Časopisy Československo-jihoslovanské ligy : sonda do pramenů k dějinám meziválečných československo-jugoslávských styků

Title: Časopisy Československo-jihoslovanské ligy : sonda do pramenů k dějinám meziválečných československo-jugoslávských styků
Variant title:
  • The magazines of the Czechoslovak-South Slavic League : exploring the sources on the history of interwar Czechoslovak-Yugoslav contacts
Source document: Porta Balkanica. 2015, vol. 7, iss. 1, pp. [47]-62
Extent
[47]-62
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This article focuses on periodicals of the Czechoslovak-South Slavic League and the Czechoslovak-South Slavic Revue, which were published from 1920 to 1929 and 1930 to 1939 and contributed significantly to the development of relations between interwar Czechoslovakia and Yugoslavia. These periodicals were published by the association of the same name. The main topics were culture, arts, tourism, literature, and economy.
Příspěvek se zabývá periodiky Československo-jihoslovanská liga a Československo-jihoslovanská revue, které vycházely v letech 1920–1929 a 1930–1939 a jež výrazně přispívaly k rozvoji meziválečných československo-jugoslávských styků. Časopisy vydával stejnojmenný spolek Československo-jihoslovanská liga a mezi hlavní témata časopisů patřila kultura, umění, turismus, literatura či hospodářství.
References
[1] Archiv hlavního města Prahy; fond: MHMP II, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr; sg. IX/0389.

[2] AGIČIĆ, D. (2000): Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće, Zagreb: Ibis graika.

[3] DIMIĆ, L. (1997): Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918–1941. Treći deo. Politika i stvaralaštvo, Beograd: Stubovi kulture, s. 229–240.

[4] DOROVSKÝ, I. (2002): Recepce jižních Slovanů u nás. Boskovice: Albert.

[5] DOROVSKÝ, I. (2005): Společnost přátel jižních Slovanů v České republice. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů.

[6] DOROVSKÝ, I. (2006): Dvojdomý tvůrce Oton Berkopec. Boskovice: Albert.

[7] HLADKÝ, L. (ed.) (2010): Vztahy Čechů s národy a zeměmi jihovýchodní Evropy. Praha: Historický ústav AV ČR.

[8] HROZIENČIK, J. (ed.) (1968): Československo a Juhoslávia. Z dejín československojuhoslovanských vzťahov. Bratislava. SAV.

[9] KOLÁŘOVÁ, K. (2011): Československojihoslovanská revue: bibliograie a komentovaná analýza. Brno: Masarykova univerzita. Bakalářská diplomová práce.

[10] KOLÁŘOVÁ, K. (2014): Kapitoly z dějin Československo-jihoslovanské ligy. Brno: Masarykova univerzita. Magisterská diplomová práce.

[11] NEČAS, C. (1993): Podnikání českých bank v cizině 1898–1918. Rozpínavost českého bankovního kapitálu ve střední, jihovýchodní a východní Evropě v období rakousko-uherského imperialismu. Brno: Univerzita J. E. Purkyně.

[12] SKOUPÝ, A. (1984): Československojihoslovanská liga a její význam v kulturních stycích s Jugoslávií 1918–1938. Brno: Masarykova univerzita. Kandidátská disertace.

[13] SLÁDEK, Z. (2000): Malá dohoda 1920–1938. Její hospodářské, politické a vojenské komponenty. Praha: Karolinum.

[14] SOJKA, J. (2005): Československo-jugoslávské kulturní vztahy v letech 1918–1929. Brno: Masarykova univerzita. Magisterská diplomová práce.

[15] SOVILJ, M. (2012): U potrazi za nedostižnim. Jugoslovensko-čehoslovačke kulturne veze i odnosi 1945–1949, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, s. 20–22.

[16] ŽÁČEK, V. (ed.) (1975): Češi a Jihoslované v minulosti do roku 1918. Od nejstarších dob do roku 1918. Praha: Academia.

[17] Československo-jihoslovanská liga I–IX, 1921–1929.

[18] Československo-jugoslavenská revue I, 1930–1931.

[19] Československo-jihoslovanská revue II–VIII, 1931–1938

[20] Česko-jihoslovanská revue IX, 1939.

