views of major scholars on the historical and construction-historical development of buildings and their style classification.
References
[1] CDB II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II. (ed. G. Friedrich). Pragae 1912.

[2] CDB III/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae III/1. (ed. G. Friedrich). Pragae 1942.

[3] CDB IV/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae IV/1. (ed. J. Šebánek–S. Dušková). Pragae 1962.

[4] CDB V/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V/1. (ed. J. Šebánek–S. Dušková). Pragae 1974.

[5] CDM VI: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VI. (ed J. Chytil–P. Chlumecký). Brünn 1854.

[6] BENEŠOVSKÁ, K., 2003: Královský dům v Brně a jeho kaple. In: J. Fajt (ed.), Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich umělecká výzdoba, 426–431, Praha.

[7] BUREŠ, J., 1960: Středověké stavby brněnských dominikánů, ČMMZ, vědy společenské XLV, 107–142.

[8] ČERNUŠÁK, T.–PROKOP, A.–NĚMEC, D., 2001: Historie dominikánů v českých zemích. Praha.

[9] DRAGOUN, Z., 1992: K podobě minoritského kláštera na Starém Městě pražském, ZPP 52, č. 7, 1–3.

[10] DVOŘÁK, J., 1996: Kámen středověkých staveb na Moravě, AH 21, 509–512.

[11] FILLITZ, H. (Hsg.), 1998: Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. Früh- und Hochmittelalter. Band I. Wien.

[12] FLÍDR, A., 2004: Porta Coeli, rkp. diplomové práce ulož. v Semináři dějin umění FF MU Brno. Brno.

[13] FLODR, M., 1993: Jura originalia civitatis brunensis. Privilegium českého krále Václava I. z ledna 1243 pro město Brno. Brno.

[14] HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, C., 1947: Brno, stavební a umělecký vývoj města. Praha.

[15] HÁLOVÁ-JAHODOVÁ, C., 1967: Urbanizace brněnského území ve středověku, SbNM A, XXI, č. 4–5, 227–232.

[16] HOLUB, P.–MERTA, D.–PEŠKA, M.–ZŮBEK, A., 2003: Poznámky k historické topografii Dominikánského náměstí, BMD XVII, 41–78.

[17] HÝBL, F., 1896: Počátky minoritů v Čechách a na Moravě, ČČH II, 335–345.

[18] CHRISTUS, S., 1733: Chronologia venerabilis conventus Brunensis. Moravský zemský archív, fond E 49 Minorité Brno, karton 15, kniha 32.

[19] KOLAŘÍK, V., 2004: Středověké a raně novověké opevnění města Brna na základě archeologických výzkumů, rkp. seminární práce ulož. v Ústavu archeologie a muzeologie FF MU Brno. Brno.

[20] KONEČNÝ, L., 1996: Nejstarší krypty a funkce svatopetrského chrámu v Brně, Umění XLIV, 315–344.

[21] KONEČNÝ, L., 1998–1999: Minoritský klášter v Brně. Podpovrchový stavebněhistorický průzkum. Nálezy v severní části východního křídla konventu (tzv. malý refektář), rkp. nálezové zprávy ulož. v MuMB. Brno.

[22] KOUDELKOVÁ, D., 1987: Královská kaple PM a sv. Václava v Brně, rkp. diplomové práce ulož. v Semináři dějin umění FF MU Brno. Brno.

[23] KROUPA, P., 1999: Farní kostel sv. Jakuba Většího v Brně. In: Od gotiky k renesanci, výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 II, Brno, K. Chamonikola (ed.), 90–96. Brno.

[24] KUČA, K., 1989: Památky Brna. Brno.

[25] KUČA, K., 2000: Brno. Brno.

[26] KUTHAN, J. (ed.), 1982: Umění doby posledních Přemyslovců. Praha.

[27] KUTHAN, J., 1994: Česká architektura v době posledních Přemyslovců. Praha.

[28] LAWRENCE, C. H., 2001: Dějiny středověkého mnišství. Brno–Praha.

[29] LÍBAL, D., 2001: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha.

[30] LÍBAL, D.–MUK, J., 1984: Středověké stavební konstrukce a technologie, AH 9, 239–246.

