English translations of Ján Kollár since 1940s

Title: English translations of Ján Kollár since 1940s
Variant title:
  • Anglické preklady Jána Kollára od 40. rokov 20 storočia
Source document: Slavica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 21-31
Extent
21-31
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The paper is a follow-up to the survey One Century of English Translations of Ján Kollár (1832–1931) and it aims to sum up and evaluate English book translations of Kollár since 1940. His appearance in five more anthologies from the 1940s to the 1970s together with previously analysed translations makes him the most frequently translated Slovak poet of all times into English although his working language was Czech. Some of the translations mentioned here are re-worked versions of previous translations (Selver), others are new (Ginsburg, French). From the point of view of versification, various methods to replace the original quantitative verse were adopted from accentual-syllabic or accentual substitution to the use of typical English form – blank verse.
Štúdia nadväzuje na náš prehľad Storočie anglických prekladov Jána Kollára (1832–1931) a jej cieľom je zosumarizovať a zhodnotiť anglické knižné preklady Kollára od 40. rokov 20. storočia. Jeho účasť v ďalších piatich antológiách v rozmedzí 40. až 70. rokov vedno s už skôr analyzovanými prekladmi dokazuje, že je najprekladanejším slovenským básnikom do angličtiny všetkých čias napriek tomu, že jeho pracovným jazykom bola čeština. Niektoré preklady uvádzané v tejto štúdii sú prepracovanými verziami skorších prekladov (Selver), iné sú nové (Ginsburg, French). Z verzifikačného hľadiska prekladatelia využili rozličné spôsoby náhrady pôvodnej časomiery od substitúcie sylabotonickým či tonickým veršom až po uplatnenie typického anglického verša – blankversu.
References
[1] ANDRIČÍK, Marián: One Century of English Translations of Ján Kollár. Slavica litteraria, Vol 23, 2/2020, p. 7–25.

[2] BOWRING, John: Cheskian Anthology, Being a History of the Poetical Literature in Bohemia. London: Rowland Hunter, St. Paul's Churchyard, 1832.

[3] CINCURA, Andrew: An Anthology of Slovak literature. Riverside: University Hardcovers, 1976.

[4] FRENCH, Alfred: A Book of Czech Verse. London: Macmillian & Co, New York: St. Martin’s Press, 1958.

[5] GINSBURG, Roderick, Aldrich: The Soul of a Century. Collection of Czech Poetry in English. Chicago: Czechoslovak National Council of America, 1942.

[6] HARKINS, William E.: An Anthology of Czech Literature. New York: Kings Crown Press, Columbia University, 1953.

[7] KOLLÁR, Ján: Sláwy dcera. Lyricko-epická báseň w peti zpewjch. Pešť: Tiskem Trattnera a Károliho, 1832.

[8] KOLLÁR, Ján: Výklad, čili přimětky a vysvětlivky ku Slávy dceře. Pešť: Tiskem Trattnera a Károliho, 1832.

[9] MANN, Stuart E.: A Century of Czech and Slovak Poetry by Paul Selver. Slavonic and East European review, Vol. 26, No. 67 (April 1948), p. 619–620.

[10] MATEJKA, Ladislav: Czech Poetry – A Bilingual Anthology, Vol. I. Michigan: Michigan Slavic Publications, 1973.

[11] SELVER, Percy Paul: A Century of Czech and Slovak Poetry. London: The New Europe Publishing Co. Ltd. and The Prague Press Ltd., 1946.

[12] WEISKOPF, Franz Carl. R. A. Ginsburg. The Soul of a Century. Books Abroad, Vol. 18, No. 3 (Summer 1944), p. 293.