Ranostredoveké kláštory na Slovensku: torzálna architektúra – torzálne poznatky – torzálne hypotézy

Title: Ranostredoveké kláštory na Slovensku: torzálna architektúra – torzálne poznatky – torzálne hypotézy
Variant title:
  • Early medieval monasteries in Slovakia: ruins of architecture – findings about ruins of architecture – hypotheses
  • Frühmittelalterliche Klöster in der Slowakei: torsale Architektur – torsale Erkenntnisse – torsale Hypothesen
Source document: Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 733-777
Extent
733-777
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok sumarizuje poznatky o kláštoroch na území Slovenska približne do polovice 13. storočia. Jedná sa o kláštory benediktínskeho, cisterciánskeho a premonštrátskeho rádu. Mimo zreteľa ponecháva komplikovanú a v mnohom nejasnú problematiku rytierskych rádov, ako aj prvé mendikantské rehoľné domy. Pozornosť sa v texte sústreďuje na otázky počiatkov a stavebných dejín jednotlivých kláštorov.
This paper sums up information about Benedictine, Cistercian and Premonstratensian monasteries in Slovak territory before the mid-13th century. The research did not involve the complicated and in many respects unclear issues of knight orders and the first mendicant orders. The article focuses on the origin and building history of the individual monasteries.
Note
Táto štúdia vznikla na základe riešenia grantového projektu VEGA 2/0023/11 a s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0237-11.
Die Entstehung der vorliegenden Studie wurde vom Förderprojekt VEGA 2/0023/11 und von der Agentur zur Förderung von Forschung und Entwicklung (Vertrag Nr. APVV-0237-11) gefördert.
References
[1] CDH: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis IV/3 (Fejér, G., ed.). Budae 1829.

[2] CDSl I: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I (Marsina, R., ed.). Bratislava 1971.

[3] CDSl II: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II (Marsina, R., ed.). Bratislava 1987.

[4] KOSMOVA KRONIKA ČESKÁ, 2005. Preklad: Hrdina, K.–Bláková, M. Úvod: Třeštík, D. Praha – Litomyšl.

[5] LEGENDY, 1997: Legendy stredovekého Slovenska. Ideály stredovekého človeka očami cirkevných spisovateľov (Marsina, R., ed.). Budmerice.

[6] MGH, Necr. I: Monumenta germaniae historica. Necrologia Germaniae. Tomus I. 1888. Dostupné z: http://bsbdmgh.bsb.lrz-muenchen.de/dmgh_new/app/web?action=loadBook&bookId=00000545, cit. 8. 2. 2010.

[7] MGH, Libri mem. N. S. I: Monumenta germaniae historica. Libri memoriales et Nerologia, Nova series I. Das Verbrüderungsbuch der Abtei Reichenau. Hannover 1979. Dostupné z: http://bsbdmgh.bsb.lrzmuenchen.de/dmgh_new/app/web?action=loadBook&bookId=00000552, cit. 8. 2. 2010.

[8] MMFH I: Magna Moraviae fontes historici I. Annales et Chronicae (Bartoňková, D.–Havlík, L.–Masařík, Z.–Večerka, R., edd.). Brno 2008.

[9] MMFH III: Magna Moraviae fontes historici III. Diplomata, epistolae, textus historici varii (Bartoňková, D.–Havlík, L.–Hrbek, I.–Ludvíkovský, J.–Večerka, R., edd.). Brno 1969.

[10] PRAMENE III: Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, III. V kráľovstve svätého Štefana. Vznik uhorského štátu a čas arpádovských kráľov (Marsina, R., výber, preklad a komentáre). Bratislava 2003.

[11] REGESTRUM VARAD., 1903: Regestrum Varadinense examinum ferri candentis ordine chronologico digestum, descripta effigie editionis A. 1550 illustratum sumptibusque Capituli Varadinensis Lat. rit. (Karácsonyi, J.–Borovszky, S., edd.). Budapest.

[12] SRH I: Scriptores rerum Hungaricum I (Szentpétery, I., ed.). Budapest 1937.

