Institucionalizace české andragogiky a mezinárodní vědecký diskurz

Title: Institucionalizace české andragogiky a mezinárodní vědecký diskurz
Variant title:
  • Institutionalization of Czech andragogy and international scientific discourse
Source document: Studia paedagogica. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. [37]-54
Extent
[37]-54
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Vědy o výchově procházejí různými stadii svého vývoje a od předvědeckého stadia se nejen v českém prostředí institucionalizovaly a staly se pevnou součástí společenských věd. V případě andragogiky došlo v dikci institucionalizace vědní disciplíny k vymezení oboru, metod, obor budujících institucí a k ustanovení časopisů prezentujících výsledky zkoumání v oboru. Pro každý vědní obor je ale relevantní položit si otázku, jaký je vztah stavu poznání v národním kontextu k tomu mezinárodnímu. Článek si klade otázku, jak český andragogický diskurz proniká do anglicky komunikující odborné komunity, konkrétněji do anglicky psaného andragogického diskurzu. Pro získání odpovědi byla využita analýza textů v databázích organizujících záznamy anglicky psaných vědeckých publikací (EBSCO, ERIC, WOS) podle stanovených klíčových slov.
Educational sciences are currently in various development stages, and it is not only within the Czech context where they have institutionalized and become a stable part of social sciences discourse from the pre-scientific stage. What has taken place in the case of andragogy in the diction of the institutionalization of a scientific discipline has been the definition of the discipline, its methods, and discipline-establishing institutions as well as the establishment of journals presenting research outcomes of the discipline. However, it is relevant for each scientific discipline to ask the question of how the state of the art in the national context relates to that in the international context. This paper poses the question of how the Czech andragogical discourse has penetrated the English-speaking expert community, in particular English written andragogical discourse. To find the answer, the paper relies on an analysis of texts in record-organizing databases of English written scientific publications (EBSCO, ERIC, WOS) based on selected keywords.
Note
Článek vznikl v rámci řešení projektu GA ČR Vůdci a architekti věd o výchově a jejich pojetí vyučování na univerzitách GA16-24879S.
References
[1] Beneš, M. (2002). Pedagogika a andragogika – distance v blízkosti. Pedagogika, 52(2), 130–137.

[2] Beneš, M. (2003). Úvod do andragogiky. Praha: Karolinum.

[3] Beneš, M. (2009). Andragogika. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 691–695). Praha: Portál.

[4] Bláha, I. A. (1927). Problém lidové výchovy: Její pojem, úkoly a předpoklady. Praha: Masarykův lidovýchovný ústav.

[5] Bočková, V. (Ed.). (1994). Aktuální problémy vzdělávání dospělých. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[6] Bočková, V. (Ed.). (1995). Aktuální problémy vzdělávání dospělých II. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[7] Brezinka, W. (1967). K problému vymezení vědy o výchově. Pedagogika, 17(2), 160–170.

[8] Brezinka, W. (2015). Zvědečtění (scientifikace) pedagogiky − analýza a perspektivy. Pedagogika, 65(2), 193–206.

[9] Burke, P. (2007). Společnost a vědění: Od Gutenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum.

[10] Drtina, F. (1912). O úkolu a směrech lidového vzdělávání. Praha: Osvětový svaz.

[11] Durkheim, É. (1956 [1922]). Education and Sociology. Glencoe, IL: Free Press.

[12] Foucault, M. (2000 [1966]). Slová a veci. Bratislava: Kaligram.

[13] Hauer, T. (2002). S/krze postmoderní teorie. Praha: Karolinum.

[14] Hofstetter, R., & Schneuwly, B. (2002). Institutionalisation of educational sciences and the dynamics of their development. European Educational Research Journal, 1(1), 3–26. | DOI 10.2304/eerj.2002.1.1.9

[15] Jarvis, P. (2015). Adult learning as a lifelong concern: Interview with Peter Jarvis. Studia paedagogica, 20(4), 109–122. | DOI 10.5817/SP2015-4-7

[16] Jochmann, V. (1992). Výchova dospělých – andragogika. In J. Macháček, Varia sociologica – andragogica. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis (s. 11–22). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[17] Jochmann, V. (Ed.). (1994). Andragogika: Teoretický seminář k pojetí andragogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[18] Jochmann, V. (Ed.). (1996). Andragogika II: Druhý teoretický seminář k pojetí andragogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[19] Jochmann, V. (Ed.). (1997). Vzdělání – šance pro život. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[20] Jůva, V. (1973). Příspěvek k pojetí výchovy dospělých. In Sborník prací filosofické fakulty brněnské university. Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis I 8 (s. 105–121). Brno: UJEP.

