Pojetí moci v žákovských vyprávěních

Title: Pojetí moci v žákovských vyprávěních
Variant title:
  • The concept of power in student stories
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. [141]-151
Extent
[141]-151
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předložený příspěvek se zabývá tím, jak žáci ve svých vyprávěních pojednávají o distribuci moci v kontextu školního prostředí. Koncept moci je nejprve představen v souvislosti s jednotlivými subjekty, které do mocenských vztahů vstupují – sociální mocí školy, sociální a individuální mocí učitele a mocí žáků. Navazující empirická část pak skrze analýzu žánrů žákovských příběhů ukazuje, jak jednotlivá vyprávění umožňují žákům odlišit a popsat různá pojetí mocenských vztahů v prostředí školy.
This contribution comments on how students understand the distribution of power in the context of schools. The concept of power is first presented in regard to specific subjects entering the relations of power: the social power of schools, the social and individual powers of teachers, and the power of students. Through an analysis of the genres of student stories, the subsequent empirical part shows how various kinds of narration allow students to differentiate among and describe varied power relations within schools.
References
[1] CARR, D. Time, Narrative, and History. Bloomington: Indiana University Press, 1986.

[2] ČERMÁK, I. Myslet narativně (kvalitativní výzkum 'on the road'). In Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Brno: Psychologický ústav AV ČR, Nakladatelství Albert, 2002, s. 11–25. ISBN 80-86620-03-4.

[3] CHRZ, V. Možnosti narativního přístupu v psychologickém výzkumu. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. ISBN 978-80-86174-11-2.

[4] CHRZ, V. Výzkum jako narativní rekonstrukce. In MIOVSKÝ, M., ČERMÁK, I., ŘEHAN, V. (Eds.). Sborník z konference Kvalitativní výzkum ve vědách o člověku na prahu třetího tisíciletí. Tak trochu jiný příběh. Brno: Nakladatelství SCAN, 2004, s. 21–32. ISBN 80-244-0909-7.

[5] EWICK, P., SILBEY, S. Narrating Social Structure: Stories of Resistence to Legal Authority. American Journal of Sociology, 2003, roč. 108, č. 6, s. 1328–1372. ISSN 0002-9602. | DOI 10.1086/378035

[6] FIŠER, Z. Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-85931-99-0.

[7] FOUCAULT, M. Myšlení vnějšku. Praha: Herrmann & synové, 1996. ISBN 80-86379-29-9.

[8] FRYE, N. Anatomie kritiky. Brno: Host, 2003. ISBN 80-7294-078-3.

[9] HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-635-7.

[10] JACKSON, P. W. The Student's World. The Elementary School Journal, 1966, roč. 67, č. 7, s. 345–357. ISSN 0013-5984. | DOI 10.1086/460311

[11] KAŠČÁK, O. Moc školy: o formatívnej sile organizácie. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. ISBN 80-224-0905-7.

[12] KAŠČÁK, O. O moci školy a bezmocnosti dětí. In SPFFBU U13, Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 127–140. ISSN 1211-6971.

[13] LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ., D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-195-X.

[14] MCADAMS, D. P. The stories we live by: personal myths and the making of the self. New York: Guilford Press, 1993. ISBN 1-57230-188-0.

[15] MCCROSKEY, J. C., RICHMOND, V. Power in the Classroom I – Teacher and student perceptions. Communication Education, 1983, roč. 34, č. 2, s. 175–184. ISSN 0363-4523. | DOI 10.1080/03634528309378527

[16] RIESSMAN, C. K. Narrative research for the human sciences. London: Sage, 2008. ISBN 978-0761929987.

[17] RICHMOND, V. P., MCCROSKEY, J. C. Power in the classroom II – Power and learning. Communication Education, 1984, roč. 35, č. 2, s. 125–136. ISSN 0363-4523. | DOI 10.1080/03634528409384729