[13] GLOCKOVÁ, B.–KÜRTHY, L., 2012: Architektonicko-historický a umelecko-historický výskum budov premonštrátskeho kláštora v Lelesi (č. ÚZPF 27/1), október 2011 – január 2012, rkp. ulož v Pamiatkovom úrade SR.

[14] GOJDIČ, I.–HUDÁK, P., 2012: Šahy, Kostol Nanebovzatia Panny Márie, architektonicko-historický výskum, rkp. ulož. na Krajskom pamiatkovom úrade v Nitre.

[15] TÖKÖLY, G., 2001: Aktualizačný list kultúrnej pamiatky, Lipovník, rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa, rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade v Rožňave.

[16] TROCHTA, J., 1964: Zoznam fár Slovenska, podľa účtovných registrov pápežských kolektorov o desiatkoch zaplatených pápežskej kúrii v Avignoni užívateľmi cirkevných benefícií v Uhorsku v rokoch 1332–1337, II – Zoznam fár Nitrianskej stolice, rkp. ulož. v Historickom ústave SAV.

[17] TROCHTA, J., 1968–1969: Zoznam fár Slovenska, podľa účtovných registrov pápežských kolektorov o desiatkoch zaplatených pápežskej kúrii v Avignoni užívateľmi cirkevných benefícií v Uhorsku v rokoch 1332–1337, IX – Gemersko-Malohontianska stolica, rkp. ulož. v Historickom ústave SAV.

[18] BEL, M., 1736: Notitia Hvngariae Novae Historico-Geographica, zv. 2. Wien.

[19] BINDING, G., 1983: Chor. I. Ch. In: Lexikon des Mittelalters, 2. zv, stĺpec 1877–1880. Stuttgart a i.

[20] BÓNA, M.–LUKAČKA, J., 2013: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany.

[21] BOSHOF, E., 2001: Wiching. In: Lexikon für Theologie und Kirche 10, 1136–1137. Freiburg a i.

[22] BRENK, B., 2002: Zum Problem der Vierflügelanlage (Claustrum) in frühchristlichen und frühmittelalterlichen Klöstern. In: Studien zum St. Galler Klosterplan (Ochsenbein, P.–Schmuki, K., edd.), 185–215.

[23] St. Gallen.

[24] DERCSÉNYI, D., 1970: A román kor művészete. In: A Magyarorsági művészet története a honfoglalástól 1800-ig, I (Fülep, L., ed.), 13–100. Budapest.

[25] DERCSÉNYI, D., 1974: Vorromanische Kirchentypen in Ungarn, Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae 20, 1–12.

[26] DRAGOUN, Z., 2002: Praha 885–1310. Kapitoly o románské a raně gotické architektuře. Praha.

[27] DURLIAT, M., 1988: Romanisches Roussillon. Würzburg.

[28] ERDÉLYI, L.–SÖRÖS, P., 1912: A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története XII/b. Budapest.

[29] ÉRSZEGI, G., 1996: Deáki, Szűz Mária-templom; IX. Gergely pápa felhatalmazása a deáki templom felszentelésére. In: Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve (Takács, I., ed.), zv. I, 302–307. Pannonhalma.

[30] FACKENBERGER, F.–MENCLOVCI, V. a D., 1957: Výskum románskych pamiatok v Nitrianskom kraji, Pamiatky a múzeá 6, č. 4, 185–186.

[31] FOLTÝN, D., 2009: Pražský děkan Kosmas a jeho zpráva o údajném předchůdci benediktinského opatství na Zoboru, Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 21, 11–16.

[32] FRANK, K. S., 1980: Vom Kloster als scola dominici servitii zum Kloster ad servitium imperii, Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner Zweige 91, 80–97.

[33] FÜGEDI, E., 1991: Sepelierunt corpus eius in proprio monasterio. A nemzetségi monostorok, Századok 125, č. 1–2, 35–67.

