Convivium

Title: Convivium
ISSN
2336-3452 (print)
2336-808X (online)
Variant title
Convivium: exchanges and interactions in the arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean
Publisher
Masarykova univerzita
Akademie věd České republiky
Université de Lausanne
Published: 2014-present
Note
Plné texty nemohou být zatím zpřístupněny.
Full texts of articles cannot be available yet.
Department FF MU
Topic
Description
Convivium: Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean (Seminarium Kondakovianum Series Nova), ISSN 2336–3452, je mezinárodní recenzovaný odborný časopis vydávaný ve spolupráci tří institucí: Centra raně středověkých studií (při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity), Akademie věd České republiky a Université de Lausanne. Jeho ediční a organizační rada zahrnuje české, italské, švýcarské a americké vědce. -- Časopis Convivium přináší původní články z oblasti dějin umění středověku. Jeho cílem je vdechnout život zájmům, které spojují východní a západní Evropu a jejich kulturní kořeny, které jsou jim skrze Středomořský prostor společné. Convivium pokrývá rozsáhlé chronologické rozpětí, od raně křesťanského období až do konce středověku. Velmi bohatá je i paleta témat, jichž se Convivium dotýká. I když jeho centrálním zájmem zůstávají dějiny umění, zahrnuje i mnohé obory, které jsou na historii umění těsně navázány: antropologii, liturgii, archeologii, historiografii a samozřejmě historii samotnou. -- Časopis vychází dvakrát ročně, všechny články prochází anonymním recenzním řízením. První číslo v roce je vždy tematické, druhé je volné. Každé číslo obsahuje pět až patnáct článků (ve francouzštině, angličtině, italštině nebo němčině). -- Convivium je publikováno v papírové i digitální verzi a distribuováno prestižním belgickým vydavatelstvím Brepols. -- Convivium navazuje na slavné Seminarium Kondakovianum, časopis institutu založeného v Praze na památku Nikodima Kondakova v roce 1927.
Convivium: Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean, Seminarium Kondakovianum Series Nova, ISSN: 2336–3452, is an international peer-reviewed scholarly journal published in cooperation of three institutions: Center for Early Medieval Studies of Masaryk University (at the Department of the History of Art, Faculty of Arts, Masaryk University), Academy of Science of the Czech Republic and University of Lausanne. Its editorial and the organizing committee include Czech, Italian, Swiss, and American scholars. -- The journal Convivium publishes original papers from the field of medieval art history. Its goal is to invest in the vitality of the interests that connect eastern and western Europe and the cultural roots they share through the Mediterranean. Convivium covers an extended chronological range, from the Early Christian period until the end of the Middle Ages. Equally vast is the range of subjects it treats. Whereas its central concern remains art history, it also includes many disciplines tied to art history in the deepest sense: anthropology, liturgy, archaeology, historiography and, obviously, history itself. -- Two numbers of the journal will be issued every year; all articles will be approved by a blind peer-review process. The first focus on a theme, and the second is a miscellany. Each issue comprises five to fifteen articles (in French, English, Italian, or German). -- Convivium is published in paper and digital format and distributed by the prestigious Belgian publisher Brepols. -- Convivium restarts and continues the glorious Seminarium Kondakovianum, the journal of the institute founded in Prague in memory of Nikodim Kondakov in 1927.
Volumes, Issues
2022 (Volume 9)
2020 (Volume 7)
2019 (Volume 6)
2018 (Volume 5)
1 2
2017 (Volume 4)
2016 (Volume 3)
2015 (Volume 2)
1 2
2014 (Volume 1)
1 2