Nedestruktivní průzkum bojiště první světové války na kótě Kobyla (okres Medzilaborce)

Title: Nedestruktivní průzkum bojiště první světové války na kótě Kobyla (okres Medzilaborce)
Variant title:
  • Non-invasive research into a First World War battlefield on Kobyla Hill (Medzilaborce district)
  • Zerstörungsfreie Untersuchung eines Schlachtfeldes aus dem Ersten Weltkrieg auf dem Hügel Kobyla (Bezirk Medzilaborce)
Source document: Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 539-559
Extent
539-559
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V zimě 1914–1915 zasáhly události první světové války území současného Slovenska. V kopcovitém terénu Východních Karpat se na konci března pokusila ruská armáda neúspěšně prolomit rakousko- uherskou obranu. Autorský tým se zaměřil na výzkum polního opevnění na vrchu Kobyla, které bylo svědkem nejtvrdších bojů. Opakované útoky a protiútoky daly vzniknout bohaté spleti zákopů a obranných pozic. Vybraný úsek opevnění byl dokumentován pomocí nedestruktivních metod, kresebné i fotografické dokumentace a detektorového průzkumu s cílem zaznamenat a interpretovat struktury, postihnout doklady válečných událostí a zachytit doklady přítomnosti vojáků znepřátelených stran. Získaná data byla porovnána s písemnými prameny. Výrazná koncentrace objektů v týlu byla podrobena detailní dokumentaci a detektorovému průzkumu. Bylo získáno několik set předmětů denní potřeby, částí uniforem, výstroje, výzbroje i munice.
In winter 1914–1915, the events of the First World War reached the territory of the presentday Slovakia. In the hilly terrain of the East Carpathians, the Russian army unsuccessfully tried to break through the Austro-Hungarian lines in late March 1915. This paper centres on the field fortification on Kobyla Hill, which saw the most intense action. Repeated attacks and counter-attacks gave rise to an extensive tangle of trenches and defence positions. The selected section of the fortification was investigated by means of non-invasive methods – drawings and photographs, as well as by metal detecting – with the aim of detecting and interpreting structures, finding evidence of action and of the presence of enemy soldiers. The acquired data was compared with written sources. The distinctive concentration of features in the rear was documented in detail and the site was explored by metal detecting that yielded several hundred items of daily use, parts of uniforms, gear, weaponry and ammunition.
References
[1] KA Wien: Kriegsarchiv Wien, Neue Feld Akten a: Divisionskommandos, Kt 110.

[2] KA Wien: Kriegsarchiv Wien, Neue Feld Akten b:Gefechtsberichte und Umstürzberichte, Kt. 1802 (Alt), Bojová zpráva o činnosti 2. pěší divize 23. 3. – 4. 4. 1915.

[3] VÚA–VHA, Sdružený fond velitelství pěších pluků: Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, Sdružený fond velitelství pěších pluků C. a k. pěší pluk č. 81, k. 7, Gefechtsberichte – Situationen, Popis bojů pluku od počátku války do 30. 3. 1915.

[4] ČERNÝ, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Metodika historicko geografického výzkumu v oblasti Drahanské vrchoviny. Praha.

[5] DRUCK UND KOMMISSIONVERLAG DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI, 1915: Feldbefestigung und technischer Unterricht. Instruktionsbuch für Reserveoffiziersschulen. 6. Teil. Wien.

[6] DRUCKEREI DES K. U. K. KRIEGSMINISTERIUMS, 1915: Anhaltspunkte für die Anlage von Kampfstellungen. Wien.

[7] JANÍČEK, L., 2006: Příklad zapojení prospekce pomocí detektoru kovů při průzkumu zaniklých Dolan, okr. Plzeň-sever. In: Opomíjená archeologie 2005–2006 (Krištuf, P.–Vařeka, P.–Šmejda, L., edd.), 80–89. Plzeň.

[8] KAPAVÍK, R., 2016: Působení 81. pěšího pluku v Karpatech na jaře 1915. In: Karpatský front 1914/1915 (Čaplovič, M.–Drobňák, M.–Szabó, V.–Turík, R., edd.), 87–99. Bratislava.

[9] KUNA, M., 2006: Detektory kovu v archeologii, AR LVIII, 323–328.

[10] KŘIVÁNEK, R., 2006: Nelegální využívání detektorů kovů není problém několika jednotlivých lokalit, AR LVIII, 313–321.

[11] MICHALÍK, T., 2009: Právne aspekty ochrany archeologického kultúrneho dedičstva v Európe – Legal aspects of archeological cultural heritage protection in Europe, AR LXI, 524–546.

[12] RATZENHOFER, E., 1930: Verlustkalkül für den Karpathenwinter, in Ergänznugsheft 1 zum Werke "Österreich-Ungarns letzter Krieg". Wien.

[13] SAGONA, A. a kol., 2011: Sagona, A.–Atabay, M.–Reid, R.–Mcgibbon, I.–Mackie, Ch.–Erat, M.–Birket-Rees, J., The ANZAC [Arıburnu] Battlefield: New Perspectives and Methodologies in History and Archaeology, Australian Historical Studies 42:3, 313–336.

[14] SAMEK, J., 1921: Opevňování terénu. Díl II. Polní opevnění. Praha.

[15] TĚSNOHLÍDEK, J. a kol., 2015: Těsnohlídek, J.–Zubalík, J.–Petřík, J.–Hlavica, M.–Vojtas, M.–Drobňák, M.–Vavrečka, P.–Kadlec, J.–Bíško, R., Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na Východním Slovensku. Teoreticko-metodologický úvod. In: Léta do pole okovaná. 1914. Proměny společnosti a státu ve válce (Láník, J.–Kykal, T., edd.), 429–444. Praha.

[16] VEDA, 1979: Encyklopédia Slovenska III. K–M. Bratislava.

[17] ZUBALÍK, J. a kol., 2017: Zubalík, J.–Petřík, J.–Těsnohlídek, J.–Vojtas, M.–Kadlec, J.–Bíško, R.–Fojtík, M.–Kapavík, R.–Drobňák, M.–Tajkov, P.–Petr, L., Pilotní průzkum rakousko-uherské zákopové linie na vrchu Staviska (severovýchodní Slovensko). In: Léta do pole okovaná. 1915. Noví nepřátelé, nové výzvy (Láník, J.–Kykal, T., edd.), 522–534. Praha.

[18] ZUBALÍK, J. a kol. v tisku: Zubalík, J.–Těsnohlídek, J.–Kadlec, J.–Petřík, J.–Bíško, R.–Vojtas, M.–Fojtík, M.–Libor, P.–Kapavík, R.–Tajkov, P.–Drobňák, M., Non-intrusive survey of Austro-Hungarian field fortification in mountains of Eastern Slovakia. Lublaň.