Cyrilometodějské výročí a problémy jeho současné recepce (několik tezí a paradoxů)

Title: Cyrilometodějské výročí a problémy jeho současné recepce (několik tezí a paradoxů)
Variant title:
  • The Cyrill-Methodius anniversary and the problems of its contemporary reception (some theses and paradoxes)
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. [5]-24
Extent
[5]-24
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Autor přítomného článku sumarizuje českou mediální diskusi k výročí cyrilometodějské mise v roce 2013 a ukazuje na její ideologický charakter, modernizaci a aktualizaci a slabou míru historicity. Mise je dominantně chápána jako negativní ve spojitosti s nebezpečím "východního" směřování českého státu a kladně se hodnotí vyhnání Metodějových žáků z Velké Moravy. Autor – v návaznosti na knihu Franka Wollmana Slovesnost Slovanů – demonstruje společnou mediteránní kolébku evropské civilizace, umělost dělení Evropy na Západ a Východ, nezbytí vyváženosti historicity a přesahu, otevřené diskuse a významu mise jako projevu původního poselství evangelií ve smyslu nenásilí, nenucení a svobody rozhodování.
The author of the present article summarizes the Czech media discussion on the anniversary of the Cyrill and Methodius mission in 2013 demonstrating its ideological character, its modernization and topicality and a low degrese of historicity. The mission is predominantly understood as negative in connection with the danger of "Eastern" drift of the Czech state and and the expulsion of Methodiuus' disciples from Great Moravia is evaluated positively. The author – in reference to Frank Wollman's book Literature of the Slavs – demonstrates the common Mediterranean cradle of European civilization, artificiality of the division of Europe into the West and the East, the necessity of the balance between historicity and transcendence, open discussion and the significance of the mission as a manifestation of the original message of the Gospel in the sense of non-violence, non-constraint and freedom of decision-making.