Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii

Title: Epistemické otázky antropického principu ve vztahu k temné hmotě a energii
Variant title:
  • Epistemic questions of anthropic principle in relation to dark matter and energy
Author: Černý, Michal
Source document: ProInflow. 2017, vol. 9, iss. 2, pp. 3-38
Extent
3-38
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek usiluje o systematickou analýzu vztahu různých interpretací antropického principu a jeho vztahu k temné hmotě a energii. Na základě této analýzy pak nabízí vlastní verzi antropického principu ve znění: "Vesmír má právě takové fyzikální parametry, aby v něm mohl v jistém časovém intervalu existovat inteligentní pozorovatel. Ten je schopen konstruovat racionální výpovědi o světě, adekvátně ho poznávat, ale nemůže ho poznat a vidět celý. Část fenoménů je mu epistemicky nedostupná. Na úrovni kosmologickém jde o temnou hmotu a temnou energii. Tato nedostupnost je nutná. Pokud by byl vesmír poznatelný celý, přestal by existovat. Mezi nepoznatelností všech fenoménů a inteligentním pozorovatelem je ontologická souvislost." V závěrečné části textu je provedena základní reflexe této interpretace z hlediska epistemologie a informační vědy.
The paper seeks to systematically analyze the relationship between the different interpretations of the anthropic principle and its relation to dark matter and energy. Based on this analysis, it offers its own version of the anthropic principle, as follows: "The universe has just such physical parameters as to have an intelligent observer within a certain time interval. He is able to construct rational statements about the world, adequately recognize him, but can not recognize him and see it all. Part of the phenomena is epistemically inaccessible. At cosmological level, it is dark matter and dark energy. This unavailability is necessary. If the universe were to be fully known, it would cease to exist. The ontological connection is the unrecognizable of all phenomena and the intelligent observer." The next part of the paper provides a basic reflection of this interpretation in terms of epistemology and information science.
References
[1] About CERN [online]. Geneva: CERN, 2016 [cit. 2016-10-06]. Dostupné z: https:home.cern/about.

[2] ARCHAMBAULT, S., et al. Darkmatter spin-dependentlimitsfor WIMP interactions on 19 F by PICASSO. PhysicsLetters B, 2009, 682.2: 185-192.

[3] BARROW, John D. Patterns of Explanation in Cosmology. In: BERTOLA, F. a U. CURI. The Anthropic Principle: The Conditions for the Existence of Mankind in the Universe. Cambridge University Press, 1993. ISBN 9780521382038.

[4] BREUER, Reinhard A. The anthropic principle: man as the focal point of nature. Boston: Birkhauser, c1991, 1991.

[5] BREUER, Thomas. The impossibility of accurate state self-measurements. Philosophy of Science, 1995, 62.2: 197-214. | DOI 10.1086/289852

[6] CARTER, Brandon. Large number coincidences and the anthropic principle in cosmology. In: Confrontation of cosmological theories with observational data. Springer Netherlands, 1974. p. 291-298.

[7] CAST [online]. CERN, 2015 [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http://cast.web.cern.ch/CAST/.

[8] CEJPEK, Jiří. Proměny let devadesátých. Praha. 2005.

[9] COREY, Michael Anthony. God and the new cosmology: the anthropic design argument. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield, c1993, xv, 332 p. ISBN 0847678024, s. 2.

[10] ČERVENKA, Milan. Temná hmota ve vesmíru [online]. Praha: Aldebaran, 2003 [cit. 2016-10-06]. Dostupné z: http://www.aldebaran.cz/bulletin/2003_29_thv.php.

[11] ČERNÝ, Michal. Antropický princip ve fyzice a filosofii [online]. Brno, 2016 [cit. 2017-02-07]. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/268947/prif_r_a2/. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

[12] ČERNÝ, Michal. Finální antropický princip ve filosofii, pedagogice a informační vědě. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 1, s. 103-116. ISSN 1804-2406.