[34] GAJDOŠOVÁ, I.–PAULUSOVÁ, S., 1997: Kláštor na Veľkej Skalke, výskum a obnova, Pamiatky a múzeá, č. 3, 41–44.

[35] GEREVICH, T., 1938: Magyarország románkori emlékei. Budapest.

[36] GYÖRFFY, Gy., 1963: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, I. Budapest.

[37] GYÖRFFY, Gy., 1983: István király és müve. Budapest.

[38] H. GYÜRKY, K., 1996: A Buda melleti kánai apátság feltárása. Budapest.

[39] HABOVŠTIAK, A., 1963: Archeologický výskum v Bíni, Vlastivedný časopis 12, 173–177.

[40] HABOVŠTIAK, A., 1963a: Zaniknutá stredoveká dedina Bratka pri Leviciach, SlArch XI, 407–451.

[41] HABOVŠTIAK, A., 1966: Frühmittelalterliche Wallanlage und romanische Bauten in Bíňa. In: VIIe Congrès international des sciences préhistoigues et protohistoriques, 1–19. Nitra.

[42] HABOVŠTIAK, A.–HOLČÍK, Š., 1975: Ďalšie dva roky archeologického výskumu v areáli NKP Hronský Beňadik, Pamiatky a príroda, č. 3, 14–17.

[43] HABOVŠTIAK, A.–HOLČÍK, Š., 1994: Príspevok archeologického výskumu k poznaniu stavebného vývoja kláštora v Hronskom Beňadiku. In: Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Príspevky na II. sympóziu o cirkevných dejinách Slovenska na Trnavskej univerzite 15.–16. okt. 1993 (Šimončič, J., ed.), 137–149. Trnava.

[44] HALAGA, O. R., 1992: Počiatky Košíc a zrod metropoly. Košice.

[45] HANULIAK, M., 1979: Hroby pod náhrobnými kameňmi v 11.–14. storočí, SlArch XXVII, 167–183.

[46] HANULIAK, M., 1991: Nové poznatky z archeologického výskumu v Bíni v rokoch 1978–1990, Vlastivedný časopis 40, 128–135.

[47] HANULIAK, M., 1997: Výsledky archeologického výskumu v Skalke nad Váhom a ich vzťah k benediktínskemu opátstvu. In: Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí (Marsina, R., ed.), 16–21. Trenčín – Bratislava.

[48] HANUŠ, M.–KUŠNIRÁK, D., 2014: Podoba benediktínskeho Kláštora sv. Kozmu a Damiána v Ludaniciach (okr. Topoľčany) na základe archeologického a geofyzikálneho výskumu, ŠZ 56, 155–168.

[49] HARDICK, E., 1935: Praemonstratenserbauten des 12. und 13. Jahrhunderts im Rheinland, Analecta Praemonstratensia 11, 1–124.

[50] HERRMANN, E., 1965: Slawisch-germanische Beziehungen im südostdeutschen Raum von der Spätantike bis zum Ungarnsturm. Ein Quellenbuch mit Erläuterungen. München.

[51] HERVAY, F. L., 1984: Repetitorium historicum Ordinis Cisterciensis in Hungaria. Roma – Budapest.

[52] HERVAY, F. L., 2001: Bencés élet a középkori Magyarországon. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon – Benedictine Monasteries in Medieval Hungary (Takács, I., ed.), 462–547. Pannonhalma.

[53] HOMZA, M., 2009: Včasnostredoveké dejiny Spiša. In: Historia Scepusii. Dejiny Spiša do roku 1526 (Homza, M.–Sroka, S. A., edd.), 126–329. Bratislava – Krakov.

[54] HRAŠKOVÁ, E.–KÜRTHY, L.–RAGAČ, R.–ŠIMKOVIC, M., 2001: Pamiatkový prieskum a zisťovací archeologický výskum kostola a zaniknutého benediktínskeho kláštora v Rimavských Janovciach – Denkmal-und archäologische Erforschung der Kirche und des untergegangenen Benediktinerklosters in Rimavské Janovce, AH 26, 279–298.

