Kritika v pohybu : literární kritika a metakritika 90. let 20. století

Image
Variant title
Criticism in motion literary criticism and metacriticism of the 1990s
Author: Lollok, Marek
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
184 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 497
ISBN
978-80-210-9416-1
978-80-210-9417-8 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6456709
Description
  • Monografie Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století vychází z autorovy stejnojmenné dizertační práce obhájené v r. 2018 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity: zabývá se českou literární kritikou 90. let 20. století, zejména v té podobě, v jaké se projevovala v literárních a kulturních časopisech dané doby. V osmi kapitolách (včetně metodologické úvodní a syntetizující závěrečné) v širokém kontextu představuje nejvýraznější tendence tehdejšího, značně dynamického myšlení o literatuře, včetně jeho soudobé reflexe (metakritiky). Konkrétně se předmětem zkoumání stávají např. retrospektivní a anticipační pohledy na českou literaturu, kritika "postmoderní", kritika katolická, křesťanská, resp. spirituální a tzv. spory o autenticitu; samostatně jsou analyzovány také ohlasy vybraných prozaických knih. Ve svém celku tak publikace předkládá ucelený, plastický obraz literárněkritických a metakritických snah sledované periody, přičemž mnohá z témat identifikovaných v dobové diskuzi, jsou - jak se ukazuje - směrodatná dodnes.
  • The monograph Criticism in Motion. Literary Criticism and Metacriticism of the 1990s is based on the author's dissertation of the same name defended in 2018 at the Faculty of Arts of Masaryk University: it deals with the Czech literary criticism of the 1990s, primarily in the form in which it was present in literary and cultural journals of the period. In eight chapters (including methodological introductory and synthesizing conclusion) it represents the most significant tendencies of the then, extremely dynamic thinking about literature, including its contemporary reflection (meta-criticism). In particular, it focuses on the retrospective and anticipatory views of Czech literature, "postmodern" criticism, Catholic, Christian, and eventually spiritual criticism as well as so-called authenticity disputes; reflections of selected prose books are also analyzed. As a whole, the publication presents a comprehensive, plastic picture of the literary-critical and metacritical endeavors of the period; many of the topics identified in the relevant discussion are, as it turns out, highly topical up to now.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Marek Lollok
Rights access
open access
hidden-section Východiska
Page Chapter number Title
9-23 Východiska | pdf icon Lollok, Marek
hidden-section Retrospektivy
Page Chapter number Title
24-41 Retrospektivy | pdf icon Lollok, Marek
hidden-section Anticipace
Page Chapter number Title
42-52 Anticipace | pdf icon Lollok, Marek
hidden-section Kritika postmoderní
Page Chapter number Title
53-68 Kritika postmoderní | pdf icon Lollok, Marek
Page Chapter number Title
69-88 Kritika katolická, křesťanská, spirituální... | pdf icon Lollok, Marek
hidden-section Spory o autenticitu
Page Chapter number Title
89-124 Spory o autenticitu | pdf icon Lollok, Marek
Page Chapter number Title
125-160 Kritické reflexe – knihy, ohlasy, kontexty | pdf icon Lollok, Marek
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
161-168 Závěr | pdf icon Lollok, Marek
Page Chapter number Title
169-171 Criticism in motion literary criticism and metacriticism of the 1990s : summary | pdf icon Lollok, Marek
hidden-section Prameny a literatura
Page Chapter number Title
172-184 Prameny a literatura | pdf icon Lollok, Marek