Postoje české společnosti ke vzdělávání a jejich vývoj v čase

Title: Postoje české společnosti ke vzdělávání a jejich vývoj v čase
Variant title:
  • Czech society's attitude to education and its evolution in time
Author: Straková, Jana
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. [27]-42
Extent
[27]-42
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V posledních desetiletích dochází v mezinárodní komunitě tvůrců vzdělávacích politik k velkým změnám v nazírání na cíle vzdělávání. Tyto změny jsou způsobeny reflexí velkých změn společenských. Česká republika v nových kurikulárních dokumentech deklaruje změny cílů vzdělávání, které jsou ve shodě s mezinárodními prioritami. Tyto cíle však nebyly předmětem národní diskuse a není zřejmé, zda se těší podpoře široké veřejnosti, která je pro realizaci tak zásadních změn ve vzdělávacím systému nezbytná. Stať hledá prostřednictvím sekundární analýzy dostupných výzkumů postojů veřejnosti ke vzdělávání odpovědi na otázky, jak veřejnost reflektuje stav českého vzdělávacího systému a změn, které v něm probíhají, zda pociťuje potřebu změn a zda a jak se změnily její pohledy na cíle vzdělávání. Analýza srovnává postoje respondentů v současnosti a ve druhé polovině devadesátých let.
The members of the international community of education policy makers have been changing dramatically their views on educational goals in the last decades, reflecting the important changes in the society. The Czech Republic has launched a curricular reform corresponding to the priorities of the international community. Yet the objectives of the reform were not subject to national discussion and the societal support to them seems rather doubtful. Such support is nevertheless crucial for a successful implementation of the reform. This article investigates in how the Czech society reflects the changes in the education system, whether any changes are required at all, and whether and how the public attitudes to educational goals have changed since the 1990s. The results of available surveys of the Czech society's attitudes to education are compared.
References
[1] AMD. Zpráva z výzkumu Společnost a vzdělávání. Praha: AMD, 1997.

[2] COMMISSION EXPERT GROUP ON KEY COMPETENCIES. The key competencies in a knowledge based economy: a first step towards selection, definition and description. Brussels: Commission of the European Communities, 2002.

[3] CVVM. Základní a střední školství: po větší změně není poptávka [online]. Praha: CVVM, 2006. [cit. 2010-07-10]. Dostupné z: http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=zpravy&r=1.

[4] CVVM. Názory české veřejnosti na úroveň výuky na školách [online]. Praha: CVVM, 2009. [cit. 2010-07-10]. Dostupné z: http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=zpravy&r=1.

[5] CVVM. Hodnocení naléhavosti zabývání se oblastmi veřejného života a očekávaný vývoj v roce 2010 [online]. Praha: CVVM, 2010. [cit. 2010-07-10]. Dostupné z: http://www.cvvm.cas.cz/index.php?lang=0&disp=zpravy&r=1.

[6] ČERNÝ, K., GREGER, D., CHVÁL, M., WALTEROVÁ, E. Školství očima české veřejnosti: percepce současného stavu a vývoje Orbis scholae, 2009, roč. 3, č. 3, s. 25–50. ISSN 1802-4637. | DOI 10.14712/23363177.2018.196

[7] DELORS, J. et al. Learning: The treasure within. Report to UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century [online]. Paris: UNESCO, 1996. [cit. 2010-07-10]. Dostupné z: http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/15_62.pdf.

[8] RYCHEN, D. S., SALGANIK, L. H. (Eds.). Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers, 2001. ISBN 0-88937-248-9.

[9] STEM/MARK. Sociologický výzkum zaměřený na analýzu struktury postojů a očekávání veřejnosti k oblasti školství, výchovy a vzdělávání. Část 2. Postoje rodičů a žáků ke vzdělávání. Praha: STEM/MARK, 2009.

[10] ÚIV. Výzkumná zpráva z výzkumu Potřeby zaměstnavatelů a připravenost absolventů na vstup na trh práce. Praha: ÚIV, 1998.

[11] WEINERT, F. E. Concepts of Competence. In RYCHEN, D. S., SALGANIK, L. H. (Eds.). Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers, 2001. ISBN 0-88937-248-9.