Vyjadřování vztahu příčiny a důvodu v antických jazycích a ve staré ruštině

Název: Vyjadřování vztahu příčiny a důvodu v antických jazycích a ve staré ruštině
Variantní název:
  • Выражение отношений причины и обоснования в языках античного мира и в древнерусском языке
    • Vyraženije otnošenij pričiny i obosnovanija v jazykach antičnogo mira i v drevnerusskom jazyke
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, č. 1-2, s. [199]-209
Rozsah
[199]-209
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This article deals with the problem of comparison case-marking in Latin, Greek and Old-Russian. Causal relations between various phenomena of objective reality are designated above all by dependent clauses, but they can also be expressed in the sphere of a simple sentence, namely by constructions with nouns in simple or prepositional cases. This article is devoted to the comparison of this sort of constructions.
Reference
[1] BARTONĚK, A. 2008. Řecko-latinská syntax v evropském kontextu. Brno: MU.

[2] BAUER, J. 1972. Vliv řečtiny a latiny na vývoj syntaktické stavby slovanských jazyků. In: Syntactica Slavica. Brno: UJEP, 47–67.

[3] BĚLIČOVÁ, H. 1982. Sémantická struktura věty a kategorie pádu. Studie a práce lingvistické 17. Praha: ČSAV.

[4] BĚLIČOVÁ, H. 1979. Systém mezivětných příčinných vztahů v ruštině a v češtině. Slavica Slovaca, 14, №3, 217–240.

[5] Encyklopedický slovník češtiny. 2002. Ed P. KARLÍK, M. NEKULA, J. PLESKALOVÁ. Praha: LN.

[6] HORECKÝ, J. 1946–48. Poznámky k celostnému významu pádov v latinčine, Linguistica Slovaca, 4–6, Bratislava.

[7] HUBKA, K. 1980. Strukturální a systémový popis syntakticko-sémantických jevů (Nad Lavencyho studií o latinských pádech.). In: Moderní lingvistika a klasické jazyky. Ed. H. Kurzová, Praha: ČSAV, 9–31.

[8] KARLÍK, P. 2000. Hypotéza modifikované valenční teorie, Slovo a slovesnost, 61, 170–189.

[9] MRÁZEK, R. – POPOVA G.V. 1984. Historický vývoj ruštiny. Praha: SPN.

[10] NIEDERLE, J. – NIEDERLE, V. – VARCL L. 1974. Mluvnice řeckého jazyka. Praha: SPN, 208.

[11] NOVOTNÝ, F. 1955. Historická mluvnice latinského jazyka. 2. Praha: ČSAV, 68–123.

[12] NOVOTNÝ, F. 1946 Latinská mluvnice pro střední školy. 3. Doplňky. 1. Praha: JČF.

[13] PRAŽÁK, J.M. – NOVOTNÝ, F. – SEDLÁČEK, J. 1948. Latinsko-český slovník. Přepr. F.Novotný. Praha: ČGU.

[14] Příruční mluvnice češtiny. 1995. Eds. P. Karlík, M. Nekula, Z. Rusínová, Brno: LN. (PMČ).

[15] RIX, H. 1976. Historische Grammatik des Griechischen. Darmstadt.

[16] SCHWYZER, E. 1988. Griechische Grammatik. 2. Syntax und syntaktische Stilistik. Ed. A.Debrunner, München: Beck, 137–173.

[17] Staroruská čítanka. 1989. Zprac. V. Blažek, E. Fojtíková, S. Mathauserová, O. Kovačičová. Praha: SPN.

[18] VEČERKA, R. 1973. Řecký podíl na formování staroslověnštiny jako spisovného jazyka Velké Moravy. In: Čs. přednášky pro VII. MSS ve Varšavě. Praha: Academia, 57–66.

[19] WITKOWSKI, S. 1936. Historyczna składnia grecka na tle porównawczem. Lwów: Mianowski, 225–308.

[20] ŽAŽA, S. 2010: Latina a řečtina v slovní zásobě, gramatice a terminologii slovanských jazyků. Brno: MU.

[21] ВСЕВОЛОДОВА, М.В. – ЯЩЕНКО, Т.А. 2008. Причинно-следственные отношения в современном русском языке.

[22] БОРКОВСКИЙ, В.И. – КУЗНЕЦОВ, П.С. 1965. Историческая грамматика русского языка. Москва: Наука, 454–494.

[23] БРАНДНЕР, A. (BRANDNER, A.) 2006. Исторические аспекты семантики дательного падежа. In: Przegląd rusycystyczny. 2006. seš.3 (115). 9–18. Katowice.

[24] ДВОРЕЦКИЙ, И.Х. 1958. Древнегреческо-русский словарь. 1–2. Москва: ГИНС.

[25] ЗОЛОТОВА, Г.А. 1988. Синтаксический словарь. Москва: Наука. (Переизд. 2001. М.: Эдиториал УРСС.).

[26] ЛОМТЕВ Т.П. 1956. Очерки по историческому синтаксису русского языка Москва: МГУ

[27] МРАЗЕК, Р. (MRÁZEK, R.) 1964. Синтаксис русского творительного. Структурно-сравнительное исследование. Praha: SPN, с.113 сл.

[28] ПОТЕБНЯ, А.А. 1958. Из записок по русской грамматике. 1–2. Москва: Учпедгиз РСФСР, с.378 сл.

[29] СТЕЦЕНКО, А.Н. 1977. Исторический синтаксис русского языка. Москва: Высшая школа.

[30] ТЕСТЕЛЕЦ, я.Г. 2001. Введение в общий синтаксис. Москва: РГГУ.