Deriváty na -čí: gramatika, slovník a korpus

Variantní název
The adjectives on -čí: grammar, dictionary and corpora
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. [115]-127
Rozsah
[115]-127
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
The aim of this paper is an analysis of derivational relations of the adjectives on -čí. We shall start with the data extracted automatically from the machine readable dictionary of Czech (Osolsobě 1996, Sedláček 2004) and from the corpora of the Czech National Corpus (CNC). The corpus based analysis of collocations of the adjectives on -čí derived from the ?verb root/? deverbative substantive on -ce will prove adequacy of the description of this derivational type in grammar and dictionary. We shall bring up some potential arguments for the existence of parallel ways of expressing function/role by an adjective (noun) on -čí/-cí in Czech.
Document
Reference:
[1] Dokulil, M. a kol.: Mluvnice češtiny I. (MČ 1), Praha : Academia 1986.

[2] Filipec, J. a kol.: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ). Praha : Academia 2005.

[3] Gebauer, J.: Gebauerova mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské. 1. Hláskosloví//; Nauka o slově. V Praze : nákladem České grafické Unie 1920.

[4] Havránek, B. a kol.: Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ). Praha : Academia 1989.

[5] Hujer, O., Smetánka, E., Weingart, M., Havránek, B., Šmilauer, V., Získal, A. (red.): Příruční slovník jazyka českého (PSJČ). Praha : Státní nakladatelství 1935-1957.

[6] Karlík, P., Nekula, M., Pleskalová, J.: Encyklopedický slovník češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2002.

[7] Osolsobě, K.: Algoritmický popis české morfologie a strojový slovník češtiny, Brno : FF MU, (disert. práce) 1996.

[8] Osolsobě, K., Pala, K., Sedláček, R., Veber, M.: A Procedure for Word Derivational Processes Concerning Lexicon Extension in Highly Inflected Languages, In: Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC, Las Palmas de Gran Canaria : ELRA 2002, s. 1254-1259.

[9] Rychlý, P.: Bonito – grafické uživatelské rozhraní systému Manatee, Verze 1.49. 1998-2003. Dostupné z http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/

[10] Sedláček, R.: Morphematic analyser for Czech. Brno : FI MU (disert. práce) 2004.

[11] Slavíčková, E.: Retrográdní morfematický slovník češtiny. Praha : Academia 1975.

[12] Ševeček, P.: Morfologický analyzátor (lemmatizátor) Lemma, program v jazyce C. Brno : FI MU (disertační práce) 1996.

[13] Šlosar, D.: Historická mluvnice češtiny. SPN : Praha 1986.

[14] Šlosar, D., Rusínová, Z.: Průřez vývojem slovotvorné soustavy adjektiv v češtině. SPFFMU A15, 1967, s. 37-64.

[15] Šmilauer, V.: Novočeské tvoření slov. Praha : Státní pedagogické nakladatelství 1972.

[16] Trávníček, F.: Mluvnice spisovné češtiny I. Praha : Slovanské nakladatelství 1951.

[17] Český národní korpus - SYN2000/SYN2005/SYN2006PUB/SYN. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2000. Dostupný z WWW: http://ucnk.ff.cuni.cz. ()

[18] Internetový prohlížeč Google : http://www.google.com/