Ke vztahům české a francouzské komparatistiky v meziválečném období : (Václav Tille v kontaktu s Fernandem Baldenspergerem a Paulem van Tieghemem)

Title: Ke vztahům české a francouzské komparatistiky v meziválečném období : (Václav Tille v kontaktu s Fernandem Baldenspergerem a Paulem van Tieghemem)
Variant title:
  • On the relations between Czech and French comparatistics in the interwar period : (Václav Tille in contact with Fernand Baldensperger and Paul van Tieghem)
Author: Zelenka, Miloš
Source document: Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 29-39
Extent
29-39
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Studie vyzdvihuje historický význam francouzské komparatistiky a jejich zakladatelů jako byli Fernand Baldensperger, Paul van Tieghem ad., kteří pozitivně ovlivnili srovnávací myšlení o literatuře v slovanském a především českém kontextu. Prostřednictvím dosud nepublikované korespondence českého literárního historika V. Tilleho (1867–1937) s prvním šéfredaktorem Revue de Littérature Comparée F. Baldenspergerem a P. van Tieghemem upozorňuje na jejich neznámou spolupráci, na zájem francouzské strany, aby čeští komparatisté participovali na aktivitách Komise pro mezinárodní literárněhistorické dějiny založené na kongresu v Budapešti 1931. Metodologicky Tieghemovy teze se odrazily až v třicátých letech 20. století u mladší generace české literární komparatistiky, u V. Černého, R. Wellka a F. Wollmana.
The paper accents the historical significance of French comparative literature and its founding fathers, such as Fernand Baldensperger; Paul van Tieghem; etc., who wielded a positive influence on comparative literary thought within the Slavonic, mainly the Czech context. Reaping a considerable benefit from the hitherto unpublished correspondence of the Czech literary historian V. Tille (1867–1937) with P. van Tieghem and F. Baldensperger, the first editor-in-chief of Revue de Littérature Comparée, the study singles out their unexplored collaboration as well as the French aspiration to involve the Czech comparatists in the activities of the Committee for of Literary History established at the International Congress in Budapest in 1931. Methodologically, Tieghem's theses found parallel in the younger generation of Czech literary comparatists: V. Černý; R. Wellek; and F. Wollman.
References
[1] BALDENSPERGER, Fernand: L'actualité: le premiere congrés international d'historie littéraire. Revue de Littérature Comparée 11, 1931, s. 536–537.

[2] BLÜMLOVÁ, Dagmar: Evropan Václav Tille. České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny, 2001.

[3] ČERNÝ, Václav: Essai sur le titanisme dans la poésie romantique occidentale entre 1815 et 1850. Praha: Orbis, 1935.

[4] ČERNÝ, Václav: O problému vlivu a co s ním souvisí. Kritický měsíčník 3, 1940, č. 7, s. 297–306, 25. 9.

[5] ČERNÝ, Václav: Paměti I. 1921–1938. Praha: Atlantis, 1994.

[6] ĎURIŠIN, Dionýz: Čo je svetová literatúra? Bratislava: Obzor, 1992.

[7] ĎURIŠIN, Dionýz: Sources and Systematic of Comparative Literature. Bratislava: Univerzita Komenského, 1974.

[8] HAVRÁNEK, Bohuslav: Úvod. Ústav pro studium Slovanstva. In: DENIS, Arnošt: Ústav pro studium Slovanstva. Paříž středisko slavistiky v cizině. Praha: nakladatelství Jan Laichter, 1921, s. 5–9.

[9] HNILICA, Jiří: Francouzský institut v Praze 1920–1951. Mezi vzděláním a propagandou. Praha: Karolinum, 2009.

[10] KREJČÍ, Karel: Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha: Československý spisovatel, 1974.

[11] Mélanges d'histoire littéraire générale et comparée offerts à Fernand Baldensperger. Ed. Paul van Tieghem. Paris: Champion, 1930–1931.

[12] ŠTĚPÁNEK, Vladimír: Z dějin obrozenské literatury. Praha: Československý spisovatel, 1988.

[13] TILLE, Václav: Doslov. In: TILLE, Václav: Francouzské pohádky. O červené studánce a jiné. Přeložila L. Spíšková. Praha: J. Laichter, 1927, s. 112.

[14] TILLE, Václav: Filosofie literatury u Taina a předchůdců. Praha: Laichter, 1902.

[15] TILLE, Václav: Kubínovy pohádky. Slavia 4, 1925–1926, č. 1, s. 99–122; č. 2, s. 294–313.

[16] TILLE, Václav: Les contes français dans la tradition populaire tchèque. Mélanges d'histoire littéraire générale et comparée offerts à Fernand Baldensperger. Paris: Champion, 1931.

[17] TILLE, Václav: Maurice Maeterlinck. Analytická studie. Praha: J. Otto, 1910.

[18] TILLE, Václav: Nové dějiny starofrancouzské literatury. Věstník České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 17, 1908, č. 5, s. 311–316; č. 6, s. 366–380; č. 7, s. 396–410; č. 8, s. 436–453.

[19] TILLE, Václav: O studiu lidu a pohádek I–II. Český lid 3, 1894, s. 201–210 a 317–321.

[20] TILLE, Václav: O studiu lidu a pohádek I–II. Český lid 4, 1895, s. 116–118.

[21] TILLE, Václav: Roncesvalles. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1912.

[22] VANOVIČ, Július: Osobnost Václava Černého: personalistický portrét. Bratislava: Kalligram, 1999.

[23] VAN TIEGHEM, Paul: La question des methodes en histoire littéraire. Rapport introductif. Bulletin of the International Comittee of Historical Sciences, 14. sv. Washington – Paris, 1932, s. 7–12.

[24] VAN TIEGHEM, Paul: La littérature comparée. Paris: Armand Collin, 1931.

[25] VAN TIEGHEM, Paul: Le preromantisme: études d'histoire littéraire européenne. Paris: Rieder, 1924.

[26] WELLEK, René: Václav Černý o titanismu. Listy pro umění a kritiku 3, 1935, č. 14, s. 430–433.

[27] WELLEK, René: Václav Tille jako literární teoretik. Listy pro umění a kritiku 5, 1937, č. 5, s. 324–328.

[28] WELLEK, René: The Theory of Literary History. Travaux du Cercle Linquistique de Prague 6, Praha, 1936, s. 173–191.

[29] WOLLMAN, Frank: Hlavní úkoly historicko-srovnávacího zkoumání slovanských literatur (Náčrt thesí k problému stanovenému Mezinárodním komitétem slavistů v Moskvě). Slavia 27, 1958, č. 2, s. 209–215.

[30] WOLLMAN, Frank: Srovnávací metoda v literární vědě. In: Z dejín československo-slovanských vzťahov. Slovanské štúdie. Zv. 2. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1959, s. 9–27.

[31] WOLLMAN, Slavomír: Van Tieghem a ti druzí: hledání generální literatury směrem k jihovýchodu. In: Česká slavistika 2008. Eds. Ivo Pospíšil – Miloš Zelenka. Brno – Praha: Academicus, 2008.

[32] ZELENKA, Miloš: Central Europe in Literary Studies. World Literature Studies 5 (22), 2013, 2, s. 14–28.