[21] Kapp, A. (1833). Die androgogik ober bildung im mannlichen alter. Platons Erziehungslehre, als Padagogik fur die Einzelnen und als Staatspadagogik. Germany: Minden und Leipzig.

[22] Knowles, M. S. (1970). The modern practice of adult education: Andragogy versus pedagogy. New York: Association Press.

[23] Lindeman, E. C. (1926). The meaning of adult education. New York: New Republic.

[24] Lindeman, E. C., & Anderson, M. (1927). Education through experience. An interpretation of the methods of the Academy of Labor. Frankfurt am Main; New York: Workers' Education Bureau Press, Inc.

[25] Lyotard, J. F. (1993 [1979]). O postmodernismu. Praha: Filosofický ústav AV.

[26] Mitter, W. (1982). Educational sciences or educational science? Some considerations on a basic issue. In I. Cavicchi-Broquet & P. Furter (Eds.), Les sciences de l'education: Perspectives et bilans Européens. Actes de la Xe Conférence de l'Association d'education Comparée Pour l'Europe (s. 83–95). Genève: Section des Sciences de l'education, Faculté de Psychologie et de Sciences de l'education, Université de Genève.

[27] Monette, M. L. (1979). Need assessment: A critique of philosophical assumptions. Adult Education Quarterly, 29(2), 83–95. | DOI 10.1177/074171367902900202

[28] Müller, K. (1992). Věda, výzkum a rozvoj vzdělanosti. Pedagogika, 52(1), 31–43.

[29] Novotný, J. (1959). Lidová osvětová práce v počátcích národního obrození. Pedagogika, 9(6), 725–743.

[30] Petřková, A. (Ed.). (1999). Aktuální problémy vzdělávání seniorů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[31] Pokorný, J. (2003). Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století. Praha: Karolinum.

[32] Průcha, J. (2010). Česká andragogika na vzestupu. Pedagogická orientace, 20(4), 7–26.

[33] Savićević, D. (1991). Modern conceptions of andragogy: A European framework. Studies in the Education of Adults, 23(2), 179–201. | DOI 10.1080/02660830.1991.11730556

[34] Savićević, D. (1999). Adult education: From practice to theory building. Frankfurt am Main: Peter Lang.

[35] Savićević, D. (2008). Convergence or divergence of ideas on andragogy in different countries. International Journal of Lifelong Education, 27(4), 361–378. | DOI 10.1080/02601370802051504

[36] Skalka, J. (1989). Základy pedagogiky dospělých. Praha: SPN.

[37] Šimek, D. (Ed.). (1998). The individual and society at the turn of the century: View from both sides. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[38] Škoda, K. (1963). Pedagogika a výchova dospělých. Pedagogika, 13(6), 679–687.

[39] Ten Have, T. T. (1973). On agology. In New Themes in Social Work Education (s. 39–59). New York: International Association of Schools of Social Work.

[40] Trnka, T. (1934). Základy lidové výchovy. Praha: Masarykův lidovýchovný ústav.

[41] Váňová, R. (2000). Vědy o výchově na stránkách Pedagogiky. Pedagogika, 50(4), 313–339.

[42] Wallerstein, I. et al. (1998 [1996]). Kam směřují sociální vědy. Praha: Sociologické nakladatelství.

[43] Willmann, O. (1921 [1894]). The science of education in its sociological and historical aspects. Beatty, PA: Archabbey Press.

[44] Woody, T. (1948). Adult education in Czechoslovakia. The Journal of Educational Research, 42(4), 241–252. | DOI 10.1080/00220671.1948.10881685

[45] Wulf, Ch. (2003). Educational science. Hermeneutics, empirical research, critical theory. Münster; New York; München; Berlin: Waxmann.