[31] LUDVÍKOVSKÝ, J. (ed.), 1964: Chronica domus Sarensis. Brno.

[32] MENDL, B., 1935: Knihy počtů města Brna z let 1343–1365. Brno.

[33] MERTA, D., 2001a: Brno, sanace podzemí, blok 41– předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu, rkp. nálezové zprávy ulož. v Archaia Brno o.p.s. Brno.

[34] MERTA, D., 2001b: Nejstarší měšťanská kamenná architektura v Brně, Průzkumy památek 8/II, 41–60.

[35] MERTA, D.–PEŠKA, M.–SADÍLEK, J.–URBÁNKOVÁ, K., 2001: Kostel sv. Mikuláše na Dolním trhu v Brně, BMD XV, 107–132.

[36] MERTA, D.–PROCHÁZKA, R., 1998: Brno. Minoritský klášter, rkp. nálezové zprávy ulož. v Archaia Brno o.p.s. Brno.

[37] MRÁZEK, I., 1993: Kamenná tvář Brna. Brno.

[38] MUK, J., 1983: K typologii nejstarších českých mendikantských chrámů. In: Umění 13. století v českých zemích, 193–217, Praha.

[39] NOVÁK, D., 2004: Středověké kostely v Jihlavě, rkp. diplomové práce ulož. v Semináři dějin umění FF MU Brno. Brno.

[40] NOVOTNÝ, B., 1967: Záchranný výzkum základů a okolí zaniklého kostela sv. Mikuláše v Brně, PV 1966, 77–79.

[41] PEŠKA, M., 2002: Brno-Nová radnice A 01/2002. rekonstrukce II. etapa, rkp. nálezové zprávy ulož. v Archaia Brno o.p.s. Brno.

[42] PROCHÁZKA, R., 1988: Archeologické prameny ke středověkému Brnu. Z nových výzkumů 1983–1987, AH 13, 83–96.

[43] PROCHÁZKA, R., 1993: Archeologie k počátkům středověkého města Brna, BMD XI, 29–53.

[44] PROCHÁZKA, R., 1998: Archeologické výzkumy mendikantských klášterů v Brně, Pravěk NŘ 8/1998, 277–296.

[45] PROCHÁZKA, R., 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna, Medievalia Archaeologica Bohemica 2, 7–158.

[46] RAZÍM, V., 1996: Sakrální stavby v systému obrany středověkých měst, AH 21, 151–168.

[47] RBM I: Regesta diplomatica noc non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars I (ed. K. J. Erben). Pragae 1855.

[48] RBM II: Regesta diplomatica noc non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars II (ed. J. Emler). Pragae 1882.

[49] RICHTER, V., 1936: Z počátků města Brna, ČMM LX, 257–314.

[50] SAMEK, B., 1963: Brněnská radnice, BMD V, 168–196.

[51] SAMEK, B., 1966: Brněnská radnice. Brno.

[52] SAMEK, B., 1993: Věžové domy v Brně, BMD XI, 104–108.

[53] SAMEK, B., 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska I, A–I. Praha.

[54] SEVERINOVÁ, J.–SEVERIN, K., 2006: Královská kaple v Brně, BMD XIX, 295–350.

[55] SEVERINOVÁ, J.–SEVERIN, K.–STEHLÍK, M., 1997: Královská kaple v Brně 1297–1997. Brno.

[56] ŠLANCAROVÁ, V., 2005: Architektonický vývoj Brna v 2. polovině 13. století, rkp. diplomové práce ulož. v Semináři dějin umění FF MU Brno. Brno.

[57] ŠUJAN, F., 1902: Dějepis Brna I. Brno.

[58] TENORA, J., 1928: Stoliční chrám sv. Petra a Pavla v Brně. Průvodce kostelem. Brno.

[59] UNGER, J., 1994: Jak vypadal kostel na Petrově ve 13. století, Pravěk NŘ 4/1994, 289–296.

[60] VIČAR, O., 1965: Místopis Brna v polovici 14. století. Prostor uvnitř hradeb, BMD VII, 242–283.

[61] VIČAR, O., 1969: Středověká městská parcelace, ZPP 29, 35–38.

[62] VLČEK, R., 1994: Charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně, Pravěk NŘ 4/1994, 313–317.