[55] IPOLYI, A., 1860: A deákmonostori 13. századi román basilika. Pest.

[56] JAVORSKÝ, F., 1981: Výskumy a prieskumy výskumnej expedície Spiš v roku 1979, ŠZ 19, 67–95.

[57] KAHOUN, K., 1979: Románske umenie – Architektúra. In: Cidlinská, Libuša et al., Slovensko. Kultúra – 1. časť, 606–618. Bratislava.

[58] KATALÓG, 2011: Katalóg k výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja, príloha publikácie Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja. Zborník zo seminára a katalóg ku výstave (Valeková, Anna, ed.). Nitra. [CD-ROM]

[59] KNAUZ, N., 1890: A Garan-meletti Szent-Benedeki apátság. Budapest.

[60] KOLOSTOROK, 2008: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon (Romhányi, B. F.–Laszlovszky, J.–Szakács, B. Z., edd.). Budapest. [CD-ROM]

[61] KOPTÁK, T., 2012: Cisterciti na Slovensku, rkp. dizertačnej práce, ulož. na Katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

[62] KOSZTA, L., 2008: Eremiten im Königreich Ungarn des 11. Jahrhunderts. In: Central European charterhouses in the family of the Carthusian order – Die mitteleuropäischen Kartausen in der Familie des Kartäuserordens (Homza, M., ed.), 67–81. Salzburg.

[63] KOSZTA, L., 2009: Benediktínsky kláštor z 11. storočia na Spiši?, HČ 57, 339–356.

[64] KOSZTA, L., 2012: A zobori bencés apátság kezdetei: Morva kontinuitás vagy passaui térítés. In: Legendák, kódexek, források. Tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére (Kocsis, M.–Majoros, H., edd.), 147–175. Szeged.

[65] KOVAČOVIČOVÁ-PUŠKÁROVÁ, B., 1969: Die romanische Kunst in der Slowakei, Studia Historica Slovaca 6, 151–192.

[66] KOZÁK, É. M., 1993: Zánka, Reformierte Kirche, the Calvinist Church. [Budapest] TKM Egyesület.

[67] KOZÁK, É. M., 1993a: A vértesszentkereszti apátság. Budapest.

[68] KOZÁK, É. M.–SEDLMAYR, J., 2000: Vértesszentkereszt. Apátság (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 666). Budapest.

[69] KUBACH, H. E.–KÖHLER-SCHOMMER, I., 1997: Romanische Hallenkirchen in Europa. Mainz.

[70] LABUDA, J., 1995: Poznámky archeológie k lokalite Ilija. In: Ilija. Kostol sv. Egídia a umelecko-historické pamiatky Banskej Štiavnice, nepaginované. Banská Štiavnica.

[71] LABUDA, J.–PAULUSOVÁ, S., 2003: Kostol svätého Egídia v Iliji, Pamiatky a múzeá, č. 1, 37–39.

[72] LÁSZLÓOVÁ, H., 2003: Dejiny premonštrátskeho prepoštstva v Bzovíku, Studia Historica Tyrnaviensia III, 113–129.

[73] LÁSZLÓOVÁ, H., 2004: Stredoveký stavebný vývoj bzovíckeho kláštora, Pamiatky a múzeá, č. 3, 32–36.

[74] LESÁK, B., 2008: Výskum v areáli klarisiek v Bratislave, Pamiatky a múzeá, č. 2, 18–21.

[75] LUKAČKA, J., 1987: Úloha šľachty slovanského pôvodu pri stabilizácii uhorského včasnofeudálneho štátu. In: Typologie raně feudálních slovanských států. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k tématu "Vznik a vývoj slovanských raně feudálních států a národností ve střední a jihovýchodní Evropě", konané ve dnech 18.–20. listopadu 1986 v Praze (Žemlička, J., ed.), 191–200. Praha.

[76] LUKAČKA, J., 2002: Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku. Bratislava.

[77] LUKAČKA, J., 2003: K problému kontinuity kresťanstva na území Slovenska v 10. storočí, Studia Historica Tyrnaviensia III, 37–40.

