České kláštery 10.–13. století ve světle archeologických výzkumů

Title: České kláštery 10.–13. století ve světle archeologických výzkumů
Variant title
Böhmische Klöster des 10.–13. Jh. im Lichte archäologischer Grabungen
Author: Sommer, Petr
Source document: Archaeologia historica. 1978, vol. 3, iss. [1], pp. 337-345
Extent
337-345
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Beranová, M., 1972: Hlemýžď zahradní – Helix pomatia L. – postní jídlo středověkých mnichů v Čechách. AR, 24, s. 577-578.

[2] Borkovský, I., 1955: Klášter blahoslavené Anežky Přemyslovny v Praze I. ČSPSČ, 43, s. 24-40, 222-228.

[3] Borkovský, I., 1956: Výzkum v klášteře blahoslavené Anežky v Praze I. AR, 8, s. 191-192, 194-204, 209, 211.

[4] Borkovský, I., 1957a: Objev rotundy a templářského kostela sv. Vavřince. ČNM, 126, s. 7 n.

[5] Borkovský, I., 1957b: Objev templářského kostela v Praze. AR, 9, s. 500-507, 513-516.

[6] Borkovský, I., 1959: Kostel řádu templářů v Praze na Starém Městě. Kniha o Praze. Praha, s. 35 n.

[7] Borkovský, I., 1976: Svatojiřská basilika a klášter na Pražském hradě. Praha.

[8] Brockie, M., 1759: Codex regularum. 1.-6. Augsburg.

[9] Čermák, K., 1876: Klášter Drobovický. PA, 10, s. 620 n.

[10] Čermák, K., 1903: Poznatky z komendy pruských rytířů v Drobovicích u Čáslavě. PA, 20, s. 381 n.

[11] Fiala, Z., 1968: Předhusitské Čechy. Praha.

[12] Fiala, Z., 1975: Přemyslovské Čechy. Praha.

[13] FRB II: Fontes rerum Bohemicarum. 2. Praha 1874, ed. Emler, Tomek.

[14] Friedl, A., 1921: Archeologické bádání na Hůrce u Plzence a u klášterního kostela v Plasech. PA, 35, s. 266 n.

[15] Guth, K., 1934: Praha, Budeč, Boleslav. Svatováclavský sb., 1, s. 686 n.

[16] Heimbucher, M., 1933–1934: Die Orden u. Kongregationen der katholischen Kirche. 1.-2. Padeborn.

[17] Hejna, A., 1955: K otázce vzniku románské basiliky v Teplicích. ČNM, 124, s. 138 n.

[18] Hejna, A., 1956a: Basilika v Teplicích a svatojiřská přestavba po r. 1142. Umění věků, s. 54 n.

[19] Hejna, A., 1956b: Archeologický výzkum románské klášterní basiliky v Teplicích. ČSPSČ, 64, s. 56-58.

[20] Hejna, A., 1956c: Archeologický výzkum románské klášterní basiliky v Teplicích. ZPP, 16, s. 73 n.

[21] Hejna, A., 1956d: Ke stavební minulosti Břevnovského kláštera. PA, 47, s. 151 n.

[22] Hejna, A., 1960: Basilika v Teplicích. Umění, 8, s. 217 n.

[23] Hellyot, 1753–1756: Kloster u. Ritterorden. 1-8. Leipzig.

[24] Henriquez, Ch., 1630: Regula, constitutiones et privilegia ordinis cisterciensis. Antverpiae.

[25] Hlubinka, R., 1951: Zprávy o některých románských nálezech v Praze. ČSPSČ, 59, s. 40 n.

[26] Hössner, A, M., 1943?: Ein mittelalterlicher Skelettfriedhof in Landskron. Sudeta, N. F. 2, s. 89 n.

[27] Huml, V., 1972: Praha 1–Staré Město, výzkum na nám. Curieových. BZO, s. 139-142.

[28] Huml, V., 1977: Výzkum v kostele sv. Klimenta na Novém Městě Pražském. AR, 29, s. 406-416, 477-479.

[29] Hyzler, J., 1964: Vývojová problematika rekonstrukce kláštera bl. Anežky. PP, 24, s. 262-275.

[30] Hyzler, J., 1965: Obnova bývalého kláštera bl. Anežky v Praze. PP, 256, s. 258-271.

