Mlčení v textech Maxima Gorkého jako způsob nepřímé promluvy o světě

Title: Mlčení v textech Maxima Gorkého jako způsob nepřímé promluvy o světě
Variant title
Silence in the texts of Maxim Gorky as a way of indirect talks about the world
Author: Pechal, Zdeněk
Source document: Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 59-65
Extent
59-65
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Stať konstatuje, že vědecké biografie M. Gorkého jsou založeny na autobiografických uměleckých textech. Autor ve svých dílech mlčí. Slovo uměleckého textu nemůže být ztotožněno s autorem. Gorkého texty vypovídají o autorovi pouze nepřímo. Za důležité pro pochopení Gorkého vztahu ke světu lze pokládat absenci hodnotících komentářů v jeho uměleckých textech. Gorkého poetika je založena na výstižné portretizaci dějů, situací a postav v jejich pohybu a proměně. Gorkého lineární nesyžetové poetika nesměřuje ani k jednotícímu významu, ani k hodnotícímu komentáři, ale zůstává ve stádiu stále se obnovující otázky. Gorkij vyslovil vše, co chtěl a stále se vrací k otázce o smyslu toho, co vyslovil. Prostřednictvím uměleckých textů je možné sestavit portrét Gorkého, který mlčí. Gorkij se prostřednictvím nejlepších uměleckých textů nikdy přímo nevyslovil k dění v Rusku. Složitost světa mu bránila přímočaře se vyslovit k postavení člověka ve světě a jeho vztahu k realitě. Jeho díla vyjádřila bezmocnost člověka se ve světě orientovat. Jednoduché vyjadřování patří do oblasti Gorkého publicistiky. Tato situace vytváří možnou paralelu ke kontroverzním situacím ve skutečném životě Maxima Gorkého. Gorkého umělecké texty vyjadřují jeho skutečné a vždy nepřímé chápání světa.
The article notes that the scientific biography M. Gorky are based on the art and autobiographical texts. The author in his art works remain silent. The word of art text can not be identified with the author. Gorky's novels speak about the author only indirectly. The absence of evaluation comments can be considered important to the understanding Gorky's relationship to the world. Gorky's poetics is based on a concise portrait of events, situations and characters in their movement and transformation. Gorky linear and non plot (non story) poetics seeks neither to have the unifying significance even to the evaluation comments, but still remains at the stage of constant renewal issues. Gorky expressed everything he wanted, and still comes back to the question about the meaning of what is spoken. The Gorky's portrait is possible to assemble only throught artistic text but Gorky as an author is silent. Gorky did not speak directly on events in Russia through the best novels he wrote. He was limited by complexity of the word to express directly assessment of man's place in the world and his relationship to the world. Gorky's works expressed the helplessness of man in the world to navigate. Simple expressions belong in Gorky journalism. This situation creates a possible parallel to controversial situations in real life of Maxim Gorky. Gorky's artistic texts express his true and always indirect understanding of the world.