Die Figuralmusik in Hrabyně um die Wende des 19. Jahrhunderts – Hrabiner Inventare

Title: Die Figuralmusik in Hrabyně um die Wende des 19. Jahrhunderts – Hrabiner Inventare
Variant title:
  • Performing practice of figural music in the church in Hrabyně on the beginning of the 19th century – Hrabyně's inventories
Source document: Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 2, pp. 55-71
Extent
55-71
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study contributes on music in pilgrimage Church of the Assumption of the Virgin Mary in Hrabyně turn of the 18th and 19th century. The paper focuses on sheet of music inventories and church musical instruments (1804, 1819 and 1832). It reflects the purpose of genesis the inventories and included information about music in church, too. Important part identifies composers from inventory in 1819. We concentrate on church's organ and their repair, too. The work contains information about school in Hrabyně and teachers, who were teaching there and composing for the church. Nevertheless, Hrabyně's inventories are compared with other locations in Silesia and Moravia and the study also marginally handles conditions of performing practice of figural music in village, which are illustrated on schoolmaster Schenk's memories.
References
[1] Deutschordens Zentralarchiv Wien, Fond Mei (Meisterthum) Inv. Nr. 432/1.

[2] Deutschordens Zentralarchiv Wien, Fond Mei (Meisterthum) Inv. Nr. 432/2.

[3] Deutschordens Zentralarchiv Wien, Fond Mei (Meisterthum) Inv. Nr. 433/1.

[4] Moravský zemský archiv v Brně, G 10 Sbírka rukopisů, Sign. 1160.

[5] EICHLER, Karel. Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku. Brno: Dědictví sv. Cyrilla a Methoděje. Díl první, část druhá, 1888.

[6] HOSÁK, Ladislav. Historický místopis země Moravskoslezské. VIII. Opavský kraj. Praha: Společnost přátel starožitností československých, 1937.

[7] KOUKAL, Petr. Symphonies in the thematic catalogue of Kostelní Vydří. In LOOS, Helmut (ed.) Musikgeschichte zwischen Ost- und Westeuropa: Symphonik – Musiksammlungen. Tagungsbericht Chemnitz 1995. Sankt Augustin, 1997.

[8] KRAMÁŘOVÁ, Helena. Chrámové inventáře hudebnin z přelomu 18. a 19. století. Hrabyňské inventáře [online]. Brno, 2013 [cit. 2016-09-28]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Vladimír Maňas Zugänglich unter: http://is.muni.cz/th/383033/ff_b/.

[9] KRÁTKÝ, Jiří. Johann Kuttler – varhanář slezského pohraničí. Časopis Slezského zemského muzea. B, Vědy historické. Opava: Slezské zemské muzeum, 2015.

[10] MALURA, Jan. Hora Olivetská Matěje Tannera a kultura poutních míst v baroku. In TANNER, Matěj. Hora olivetská. Brno: Host, 2001.

[11] MAŇAS, Vladimír – ORLITA, Zdeněk – POTŮČKOVÁ, Martina. Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2010.

[12] MAŇAS, Vladimír. Hudba v Hlučíně v období raného novověku. Opus musicum, Brno, roč. 34, č. 5, 2002. s. 4–12.

[13] MAŇAS, Vladimír. Kantor – Několik příkladů místo syntézy. In Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno: CDK, 2008. S. 95–104.

[14] MAŇAS, Vladimír. Náboženská bratrstva olomoucké (arci)diecéze do josefínských reforem [online]. Brno, 2003 [cit. 2016-09-30]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Bronislav Chocholáč Dostupné z: http://is.muni.cz/th/13678/ff_m/.

[15] SAMEK, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska. 1., A-I. Praha: Academia, 1994.

[16] SEHNAL, Jiří – VYSLOUŽIL, Jiří. Dějiny hudby na Moravě. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001.

[17] SEHNAL, Jiří. Barokní varhanářství na Moravě. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2003.

[18] SEHNAL, Jiří. Figurální hudba ve farních kostelích na Moravě v 17. a 18. století. Hudební věda, roč. 23 Praha: Academia, 1996.

[19] SEHNAL, Jiří. Mše Josefa Haydna na Moravě v 18. a 19. století. In Joseph Haydn a hudba jeho doby. Bratislava 1984, s. 115–119.

[20] SEHNAL, Jiří. Obsazení v chrámové hudbě 17. a 18. století. Hudební věda 8. S. 236–247.

[21] TROJAN, Jan. Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.-19. století: jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000.

[22] WOLNY, Gregor. Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn: Selbstverlag, 1863.