[31] Ječný, H. – Píša, V., 1968: Slovanský benediktinský klášter v Praze, poznámky k úpravám a stavebnímu vývoji. Monumentorum tutela, 4, s. 127 n.

[32] K. A., 1954: Nález románské rotundy sv. Vavřince v bývalém Anenském klášteře v Praze. Ochrana památek, 29, s. 22.

[33] Klápště, J., 1975: Archeologický výzkum města Mostu v létech 1971-1973. AR, 27, s. 262-270.

[34] Kopáč, J., 1927: Nejstarší nálezy na Humpolecku. Zálesí, 8, s. 54 n.

[35] Kotrba, V., 1942: Oprava a výzkum farního kostela v Sezimicích. ZPP, 6, s. 5 n.

[36] Kubiček, A., 1951: Strahovské objevy. ČSPSČ, 59, s. 122.

[37] Kubíček, A. – Líbal, D., 1955: Strahov. Praha.

[38] Líbal, D., 1953: Románský klášter na Strahově. Umění, 1, s. 181 n..

[39] Ložek, V., 1972: Rozbor malakofauny z výkopů na Velízu u Kublova. AR, 24, s. 578 až 579.

[40] Lüssner, M., 1857: Archeologické zprávy z Chrudimska (za rok 1856). PA, 2, s. 231 n.

[41] Lüssner, M., 1858: Zpráva o starožitných věcech během roku 1858 v městě Chrudimi a v okolí vykopaných. PA, 3, s. 232-235.

[42] Lüssner, M., 1860: Archeologické zprávy z Chrudimi za rok 1859. PA, 3-4, s. 89 n.

[43] Lüssner, M., 1865: Collectanea archaeologica et historica. 2. 1850–1865, s. 103 n. Ulož. v KMVC v Hradci Králové.

[44] Martène, 1690: Commentarius in regulam S. Benedicti. Paris.

[45] Mencl, V., 1941: Výkop nepomuckého kláštera. ZPP, 5, s. 81 n.

[46] Nový, R., 1972: Přemyslovský stát 11. a 12. století. AUC, 43, Praha.

[47] Píša, V., 1956: Dva pražské historickoarcheologické nálezy. Ochrana památek, 31, s. 47 n.

[48] Píša, V., 1968: Předrománský Břevnov. Umění, 16, s. 604 n.

[49] Píša, V., 1968a: Johanitský špitál v Lázeňské ulici v Praze čp. 287/11. BZO, s. 109.

[50] Píša, V., 1968b: Špitál křížovníků v čp. 191/1 v Praze. BZO, s. 116.

[51] Poche, E., 1975: K stavební historii kláštera na Slovanech. Z tradic slovanské kultury v Čechách. Praha, s. 67-72.

[52] Radoměrský, P., 1964: Nejstarší dějiny Louňovic p. Blaníkem. 1. ČNM, 133, s. 67-90.

[53] Radoměrský, P. – Oktábec, V., 1958: Výzkum krypty ve farním kostele v Louňovicích p. Blaníkem. Sb. vlastivědných prací z Podblanicka, 2, s. 103-117.

[54] RBM I: Reg. dipl. nec non epist. R. B. et M. I, 1855, ed. Erben.

[55] Reichertová, K., 1962: Odkrytí a výzkum románské basiliky v areálu litomyšlského zámku. PP, 22, s. 171 n.

[56] Reichertová, K., 1965: Příspěvek ke stavebním dějinám vrchu Velízu u Kublova. ASM, 2, s. 123-126.

[57] Reichertová, K., 1967: Výzkum dvorku před bývalým kostelem sv. Františka v areálu Anežského kláštera. AR, 19, s. 520, 525-534.

[58] Reichertová, K., 1968: Nález chlebové pece v Anežském klášteře v Praze I. Na Františku. AR, 20, s. 220-229, 285-286.

[59] Reichertová, K.. 1972: Bývalý klášter sv. Prokopa v Sázavě. AR, 24, s. 403-409. 479-482.

[60] Reichertová, K., 1974: K dějinám a výstavbě slov. kláštera na Sázavě. PP, 34, s. 209 až 226, 254, 255-256.