[21] CIBULKA, P. (1987): Jihoslovanští vysokoškolští studenti v Brně v meziválečném období. SPFFBU C, XXXIV, s. 29–36;

[22] CIBULKA, P. (1989): Zahraniční studenti na Vysoké škole zemědělské v Brně v letech 1919–1939, ČMM CV, č. 1, s. 19–35.

[23] ESSEN, A. (1999): Malá dohoda jako nástroj československé zahraniční politiky. In: J. Valenta–E. Voráček–J. Harna (eds.): Československo 1918–1938. Osudy demokracie ve střední Evropě. II. Díl. Sborník mezinárodní vědecké konference. Praha, s. 562–565.

[24] HAVRÁNKOVÁ, R.: Padesáté výročí balkánských válek. Všestranné sympatie našeho lidu. Slovanský přehled 48, 1962, s. 211–213.

[25] NEČAS, C. (1970): Organizační síť a obchodní činnost českých bank v jihovýchodní Evropě (ve čtvrtstoletí před rokem 1918). In Sborník prací ilozoické fakulty brněnské univerzity – řada historická C 46, 1999, s. 97–112.

[26] NEČAS, C. (1970): Počátky vývozu kapitálu Pražské úvěrní banky na Balkán. In: I. Dorovský – R. Pražák (eds.): Studia balkanica bohemoslovaca I. Příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.–12. prosince 1969. Brno, s. 144–151.

[27] RIPKA, H. (1925): Československojihoslovanská liga. In Slovanský přehled: 1914–1924: sborník statí, dopisů a zpráv ze života slovanského: k šedesátým narozeninám Adolfa Černého. Praha 1925, s. 223–224.

[28] SKOUPÝ, A. (1981): K československojugoslávským kulturním stykům v letech 1918–1930. Acta UP Olomouc, Historica 21, s. 45–57.

[29] SKOUPÝ, A. (1986): Jednání o československojugoslávské kulturní spolupráci v období 1918–1938. Acta UP Olomouc, Historica 23, s. 55–65.

[30] SKOUPÝ, A. (1987): Vznik Svazu jihoslovanskočeskoslovenských lig v předválečné Jugoslávii. In: Ivan Dorovský (ed.): Studia Balkanica Bohemoslovaca III, Příspěvky přednesené na III. celostátním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 9. a 10. června 1986. Brno, s. 167–173.

[31] SKOUPÝ, A. (1988): K vývoji Svazu jihoslovanskočeskoslovenských lig v letech 1925–1938. Acta UP Olomouc, Historica 24, s. 95–104.

[32] SKOUPÝ, A. (2014). Oběti Velké války v olomouckém mauzoleu Jihoslovanů. Střední Morava. Roč. 20, č. 38, s. 4–18.

[33] SLÁDEK, Z. (1979): Hospodářská Malá dohoda a agrární blok zemí střední a jihovýchodní Evropy (1930–1931). Slovanský přehled 65, s. 219–232.

[34] VOJTĚCHOVSKÝ, O. (2000): Jihoslovanští studenti na české a německé ilozoické fakultě v Praze 1882–1902. Slovanský přehled 86, 2000, s. 63–78.

[35] http:zivotopis.osobnosti.cz/hubert-ripka.php Cit. 14. 4. 2011.

[36] http:www.phil.muni.cz/il/scf/komplet/uhlir.html 14. 4. 2013.

[37] http:www.cesi.sk/vyr/vyr503.htm 14. 4. 2013.

[38] http:www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=360 14. 4. 2013.

[39] http:www.fphil.uniba.sk/index.php?id=2088 14. 4. 2013.

[40] http:sh.wikipedia.org/wiki/Kosta_Kumanudi 14. 4. 2011.

[41] http:www.phil.muni.cz/il/scf/komplet/uhlir.html 14. 4. 2013.

[42] http:www.cesi.sk/vyr/vyr503.htm 14. 4. 2013.

[43] http:www.databazeknih.cz/autori/adolfvesely-13419

[44] http:www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=360 14. 4. 2013.

[45] http:www.fphil.uniba.sk/index.php?id=2088 14. 4. 2013.

[46] http:www.spqo.cz/content/jihoslovanskemauzoleum 20. 5. 2013.

[47] http:zivotopis.osobnosti.cz/hubert-ripka.php Cit. 14. 4. 2011.

[48] http:cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Baxa 18. 4. 2011.

[49] http:www.zapomenutycas.cz/prvnistranka.htm 20. 6. 2010.