Příspěvek k metodice povrchového sběru: povrchová prospekce mikroregionu povodí říčky Únanovky : předběžná analýza výsledků

Title: Příspěvek k metodice povrchového sběru: povrchová prospekce mikroregionu povodí říčky Únanovky : předběžná analýza výsledků
Variant title:
  • On the methodology of field walking: surface survey of the Únanovka microregion : preliminary analysis of the results
Source document: Studia archaeologica Brunensia. 2013, vol. 18, iss. 1, pp. [51]-69
Extent
[51]-69
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek shrnuje předběžné výsledky projektu, zaměřeného na vyhodnocení vývoje pravěkého až novověkého osídlení v povodí řeky Jevišovky. Součástí projektu byl povrchový průzkum, který se zaměřil na oblast toku říčky Únanovky a během něhož byly jednak ověřovány publikované lokality, jednak zjištěny lokality dosud neznámé. Během projektu byla přímo prozkoumána plocha přibližně 9,5 ha, na níž bylo nalezeno přes 2 000 artefaktů. Většinu z nalezených artefaktů tvořila keramika, hlavně vrcholně středověkého a novověkého stáří, zastoupena byla i pravěká keramika, štípaná a broušená industrie. Nálezy ze sběrů byly datovány od neolitu až po novověk. Získané informace v budoucnu přispějí k celkové interpretaci vývoje sídelních strategií v mikroregionu.
This paper summarises preliminary results of the project to evaluate development of the settlement in the Jevišovka River basin from prehistoric up to modern times. The project included a surface survey, which focused on the Únanovka River basin, during which published sites were verified and currently undiscovered sites were identified. During the project, an area of about 9.5 hectares was investigated and over 2,000 artefacts were found. Most of these artefacts were ceramics, mainly medieval and modern, as well as prehistoric ceramics, chipped and polished stone industry. The surface finds dated from the Neolithic to the present day. The information obtained will contribute to the overall interpretation of settlement strategies in the region in the future.