Sorokinův román Doktor Garin jako sequel

Title: Sorokinův román Doktor Garin jako sequel
Variant title:
  • Sorokin's novel Doctor Garin like a sequel
Source document: Slavica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 63-82
Extent
63-82
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie pojednává o románu Vladimira Sorokina Doktor Garin (2021) a jeho vztahu k dalším autorovým prózám. Analyzuje přímá tematická, motivická a ideová propojení, všímá si aluzí. Konstatuje, že Sorokin vytvořil ucelenou a časově návaznou projekci zabírající 20.–60. léta 21. století. Výklad se soustředí na vizionářskou a anticipační složku Sorokinova díla, a to zvláště směrem k (ruské) politice, geopolitice a moderním technologiím. Mezi texty sleduje vývoj na trajektorii totalita – anarchie – regionalismus – globalizace a digitalizace – technologická askeze – realizace transhumanistických idejí. Doktora Garina vyhodnocuje oproti komparovaným textů jako dílo jedinečné co do adorace jednoduchých principů života a základních hodnot.
The study deals with Vladimir Sorokin's novel Doctor Garin (2021) and its relation to the author's other prose works. It analyses direct thematic, motivic and ideological connections, noting allusions beetwen texts. It notes that Sorokin has created a coherent and time-sequential projection occupying the period 2020–2060. The interpretation focuses on the visionary and anticipatory component of Sorokin's work, especially towards (Russian) politics, geopolitics and modern technologies. Among the texts, it traces developments along the trajectory of totalitarianism – anarchy – regionalism – globalization and digitalization – technological asceticism – the realization of transhumanist ideas. It evaluates Doctor Garin as unique in its adoration of the simple principles of life and fundamental values when compared to the comparing texts.