[78] LÜBKE, CH., 1998: Wiching. In: Lexikon des Mittelalters 9, 59–60. München.

[79] MAG, H., 2014: Tereske temploma a késő középkorban, Archaeologia – Altum Castrum Online. Dostupné z: http://archeologia.hu/content/archeologia/232/tereske-mag2.pdf, cit. 28. 3. 2015.

[80] MAROSI, E., 1984: Die Anfänge der Gotik in Ungarn. Esztergom in der Kunst des 12.–13. Jahrhunderts. Budapest.

[81] MAROSI, E., 1996: Die Baukunst der Benediktiner im Ungarn der Árpádenzeit. Zum Problem der "Ordensbauschulen", Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae 38, 15–29.

[82] MARSINA, R., 1992: Kristianizácia Maďarov a Uhorska medzi Východom a Západom, HČ 40, 409–421.

[83] MARSINA, R., 1997: Benediktínske opátstvo Skalka (Skala). In: Skalka pri Trenčíne. Miesto legiend a pútí (Marsina, R., ed.), 94–101. Trenčín – Bratislava.

[84] MARSINA, R., 2012: Benediktínske opátstvo (kláštor) sv. Hypolita na Zobore (Čas vzniku, patronát, diplomatická činnosť) – Benediktiner Abtei des Heiligen Hypolitus am Zobor (Die Zeit der Entstehung, der Gründer und Patron, diplomatische Tätigkeit), Studia Historica Tyrnaviensia XIV–XV, 19–31.

[85] MENCL, V., 1935: Premonštrátsky kláštor Bzovík s Kostolom sv. Štefana. In: Sborník Matice Slovenskej 13, 402–416.

[86] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Kniha prvá. Stavebné umenie na Slovensku od najstarších čias až do konca doby románskej. Praha – Prešov.

[87] MENCL, V., 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře, Umění XIII, 29–56.

[88] MENCL, V., 1966: Kláštor sv. Beňadika nad Hronom, Vlastivedný časopis 15, 147–160.

[89] MORSBACH, R., 1996: Zur frühen Baugeschichte von St. Vitus in Regensburg-Prüll. In: Romanik in Regensburg. Kunst, Geschichte Denkmalpflege. Beiträge des Regensburger Herbstsymposions zur Kunstgeschichte und Denkmalpflege vom 18. bis 20. November 1994 (Paulus,H.-E.–Reidel, H.–Winkler, P., edd.), 115–123. Regensburg.

[90] MÚCSKA, V., 2002: Rád benediktínov a jeho vývoj v stredoveku. In: Rehole a kláštory v stredoveku (Kožiak, R.–Múcska, V., edd.), 49–74. Banská Bystrica – Bratislava.

[91] NIPČOVÁ, D., 2011: Veľká Skalka v obraze archeologických prameňov a kláštorný život v stredoveku. In: Okno do histórie Skalky pri Trenčíne. Kultúrno-historická príloha katalógu 4. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2011 (Zmeták, I., ed.), 18–25. Trenčín.

[92] ORIŠKO, Š., 2002: K počiatkom románskeho kameňosochárstva na Slovensku (Najstaršie pamiatky, problémy výskumu), Ars, č. 1–3, 3–48.

[93] ORIŠKO, Š., 2009: Stredoveká tehlová architektúra na Slovensku (Niektoré problémy výskumu) – Die mittelalterliche Backsteinarchitektur in der Slowakei (Einige Probleme der Forschung), AH 34, 733–744.

[94] ORIŠKO, Š., 2011: K problematike stredovekého portálu kláštorného kostola v Šahách – Zur Problematik eines mittelalterlichen Portals der Klosterkirche in Šahy, AH 36, 409–422.

[95] ORIŠKO, Š., 2013: Románska architektúra na Slovensku, Historická revue, špeciál, 75–81.

