Dvorec cisterciánov na Michalskej ulici v Bratislave : niekoľko novších poznatkov

Title: Dvorec cisterciánov na Michalskej ulici v Bratislave : niekoľko novších poznatkov
Variant title
Der Zisterzienser Hof in der Michalskä-Gasse in Bratislava (Preßburg) : einige neue Erkenntnisse
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 469-475
Extent
469-475
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BAXA, P.-FERUS, V., 1991: Bratislava mešťana Wocha 1243-1291. Expozícia a katalóg výstavy. Bratislava.

[2] BENEŠOVSKÁ, K., 1998: Klášter minoritů a klarisek ve Znojmě a jeho středověká podoba. In: Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Sborník příspěvku ze symposia. Praha, 217-236.

[3] FERUS, V.-BAXA, P., 1988: Príspevok k typológii stredovekej meštianskej architektúry. In: Pamiatky a príroda Bratislavy. Zborník MSPSOP, Bratislava, 10, 120-155.

[4] FIALA, A., 1987: Stará radnica v Bratislave. Bratislava.

[5] HERVAY, F. L., 1984: Repertorium historicum ordinis cisterciensis in Hungaria. Roma, Budapest, 1984. Za precízny preklad ďakujem Mgr. V. Múcskovi, PhD., FF UK Bratislava.

[6] HORVÁTH, V., 1990: Bratislavský topografický lexikon. Bratislava.

[7] HORÁKOVÁ, V., 1984: Wolkrova ul. č. 5. Bratislava, blok č. 2. ŠMPR. Pamiatkový prieskum. PUK, Bratislava. Archív MUOP Bratislava. V súčasnosti má názov Biela ul.

[8] JANKOVIČ, V., 1972: Ulice a námestia historického jadra Bratislavy. In: História 12, Zborník SNM, 212-236.

[9] JANKOVIČ, V., 1984: Wolkrova ul. č. 3 (81). In: Bratislava, blok č. 2. ŠMPR. Pamiatkový prieskum. PUK, Bratislava. Archív MUOP Bratislava.

[10] LESÁK, B., 1998: Michalská ulica č. 6, SZ časť ŠMPR Bratislava, parcela č. 29. Predstihový archeologický výskum. MUOP, Bratislava.

[11] MAĎARIČOVÁ, A., 1978: Vajnory, vlastivedná monografia. Bratislava, 1978.

[12] MENCL, V., 1938: Středověká města na Slovensku. Bratislava.

[13] MELICHERČÍK, M., 1988: Nové poznatky o vzniku a vývoji bývalého Hlavného námestia v Bratislave. In: Pamiatky a príroda Bratislavy, Zborník MSPSOP, Bratislava 10, 156-167.

[14] MUOP, Archív, V 183, Bratislava.

[15] OBUCHOVÁ, V., 1998: Nálezy dokumentov v Segnerovei kúrii v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá I, 69.

[16] ORIŠKO, Š., 1984: Michalská č. 8. Bratislava, blok č. 2, ŠMPR. Pamiatkový prieskum. PUK, Bratislava. Archív MUOP Bratislava.

[17] ORTVAY, T., 1898: Geschichte der Stadt Pressburg, II/1, Pressburg.

[18] SMOLÁKOVÁ, M.-FABINI, K.-MIKLOŠ, P.-PETRÁŠKOVÁ, R., 1975: Umelecko-historický a architektonický sondážny výskum interiéru objektu č. 10 na Michalskej ulici v Bratislave. Bratislava. Archív MUOP, Bratislava.

[19] SLIVKA, M., 1991: Cisterciti na Slovensku. Archaeologia historica 16, 101-117.

[20] SÚPIS pamiatok na Slovensku, 1967: I., A-J, SÚPSOP Bratislava.

[21] ŠÁŠKY, L., 1957: Stavebný vývoj Bratislavy. In: Bratislava, 34-52.

[22] ŠEVČÍKOVÁ, Z., 1975: Kaplnka sv. Kataríny, Michalská 8. Súbor fotografií s popisom nálezových situácii. Mestská správa pamiatkovej starostlivosti v Bratislave.

[23] ŠEVČÍKOVÁ, Z., 2002: Bratislava, Michalská č. 6. Architektonický, umelecko-historický a archívno-historický povrchový pamiatkový prieskum objektu a inventarizácia pamiatkových hodnôt. Spolupráca f. Novota, s.r.o. Archív PÚ Bratislava.

[24] ŠEVČÍKOVÁ, Z., 2003: Bratislava, Michalská č. 6. Architektonicko-historický, umelecko-historický hĺbkový sondážny výskum uličného priečelia. Spolupráca s f. Novota, s.r.o. Archív PÚ Bratislava.

[25] ŠULCOVÁ, J., 1995: Dom na Bielej ulici č. 3 v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 2, 38—41.

[26] VALACHOVÁ, D., 2002: Rehoľa cistercitov v stredoveku. In: Rehole a kláštory v stredoveku. Banská Bystrica-Bratislava, 85-112.

[27] WEYDE, G.: Pozostalosť. Archív mesta Bratislavy, Kr. 4, Michalská ulica.