[13] ČERNÝ, Michal. Informace jako antropologický fenomén. Brno: Flow, 2015. 99 s. ISBN 978-80-88123-08-8.

[14] DAW, Edward, et al. Spin-dependent limits from the DRIFT-IId directional dark matter detector. Astroparticle Physics, 2012, 35.7: 397-401. Dostupné také z: https://arxiv.org/abs/1010.3027.

[15] DOWLING, John H. The Relationship between Anthropology and Economics. Journal of Economic Issues, 1982, 16.2: 481-484.

[16] ELIZALDE, Emilio, et al. Darkenergy: Vacuum fluctuations, the effective phantomphase, and holography. Physical Review D, 2005, 71.10: 103504.

[17] he Super CDMS SNOLAB Experiment [online]. Berkeley [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http://cdms.berkeley.edu/.

[18] HETHERINGTON, Norriss S. (ed.). Cosmology: Historical, literary, philosophical, religous and scientific perspectives. CRC Press, 1993.

[19] KRUMPOLC, Eduard. Antropický princip v perspektivě dialogu mezi přírodní vědou, filozofií a teologií. 1. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 214s. ISBN 80-244-1523-2.

[20] KRUMPOLC, Eduard. Věda a správa vědění v dokumentu Společenství a služba. Studia theologica. Olomouc: CMTF UP, 2006, (8), 87‒91. ISSN 1212-8570.

[21] KUHN, Thomas S. Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh, 1997.

[22] KULHÁNEK, Petr. Temná hmota a temná energie [online]. Praha: UK, 2011 [cit. 2016-10-06]. Dostupné z: http://www.astrovm.cz/userfiles/file/seminare/kosmologie_kulhanek2011/09.pdf.

[23] LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm. Monadologie a jiné práce. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1982.

[24] LIU, W. Vincent; WILCZEK, Frank; ZOLLER, Peter. Spin-dependent Hubbard model and a quantum phase transition in cold atoms. Physical Review A, 2004, 70.3: 033603.

[25] LYTH, David H.; WANDS, David. Cold dark matter isocurvature perturbation in the curvaton scenario. Physical Review D, 2003, 68.10: 103516.

[26] MILGROM, Mordehai. A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis. The Astrophysical Journal, 1983, 270: 365-370.

[27] MOHAPATRA, Rabindra N.; PAL, Palash B. Massive neutrinos in physics and astrophysics. Worldscientific, 2004.

[28] MOREAU, Joseph. Svět Leibnizova myšlení. Praha: ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, 2000. ISBN 80-7298-008-4.

[29] MUTA, Taizō. Foundations of quantum chromodynamics: an introduction to perturbative methods in gauge theories. World Scientific, 2010.

[30] NEČAS, J. Píseň. č. 905. Kancionál [online]. ČBK, 2015 [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http://kancional.cz/905.

[31] NEHYBA, Jan. Tři inspirace od Petera Jarvise. In Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 1, s. 37-57.

[32] OSQAR [online]. CERN, 2010 [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http:osqar.web.cern.ch/osqar/.

[33] PATY, Michel. The nature of Einstein's objections to the Copenhagen interpretation of quantum mechanics. Foundations of physics, 1995, 25.1: 183-204.

[34] POPPER, Karl R. The logic of scientific discovery. London: Hutchinson & Co., c1972. ISBN 0-09-111721-6.

[35] POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Jako v nebi, tak i na zemi: náčrt trinitární teologie. Praha: Krystal OP, 2007. ISBN 978-80-7195-123-0.

[36] PRIMACK, Joel R.; SECKEL, David; SADOULET, Bernard. Detection of cosmic darkmatter. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 1988, 38.1: 751-807. | DOI 10.1146/annurev.ns.38.120188.003535

[37] PŘICHYSTAL, Jan. Úvod do teorie informace. In: Úvod do teorie informace [online]. 2007 [cit. 2016-02-24]. Dostupné z: https://akela.mendelu.cz/~jprich/predn/teoinf.pdf.