[96] OSWALD, J., 1967: Der Mährenbischof Wiching und das Bistum Passau. In: Annales Instituti Slavici I/3. Geschichte der Ost- und Westkirche in ihren wechselseitigen Beziehungen (Zagiba, F., ed.), 11–14. Wiesbaden.

[97] PATERKA, P.–PÁLINKÁS, T., 2008: Dejiny šahanského prepoštstva Nanebovzatia Panny Márie. In: Musaeum Hungaricum 2. Zborník príspevkov konferencie Musaeum Hungaricum. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia (Danterová, I., ed.), 21–30. Boldog.

[98] POHANIČOVÁ, J., 2005: Pretrvali veky: románske stavby. In: Architektúra na Slovensku – stručné dejiny (Moravčíková, H., ed.), 24–31. Bratislava.

[99] POLLA, B., 1976: Výsledky historickoarcheologického výskumu v Krásnej nad Hornádom, Nové obzory 18, 169–198.

[100] POLLA, B. 1984: Košicko-krasnianska rotunda – Die Rotunde von Košice-Krásna, AH 9, 181–192.

[101] POLLA, B. 1985: Prínos krasnianskej benediktínskej komunity k hospodárskym, sociálnym a kultúrnym dejinám východného Slovenska – Ein Beitrag der benediktinischen Gemeinschaft von Košice-Krásna zur Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte der Ostslowakei, AH 10, 369–374.

[102] POLLA, B. 1986: Košice – Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom. Bratislava.

[103] POLLA, B. 1986a: Archäologische Grabung in Košice-Krásna (Beitrag zur mittelalterlichen Geschichte der Ostslowakei), SlArch XXXIV, 409–422.

[104] POMFYOVÁ, B., 2000: K niektorým otázkam hodnotenia stredovekej architektúry na Slovensku (Príklad Spiša), Ars, č. 1–3, 33–60.

[105] POMFYOVÁ, B., 2003: Vybrané problémy k dejinám Spišskej stredovekej architektúry. In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša / Stan badań nad dziejami Spiszu (Gładkiewicz, R.–Homza, M., edd.), 177–191. Levoča – Wrocław.

[106] POMFYOVÁ, B., 2005: Zaniknutý Kostol sv. Martina v Bratke – príklad zemepanskej fundácie, Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 16, 123–132.

[107] POMFYOVÁ, B.–SAMUEL, M.–ŽAŽOVÁ, H., 2014: Stredoveká Bíňa. Archeológia – história – architektúra. Bratislava.

[108] RÁBIK, V., 2003: Stredoveké cirkevné pečate spišskej proveniencie (Sonda do problematiky). In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša / Stan badań nad dziejami Spiszu (Gładkiewicz, R.–Homza, M., edd.), 334–335. Levoča – Wrocław.

[109] RÁBIK, V., 2006: Nemecké osídlenie na území východného Slovenska v stredoveku. Bratislava.

[110] RÁBIK, V., 2011: The Beginnings of a Medieval Monastery in Prievidza, Studia Historica Tyrnaviensia XI–XII, 191–203.

[111] RICHTER, M.–MERHAUTOVÁ, A.–BRICHÁČEK, P.–SOMMER, P., 1990: Bazilika s první jižní kaplí Ostrovského kláštera, Umění XXXVIII, 185–193.

[112] RODZIŃSKA-CHORĄŻY, T., 2013: Sakralarchitektur in Polen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. In: Credo. Christianisierung Europas im Mittelalter (Stiegemann, Ch.–Kroker, M.–Walter, W., edd.), I. zv. Essays, 389–394. Petersberg.

[113] RUTTKAY, A., 1993: Die Ritter- und Spitalorden in der Slowakei (Archäologie und Geschichte). In: Actes du XIIe Congrès International des Science Préhistoriques et Protohistoriques, Bratislava, 1–7 septembre 1991 (Pavúk, J., ed.), 146–161. Bratislava.

[114] RUTTKAY, A., 2002: Archeologický výskum cirkevných architektúr a christianizácia. In: Slovensko vo včasnom stredoveku (Ruttkay, A.–Ruttkay, M.–Šalkovský, P., edd.), 157–178. Nitra.