[61] Reichertová, K., 1975: Přínos archeologie ke středověké podobě bývalého slovanského kláštera. Z tradic slovanské kultury v Čechách. Praha, s. 27-37.

[62] Reichertová, K., 1976: Die archäologische Erforschung des ehemaligen slawischen Klosters am Sázavafluss. Archaeologia historica, 1, s. 189-190.

[63] Reichertová, K., 1977: Vývoj historického jádra města Litomyšle. Středověká archeologie a studium poč. měst, s. 164-174.

[64] Reichertová, K. – Merhautová-Livorová, A., 1966: Počátky monumentální architektury v Litomyšli. Umění, 14, s. 317 n.

[65] Richter, M., 1957: Výsledky záchranného výzkumu na Sekance, k. o. Hradišťko. Referáty o prac. výsledcích čsl. archeologů za rok 1956, 1, s. 136 n.

[66] Richter, M., 1963: Výzkum opevněné osady na Hradišťku u Davle. AR, 15. s. 200-219.

[67] Richter, M., 1968: Klášterní a řemeslnické osady v Čechách. Praha. Kandidátská dis. práce.

[68] Richter, M., 1973: Der archäologische Beitrag zur Kleinstadtfoischung in Böhmen. In: Vor- u. Frühformen der europäischen Stadt in Mittelalter, 2. Abhandlungen der Akad. d. Wissenschaften in Göttingen, 84, s. 239-257, tab. 61-65.

[69] Richter, M., 1977: Nové poznatky o osídlení podhradí v Jaroměři. Středověká archeologie a studium počátků měst, s. 49-61.

[70] Říčan, R. – Molnár, A., 1973: Dvanáct století církevních dějin. Praha.

[71] Sádlo, V., 1933: Klášter křížovníků s červenou hvězdou v Praze. PA, 39, s. 33-45.

[72] Scheinpflug, B., 1864: Ausbreitung des Cisterciensordens u. dessen Einfluss auf die Kulturverhältnisse in Böhmen. Program der k. k. deutschen Oberrealschule in Prag, s. 19 n.

[73] Smetánka, Z., 1967: Výzkum na předklášterním Ostrůvku v Opatovicích n. Labem. AR, 19, s. 471-477.

[74] Springer, 1886: Bilder aus der neueren Kunstgeschichte. 1. Bonn.

[75] Stehlík, F., 1947: Klášter sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle. ZPP, 7, s. 126-142.

[76] Stellarius, P., 1626: Fundamina et regulae omnium ordinum monasticorum et militarium.

[77] Šimák, J. V., 1938: Středověká kolonisace v českých zemích. In: České dějiny, I – 5. Praha.

[78] Špaček, L., 1967: Archeologický výzkum Ostrovského kláštera v 1. 1962-1964. AR, 19, s. 43-50, 53-54.

[79] Švehla, J., 1930: Několik vzpomínek na dominikánský klášter v Sezimově Ústí. JSH, 3, s. 1 n.

[80] Vaněček, V., 1928: Studie o imunitě duchovních statků v Čechách do pol. 14. stol. Práce ze semináře českého práva na KU v Praze, 13. Praha.

[81] Vaněček, V., 1933-1939: Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12.-15. stol.), 1-3. Práce ze semináře čsl. právních dějin na práv. fakultě UK v Praze, 18, 22, 24. Praha.

[82] Vaněček, V., 1938: Dvě studie k otázce právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě. Práce ze semináře čsl. právních dějin na právnické fakultě KU v Praze, 23. Praha.

[83] Vaněček, V., 1942: Vnitřní organizace Čech a Moravy v době Přemyslovské. VČA, 51, s. 13-40.

[84] Vaněček, V., 1975: Dějiny státu a práva v Československu. Praha.

[85] Velímský, T., 1976: Archeologický výzkum historického jádra Mostu v roce 1974. Archaeologia historica, 1, s. 197-204.

[86] Výkopy a nálezy, 1907: ČSPSČ, 15, s. 172.

[87] Výkopy a nálezy, 1908: ČSPSČ, 39, s. 209.

[88] Výkopy a nálezy, 1910: ČSPSČ, 18, s. 119.

[89] Woldřich, J. N.. 1893: Beiträge zur Urgeschichte Böhmens: Flacher Wallbau bei Postelberg. MAGW, 23, s. 14-17.