Učitelé a faktor času : o proměnách pracovního sebepojetí

Title: Učitelé a faktor času : o proměnách pracovního sebepojetí
Variant title:
  • Teachers and the time factor : on the transformation of the professional self-concept
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 2, pp. [43]-60
Extent
[43]-60
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Text je zaměřen na problematiku učitelů v pozdní fázi kariéry a obsahuje dílčí výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na zjišťování některých aspektů jejich práce. Jde především o subjektivně vnímané změny ve vybraných faktorech sytících pracovní sebepojetí – v pocitu jistoty, odpovědnosti, užitečnosti, úspěšnosti a spokojenosti. Pozornost je zaměřena také na pociťované vztahové proměny a motivaci pro setrvání v profesi z pohledu dotazovaných učitelů.
The text is focusing on teachers in the late stage of their careers. Presented are partial results of a questionnaire survey aimed at the identification of various aspects of their work, commenting mainly on the subjectively perceived changes in what shapes the professional self-concept: the sense of security, responsibility, usefulness, success and satisfaction. Attention is also directed to what is perceived as relational changes and the motivation for the continuance in the profession, as seen from of the viewpoint of the teacher respondents.
References
[1] ALAN, J. Etapy života očima sociologie. Praha: Pyramida, 1989. ISBN 80-7038-044-6.

[2] Age distribution of teachers 2006 [online]. OECD Publishing, 2008. [cit. 20. 2. 2010]. Dostupné z: http://www.oecd.org/edu/eag2008.

[3] BĚLOHLÁVEK, F. Organizační chování. Olomouc: Rubico, 1996. ISBN 80-85839-09-1.

[4] DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-134-7.

[5] FAURIE, I., FRACCAROLI, F., LE BLANC, A. Âge et travail: Des études sur le vieillisement au travail à une approche psychosociale de la fin de la carrière professionnelle. Le travail humain, 2008, roč. 71, č. 2, s. 137–172. ISSN 0041-1868.

[6] HANSEZ, I., BERTRAND, F., DE KEYSER, V., PÉRÉE, F. Fin de carrière des enseignants: vers une explication du stress et des retraites prématurées. Le travail humain, 2005, roč. 68, č. 3, s. 193–223. ISSN 0041-1868.

[7] HAVLÍK, R. Profesní "kariéra" a další vzdělávání v názorech a postojích učitelů. Pedagogika, 1999, roč. 49, č. 2, s. 147–155. ISSN 0031-3815.

[8] HUBERMAN, M. a kol. La vie des enseignants. Paris: Belachaux et Niestlé, 1989. ISBN 2-603-00690-8.

[9] HUSTLER, D. Teachers' Perception of Continuing Professional Development. London: DfES, 2003. ISBN 1-84185-006-6.

[10] ILMARINEN, J. Ako si predĺžiť aktívny život. Starnutie a kvalita pracovného života v Európskej únii. Bratislava: Príroda, 2008. ISBN 978-80-07-01658-3.

[11] INGERSOLL, R. M. Teacher Turnover and Teacher Storage: An Organizational Analysis American Educational Research Journal, 2001, roč. 38, č. 3, s. 499–534. ISSN 0002-8312. | DOI 10.3102/00028312038003499

[12] LAZAROVÁ, B., JŮVA, V., SEKOT, A. Vliv věku na výkon profese učitele. Specifické strategie zvládání handicapu věku. In Škola v proměnách: Učitel – žák – učivo. Sborník z 16. konference české pedagogické společnosti. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 45–51. ISBN 978-80-7318-904-4.

[13] LEVIN, B. B. Case studies of teacher development. London, New Jersey: Lea Publisher, 2003. ISBN 1-4106-0709-7.

[14] MAREŠ, J., SKALSKÁ, H., KANTORKOVÁ, H. Učitelova subjektivní odpovědnost za školní úspěšnost žáků. Pedagogika, 1994, roč. 44, č. 1, s. 23–33. ISSN 0031-3815.

[15] Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 [online]. Praha: MPSV, 2008. [cit. 20. 2. 2010]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/5045.

[16] PAULÍK, K. Psychologické aspekty pracovní spokojenosti učitelů. Ostrava: FF OU, 1999. ISBN 80-7042-550-4.

[17] PELIKÁN, J. Metodologie výzkumu osobnosti středoškolského profesora a jeho pedagogického působení. Praha: UK, 1991. ISBN 80-7066-398-7.

[18] Program výzkumu v oblasti stárnutí pro 21. století [online]. Praha: MPSV, 2008. [cit. 20. 2. 2010]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/6007/research_agenda_CZ.pdf.

[19] PRŮCHA, J. Učitel. Současné poznatky o profesi. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-621-7.

[20] ROGERS, C. R. Způsob bytí. Klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-233-5.

[21] ŘEHULKA, E. (Ed.). Učitelé a zdraví 6. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-093-X.

[22] Sledování genderových otázek a věkové struktury zaměstnanců ve školství. Zpráva o základních výsledcích z šetření ISP za rok 2007 [online]. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2008. [cit. 20. 2. 2010]. Dostupné z: http://www.uiv.cz/soubor/3516.

[23] ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha: Pyramida, 1990. ISBN 80-7038-078-0.

[24] SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: Barrister & Principal, 2002. ISBN 80-85947-81-1.

[25] STEFFY, B. E. a kol. (Eds.). Life cycle of the career teacher. California: Kappa Delta Pi and Corwin Press, 2000. ISBN 0761975403.

[26] STUART-HAMILTON, I. A. Psychologie stárnutí. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-274-2.

[27] ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno: MU, 1994. ISBN 80-210-0944-6.

[28] VAŠUTOVÁ, J. Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-082-4.

[29] VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.