[115] RUTTKAY, A.–SLIVKA, M., 1985: Cirkevné inštitúcie a ich úloha v sídliskovom a hospodárskom vývoji Slovenska v stredoveku – Kirchliche Institutionen und ihre Stellung in der Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung der mittelalterlichen Slowakei, AH 10, 333–356.

[116] RÜFFER, J., 2009: Mittelalterliche Klöster. Deutschland – Österreich – Schweiz. Darmstadt.

[117] SAMUEL, M., 2010: Najnovšie výsledky archeologických výskumov Zoborského kláštora v Nitre, Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 22, 276–287.

[118] SAMUEL, M., 2014: Románská hlavice ze Zoboru. In: Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300 (Foltýn, D.–Klípa, J.–Mašková, P.–Sommer, P.–Vlnas, V., edd.), katalóg výstavy, 130. Praha.

[119] SARKADI, M., 2010: "s folytatva magát a régi művet". Tanulmányok a gyulafehérvári székesegyház és püspöki palota történetéről. Budapest.

[120] SLIVKA, M., 1986: Príspevok k problematike vzťahu stredovekých sakrálnych objektov a feudálnych sídiel na Slovensku – Ein Beitrag zur Problematik der Beziehung zwischen den Sakralbauten und den Feudalsitzen in der Slowakei, AH 11, 359–376.

[121] SLIVKA, M., 1987: Rádové domy v štruktúre osídlenia Slovenska a v jeho politických a sociálno-ekonomických vzťahoch (so zameraním na križovnícke rády) – Ordenshäuser in der Siedlungsstruktur der Slowakei und ihre politichen und sozial-ökonomischen Beziehungen (mit dem Blick auf die Kreuzherrenorden), AH 12, 383–402.

[122] SLIVKA, M., 1991: Cisterciti na Slovensku – Die Zisterzienser in der Slowakei, AH 16, 101–117.

[123] SLIVKA, M., 1991a: Najstarší kláštor na Slovensku, Historická revue 2, č. 7, 4–5.

[124] SLIVKA, M., 1992: Zisťovací výskum v Lipovníku. In: AVANS 1990, 95. Nitra.

[125] SLIVKA, M., §1998: Stredoveké rehoľné domy na východnom Slovensku. In: Zborník príspevkov k slovenským dejinám (Sedlák, V., ed.). Bratislava.

[126] SLIVKA, M., 2000–2001: Doterajšie poznatky z dejín a kultúry kresťanstva na Slovensku (4.–15. stor.). In: Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia III–IV, 17–50. Bratislava.

[127] SLIVKA, M.–HLADÍK, M., 2005: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu na vedecké a dokumentačné účely v Bzovíku, na NhNKP Kláštor premonštrátov (1184/1–3), okr. Krupina, 2005, rkp. ulož. na Katedre archeológie Filozofickej fakulty UKO v Bratislave.

[128] SPS I: Súpis pamiatok na Slovensku I (Güntherová, A., ed.). Bratislava 1967.

[129] SPS III: Súpis pamiatok na Slovensku III (Güntherová, A., ed.). Bratislava 1969.

[130] STEINHÜBEL, J., 2004: Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. Bratislava.

[131] SZŐKE, B. M., 1996: Die Prämonstratenserpropstei von Alsórajk-Kastélydomb. In: Archäologie und Siedlungsgeschichte im Hahóter Becken, Südwest-Ungarn. Von der Völkerwanderungszeit bis zum Mittelalter. Antaeus 23 (Szőke, B. M., ed.), 251–305. Budapest.

[132] ŠEDIVÝ, J., 2006: Cirkev v stredovekej Bratislave – staré odpovede a nové otázky. In: Kapitoly z dejín Bratislavy (Czoch, G.–Kocsis, A.–Tóth, Á., edd.), 93–126. Bratislava.

