Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964

Obrázek
Variantní název
Teorija sticha. I
Teorija sticha. 1
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Universita J.E. Purkyně
Rok vydání
1966
Rozsah
270 s.
Edice
  • Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 107
Jazyk
česky
anglicky
německy
polsky
rusky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 113965
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
Page Chapter number Title
5-6 Konference o aktuálních otázkách teorie verše 13.-16. května 1964 v Brně | pdf icon Hrabák, Josef
Verš a jazyk
Page Chapter number Title
9-21 The retrogressive theory of verse | pdf icon Hrabák, Josef
23-31 Sylabizmus a tonizmus : (príspevok k ruským tonizovaným prekladovým substitúciám českého sylabotonického a slovenského sylabického obrodeneckého verša) | pdf icon Kochol, Viktor
33-46 Slovosled v dnešní české poezii | pdf icon Jelínek, Milan
47-53 Frázování a verš | pdf icon Grepl, Miroslav
55-59 Le vers enfantine | pdf icon Ohnesorg, Karel
Otázky srovnávací versifikace
Page Chapter number Title
63-79 O strofie - preliminaria : (na materiale polskim) | pdf icon Dłuska, Maria
81-85 Einige Bemerkungen zur vergleichenden Metrik | pdf icon Beck, Miroslav
87-94 En marge du système de versification dans les langues romanes | pdf icon Kvapil, Josef
95-108 Из истории русского стиха XV-XVIII веков | pdf icon Pozdnejev, Aleksandr Vladimirovič
109-115 Rým v sovětské poezii | pdf icon Ilek, Bohuslav
117-124 Относительно цитации фольклорных видов в советской поэзии и их чешских переводов | pdf icon Burian, Jaroslav
Verš a význam
Page Chapter number Title
127-141 Preliminaries to an analysis of the semantic functions of verse | pdf icon Levý, Jiří
143-151 Замечания по вопросу взаимосвязей различных злементов [i.e. элементов] поэтического произведения | pdf icon Turčány, Viliam
153-160 Príspevok k otázke vzťahu eufónie a významovej výstavby básne : (k výskumu poézie Fraňa Kráľa) | pdf icon Brezina, Ján
161-170 K sémantice metrického systému májovců | pdf icon Červenka, Miroslav
171-178 Veršová struktura a způsob zobrazení skutečnosti : (na základě rozboru díla Nezvalova, Seifertova a Halasova) | pdf icon Voisine-Jechová, Hana
179-184 K syntaktické výstavbě volného verše a její formálně estetické relevanci : (se zvláštním zřetelem k volnému verši Jana Skácela) | pdf icon Štukavec, Libor
185-188 O jednej analýze sémantickej výstavby básne | pdf icon Ivanová-Šalingová, Mária
Z historické poetiky české a slovenské
Page Chapter number Title
191-194 Souvislosti mezi veršovými systémy a tematikou v lidové slovesnosti | pdf icon Horálek, Karel
195-201 Staročeský hexametr s přihlédnutím k hexametru novočeskému | pdf icon Nováková, Julie
203-217 Několik poznámek k významové hodnotě staročeského bezrozměrného verše | pdf icon Tichá, Zdeňka
219-226 K otázkám vývoje bezrozměrného verše v české literatuře husitské doby | pdf icon Svejkovský, František
227-235 Otázky rytmicko-metrického rozboru veršů české kramářské poezie 17.-19. století | pdf icon Beneš, Bohuslav
237-245 Uplatnění tří prozódií v díle Fr.L. Čelakovského | pdf icon Závodský, Artur
K aplikaci matematických metod
Page Chapter number Title
249-257 Моделирование ритмики стиха посредством марковских процессов | pdf icon Klimentová, Jana
259-261 Die Entwicklung des slowakischen Reimes im XIX. und XX. Jahrhundert | pdf icon Štukovský, Robert; Altmann, Gabriel
263-264 The measurement of euphony | pdf icon Altmann, Gabriel
265-269 The limits of mathematical methods in analyzing verse | pdf icon Hrabák, Josef