Otázka Pilátova: pojem "pravda" u K. Čapka

Title: Otázka Pilátova: pojem "pravda" u K. Čapka
Variant title:
  • The question of Pilat: the notion of "Truth" in K. Čapek
Source document: Studia philosophica. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 29-40
Extent
29-40
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek představuje Čapkovo pojetí pravdy z hlediska filozofie a standardní epistemologie. Na základě Čapkových teoretických i uměleckých textů se příspěvek snaží nalézt odpověď na otázku "co je pravda" a podřadit ji korespondenční teorii pravdy.
The paper presents Čapek's conception of truth from the point of view of philosophy and standard epistemology. Based on Čapek’s theoretical and artistic texts, the paper tries to find an answer to the question "what is truth" and subordinate it to the correspondence theory of truth.
References
[1] ARISTOTELÉS. Metafyzika. Přeložil Antonín KŘÍŽ. Praha: Jan Laichter 1946.

[2] BRANŽOVSKÝ, Josef. Karel Čapek, světový názor a umění. Praha: Nakladatelství politické literatury 1963.

[3] ČAPEK, Karel. Co je pravda? In ČAPEK, Karel. Od člověka k člověku I. Praha: Československý spisovatel 1988.

[4] ČAPEK, Karel. Hledají se jistoty. In ČAPEK, Karel – POHORSKÝ, Miloš (ed.) – MACEK, Emanuel (ed.). O umění a kultuře III. Praha: Československý spisovatel 1986.

[5] ČAPEK, Karel. Kousek pravdy. In ČAPEK, Karel. Od člověka k člověku II. Praha: Československý spisovatel 1991.

[6] ČAPEK, Karel. Kritika slov. Praha: Československý spisovatel 1991.

[7] ČAPEK, Karel. Místo pro Jonathana! Praha: Symposium 1970.

[8] ČAPEK, Karel. Musím dále. In ČAPEK, Karel – POHORSKÝ, Miloš (ed.) – MACEK, Emanuel (ed.). O umění a kultuře II. Praha: Československý spisovatel 1985.

[9] ČAPEK, Karel. Nemohu mlčet. In ČAPEK, Karel – POHORSKÝ, Miloš (ed.) – MACEK, Emanuel (ed.). O umění a kultuře II. Praha: Československý spisovatel 1985.

[10] ČAPEK, Karel. Pilátovo krédo. In ČAPEK, Karel. Hovory s T.G. Masarykem; Kniha apokryfů; O věcech obecných čili Zóon politikon. Praha: Československý spisovatel 2012.

[11] ČAPEK, Karel. Pragmatismus čili Filozofie praktického života. In ČAPEK, Karel – POHORSKÝ, Miloš (ed.). Univerzitní Studie. Praha: Československý spisovatel 1987.

[12] ČAPEK, Karel. Zklamal nás rozum? In ČAPEK, Karel – POHORSKÝ, Miloš (ed.) – MACEK, Emanuel (ed.). O umění a kultuře III. Praha: Československý spisovatel 1986.

[13] DAVID, Marian. The Correspondece Theory of Truth. In Zalta, E. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. Winter 2020 Edition [cit. 2021-04-30]. Dostupné z https://plato.stanford.edu/entries/truth-correspondence/.

[14] JAMES, William. Pragmatismus. Nové jméno pro staré způsoby myšlení. Přeložil Radim BĚLOHRAD. Brno: CDK 2003.

[15] KOLÁŘ, Petr. Pravda a fakt. Praha: Filosofia 2002.

[16] OPELÍK, Jiří. Cesty za vědou. In OPELÍK, Jiří. Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažek. Praha: Torst 2008.

[17] POHORSKÝ, Miloš. Noetické romány Karla Čapka. Česká literatura. 1972, 20(6), s. 522–538.

[18] ZOUHAR, Jan. Filozofie, světový názor, tvorba. In VLAŠÍN, Štěpán a kol. Kniha o Čapkovi. Praha: Československý spisovatel 1988.

[19] ZOUHAR, Jan. Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968. Brno: Academicus 2008.