[38] PVLAS [online]. Department of Physics of the University of Ferrara, 2010 [cit. 2016-10-10]. Dostupné z: http://pvlas.ts.infn.it/.

[39] ROSZKOWSKI, Leszek. Non-baryonic dark matter — a theoretical perspective. In: AIP Conference Proceedings. AIP, 1999. p. 316-324.

[40] SAHNI, Varun; STAROBINSKY, Alexei. Reconstructing dark energy. International Journal of Modern Physics D, 2006, 15.12: 2105-2132. Dostupné také z: https://arxiv.org/pdf/astro-ph/0610026.pdf. | DOI 10.1142/S0218271806009704

[41] SAHNI, Varun; STAROBINSKY, Alexei. Reconstructing darkenergy. International Journal of Modern Physics D, 2006, 15.12: 2105-2132.

[42] SANDERS, Robert H.; MCGAUGH, Stacy S. Modified Newtonian dynamics as an alternative to dark matter. arXiv preprint astro-ph/0204521, 2002.

[43] SCHMIDHUBER, Jürgen. Algorithmic theories of everything. Arxiv.org, 2000. Dostupné z: http://arxiv.org/abs/quant-ph/0011122.

[44] SKALICKÝ, Karel. "Antropický princip" v podání Eduarda Krumpolce jako naléhavá výzva k mezioborovému dialogu. Teologické texty. 2007, (4). ISSN 0862-6944. Dostupné také z: http://www.teologicketexty.cz/casopis/2007-4/Antropicky-princip-v-podani-Eduarda-Krumpolce-jako-nalehava-vyzva-k-mezioborovemu-dialogu.html.

[45] SOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů [ebook]. 3. Praha, 2001 [cit. 2016-10-19]

[46] STAPP, Henry Pierce. The copenhagen interpretation. American Journal of Physics, 1972, 40.8: 1098-1116.

[47] STODOLA, Jiří. Pojem informace pro informační vědu. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5., 2., s. 1-11. ISSN 1804-2406.

[48] STONIER, Tom. Informace a vnitřní struktura vesmíru: průzkum v informační fyzice. Praha: BEN - technická literatura, 2002. ISBN 80-7300-050-4.

[49] ŠAFÁŘOVÁ, Kateřina. Knihovnictví jako profese: Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc. – život a dílo [3. část]. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 8 [cit. 2017-06-30]. urn:nbn:cz:ik-14116. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14116

[50] TEGMARK, Max. Parallel universes. Science and ultimate reality, 2004, 459. Dostupné z: http://arxiv.org/pdf/astro-ph/0302131.pdf, s. 8: „Testování základních teorií s pozorovacími údaji může ignorování výběrových efektů posyktovat nesprávné závěry."

[51] TEILHARD DE CHARDIN, Pierre. Vesmír a lidstvo. Praha: Vyšehrad, 1990. ISBN 80-7021-043-5.

[52] THELENOVÁ, Kateřina. Sociologie, andragogika a teorie učení Petera Jarvise. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. ISBN 978-80-2444-309-6.

[53] TIPLER, Frank J. The anthropic principle: a primer for philosophers. In: PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association. Philosophy of Science Association, 1988, p. 27‒48.

[54] VRÁNA, Karel. Teilhard de Chardin. Rychnov nad Kněžnou: Ježek, 1997. ISBN 80-85996-06-05.

[55] YNDURAÍN, Francisco J. Quantum chromodynamics: an introduction to the theory of quarks and gluons. Springer Science & Business Media, 2013.

[56] ZAMAROVSKÝ, Peter. Howadoor na cestách [online]. [cit. 2017-05-01]. Svobodná vůle, determinismus a fyzika. Dostupné z http://howadoor.wz.cz/determinismus.pdf.

[57] ZHANG, Xin. Dynamical vacuum energy, holographic quintom, and there construction of scalar-fielddark energy. Physical Review D, 2006, 74.10: 103505.

[58] ZWICKY, Fritz. Die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln. Helvetica Physica Acta, 1933, 6: 110-127.