Panské dvory na české středověké vesnici

Variant title
Herrenhöfe im mittelalterlichen Dorf Böhmens (13.-16. Jahrhundert)
Source document: Archaeologia historica. vol. 10, iss. [1], pp. 47-56
Extent
47-56
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Durdík, T.: Trojany, tvrz Šebíkov, okr. Plzeň-sever , BZO 1975, Praha 1978, s. 92, č. 259.

[2] Friedländer, M. J.: Pieter Bruegel . Berlin 1921.

[3] Gollerová-Plachá, J.: Látky z pražské královské hrobky . Praha 1937. (Státní grafická škola v Praze.)

[4] Graus, F.: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II . Praha 1957.

[5] Hejna, A.: Výsledky archeologického výzkumu v Trocnově. Referáty o pracovních výsledcích československých archeologů za rok 1956. I . Liblice 1957 (AÚ ČSAV Praha), 166-174.

[6] Hensel, W.: Archeologia žywa . Warszawa 1985.

[7] Hurst, J. G. (Ed.): Wharram. A Study of Settlement on the Yorkshire Wolds . London 1979.

[8] Jelínek, B.: Materialien zur Vorgeschichte und Volkskunde Böhmens. III. Theil. Plešivec und seine nächste Umgebung in der Vorgeschichte. IV. Mořina . MAGW XXVI, 1896, 217-231.

[9] Kašička, F.: Tvrze středních Čech . Praha 1984.

[10] Menclová, D.: České hrady II . Praha 1972.

[11] Nekuda, Vl.: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad . AH 7, 1982, 33-66.

[12] Pěšina, J.: Obraz krajiny v české knižní malbě kolem r. 1400 . Umění XIII, 1965, 233-289.

[13] Pitterová, A.: Několik poznámek k prvnímu archeologickému výzkumu středověké vesnice v Čechách . ČL 54, 1967, 327-333.

[14] Polla, B.: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany) . Bratislava 1962.

[15] Smetánka, Z.: Průzkum zaniklé středověké osady Svídna u Slaného (Předběžná zpráva) . AR XXI, 1969, 618-625.

[16] Smetánka, Z.-Klápště, J.: Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vsí na Černokostelecku , PA LXXIII, 416-458.

[17] Smetánka, Z.–Klápště, J.–Richterová, J.: Geodeticko-topografický průzkum zaniklé středověké vsi Ostrov (k. o. Jedomělice) . AR XXXI, 1979, 420-430.

[18] Smetánka, Z.–Scheufler, Vl.: První archeologický výzkum středověké vesnice v Čechách . ČL 50, 1963, 231-236.

[19] Šamánková, E.: Tvr z Tuchoraz . Praha 1948.

[20] Škabrada, J.–Dostál, P.: Pozdní gotika ve vesnických usedlostech na okrese Kladno . Urbes Medii Aevi, Praha 1984, 113-148.

[21] Škabrada, J.–Smetánka, Z.: Architektura zemědělských usedlostí pozdního středověku v Čechách (Příspěvek k poznání hmotné kultury středověké vesnice) . AR XXVI, 1974, 236-270.

[22] Šmelhaus, V.: Historischer Atlas der tschechoslowakischen Landwirtschaft . Acta Museorum Agriculturae, V/2, Praha 1970, 1-65.