[133] ŠTEVÍK, M., 2010: K počiatkom a lokalizácii stredovekých kláštorov na Spiši, Sandecko-spišské zošity 5, 8–21.

[134] ŚWIECHOWSKI, Z., 2000: Architektura romańska w Polsce. Warszawa.

[135] TAJKOV, P., 2012: Sakrálna architektúra 11.–13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Košice.

[136] TAKÁCS, I., 2001: A garamszentbenedeki temploma és liturgikus felszerelése. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon / Benedictine Monasteries in Medieval Hungary (Takács, I., ed.), 159–186. Pannonhalma.

[137] TÓTH, M.–TAKÁCS, I., 2001: Szermonostor. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon / Benedictine Monasteries in Medieval Hungary (Takács, I., ed.), 383–389. Pannonhalma.

[138] TÓTH, S., 2001: A 11–12 századi Magyarország Benedek-rendi templomainak maradványai. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon / Benedictine Monasteries in Medieval Hungary (Takács, I., ed.), 229–266. Pannonhalma.

[139] TÓTH, S., 2001a: Sárvár. In: Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon / Benedictine Monasteries in Medieval Hungary (Takács, I., ed.), 368–370. Pannonhalma.

[140] TÓTH, S., 2008: A Hont-Pázmány nemzetség premontrei monostorai. Budapest.

[141] UNTERMANN, M., 2009: Regensburg, Benediktinerabteikirche St. Emmeram. In: Geschichte der bildenden Kunst in Deutschland – Romanik (Wittekind, S., ed.), 436–437. München – Berlin – London – New York.

[142] VALACHOVÁ, D., 2001: Dejiny benediktínskeho opátstva v Klíži, HČ 49, 16–36.

[143] VALLAŠEK, A., 1999: Zaniknutý kláštor svätého Martina nad Spišskou Kapitulou, Pamiatky a múzeá, č. 2, 61–65.

[144] VALTER, I., 1996: Schambek/Zsámbék. Beiträge zur Geschichte und Volkskunde einer "schwäbischen" (donauschwäbischen) Gemeinde im Ofner Bergland/Ungarn, I. Gerlingen. Dostupné z: http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/nemetek/schambek_zsambek_I/pages/000_bibliographische_daten.htm, cit. 4. 2. 2013.

[145] VALTER, I., 1998: Boldva. Református templom (TKM Kiskönyvtára, 399). Budapest.

[146] VALTER, I., 2005: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon. Budapest.

[147] VARSÍK, B., 1964: Osídlenie Košickej kotliny I. Bratislava.

[148] VIDA, B., 2011: Fundačný proces rehole cistercitov v Uhorsku, Kultúrne dejiny 1, 7–32.

[149] WILL, R., 1982: Romanisches Elsaß. Würzburg.

[150] ZVAROVÁ, Z.–SUCHÝ, Ľ., 2012: Výsledky pamiatkového výskumu kláštora premonštrátov v Jasove. In: Jasovskí premonštráti v premenách času. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (Štrbák, A., ed.), 87–118. Košice.

[151] ŽAŽOVÁ, H., 2010: Romanika v zrkadle písomných prameňov, Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok 22, 364–377.

[152] ŽAŽOVÁ, H., 2011: Archívne pramene k stavebným dejinám premonštrátskeho kláštora v Lelese. In: Kresťanstvo v dejinách Zemplína. Zborník z rovnomennej celoslovenskej vedeckej konferencie, konanej 17.–18. septembra 2010 v Michalovciach (Adam, J.–Molnár, M.–Starják, M., edd.), 110–122. Prešov.

[153] ŽAŽOVÁ, H., 2012: Z dejín premonštrátov na Slovensku. In: Jasovskí premonštráti v premenách času. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie (Štrbák, A., ed.), 19–42. Košice.

[154] ŽAŽOVÁ, H., 2014: Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Šahách (Od výstavby stredovekého kostola k výstavbe novovekého). In: Litteris ac moribus imbutus. Studia historica Tyrnaviensia XVI (Rábik, V., ed.), 383–399. Trnava.