Neslovania o Slovanoch

Title: Neslovania o Slovanoch
Variant title:
  • Non-Slavs about Slavs
Source document: Opera Slavica. 2012, vol. 22, iss. 1, pp. 10-16
Extent
10-16
  • ISSN
    1211-7676
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok prináša prierez 4 vedeckými názormi o etnogenéze Slovanom od 6. storočia. Výklad existencie Slovanov sa sústreďuje na objasnenie ich príchodu a rozširenia po Európe prostredníctvom tézy geografický priestor, lingvistika a reč, keramika a materiálnu kultúru, hmotné dokumenty a antropológia. Ani jeden z prístupov neposkytuje vyčerpávajúci výklad odkiaľ prišli a kým boli formovaní na území kontinentu.
The article deals with four scientific opinions about ethnogenesis of the Slavs beginning the 6th century. The interpretation of the existence of the Slavs is focused to explanation of their arrival and expansion in Europe through theses of geographic area, linguistics and language, ceramics and material culture, material documents and anthropology. None of these approaches do not offer comprehensive interpretation from where did they come and who shaped them within the continent.