[Pfister, Friedrich. Alexander der Grosse in den Offenbarungen der Griechen, Juden, Mohammedaner und Christen]

Author: Češka, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. [155]
Extent
[155]
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document