Archeologie středověkých konstrukčních technologií – sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohřebiště při kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Název: Archeologie středověkých konstrukčních technologií – sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohřebiště při kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi
Variantní název:
  • Archaeology of Medieval construction technologies: coffin with hinges and circular handles from a burial ground by the Church of St. Kliment, Stará Boleslav
  • Archäologie mittelalterlicher Konstruktionstechnologien – ein zusammengenagelter Sarg mit Beschlägen und Griffringen von dem Gräberfeld an der St. Klemenskirche in Stará Boleslav
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 241-255
Rozsah
241-255
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V historickém jádru Staré Boleslavi bylo v několika etapách dokumentováno pohřebiště, jehož počátky lze spojovat nejpozději se založením raně románské kapitulní baziliky (1039–1046). Někdy v průběhu 12. století byl do fungujícího etážového pohřebiště založen jednolodní románský kostel sv. Klimenta. Při jeho severní stěně na bázi k němu příslušejícího hřbitovního horizontu byl nalezen pohřeb uložený podle výpovědi početných železných artefaktů v robustní sbíjené dubové rakvi opatřené dvěma panty a nejméně jedenácti kruhovými úchyty. Možná je datace nálezu na přelom raného a vrcholného středověku, archeologicky ji však nelze prokázat.
The origins of a burial ground unearthed, in several stages, in the historical centre of Stará Boleslav, might be connected with the establishment of an early Romanesque chapter basilica (1039–1046). The Romanesque Church of St. Kliment with a single nave was integrated into the operating burial ground in the course of the 12th century. One of the first burials that took place by the north wall of the church some time after the church was built, was a burial interred – as evidenced by numerous iron items – in a robust nailed-together wooden oak coffin provided with two hinges and at least eleven circular handles. Hypothetically speaking, the find could be dated to the turn of the early and high Middle Ages, yet the dating cannot be verified in archaeological terms.
Note
Zpracováno s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 798591.
Gefördert im Rahmen der langfristigen konzeptionellen Entwicklung von Forschungseinrichtungen RVO: 67985912.
Reference
[1] BOHÁČOVÁ, I., 2000: Stará Boleslav I. Areál kostela sv. Václava 1997 (etapa IX), nálezová zpráva o výzkumu ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., čj. 1115/00.

[2] BOHÁČOVÁ, I., 2005: Stará Boleslav VI/1. Areál kostelů sv. Václava a sv. Klimenta 2003 (NKP, parc. číslo 1667), nálezová zpráva ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., čj. 2738/07.

[3] BOHÁČOVÁ, I., 2010: Die Kirchenauf dem Burgwall von Stará Boleslav. Ein Beitrag der Archäologie zur Erforschung der frühmittelalterlichen Sakralarchitektur in Böhmen – Churches in the stronghold of Stará Boleslav. The contribution of archaeology to understanding early medieval sacral architecture in Bohemia. In: Frühmittelalterliche Kirchen als archäologische und historische Quelle. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno. Internationale Tagungen in Mikulčice 8 (Poláček, L.–Maříková-Kubková, J., edd.), 243–261. Brno.

[4] BOHÁČOVÁ, I., 2011: Pohřebiště na Loretánském nám. v Praze-Hradčanech. In: Boháčová, I.–Blažková, G., Loretánské náměstí v Praze-Hradčanech. Archeologický výzkum I. Borkovského a jeho výsledky – Burial Grounds at Loretánské Square in Prague-Hradčany. The archeological excavation of Ivan Borkovský and results thereof. Castrum Pragense 11/I, 55–73. Praha.

[5] BORKOVSKÝ, I., 1945: Nálezová zpráva z Archeologického výzkumu v klášteře blahosl. Anežky České v Praze 1, Archeologický výzkum v kláštěře blahosl. Anežky České v Praze 1 proveden v letech 1940–1942 za dozoru Dr. I. Borkovskýho, nálezová zpráva ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., čj. 3019/42.

[6] BORKOVSKÝ, I., 1946: Hrob bojovníka z doby knížecí na Pražském hradě, PA 42, 1939–1946, 122–131, 221 [rkp.].

[7] BORKOVSKÝ, I., 1975: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě. Praha.

[8] ČULÍKOVÁ, V., 2001: Stará Boleslav 1989–2000, archeobotanická analýza 1996–2001, výzkumná zpráva ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., čj. 9431/01.

[9] ČULÍKOVÁ, V., 2006: Druhové určení dřeva Stará Boleslav 2005, S16-H222. In: Urban, Š., Restaurování železného kování z rakve nalezené u kostela sv. Klimenta ve Staré Boleslavi. Maturitní práce na Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické v Praze.

[10] FROLÍK, J.–BOHÁČOVÁ, I.–ŽEGKLITZ, J., 1988: Archeologické nálezy z hrobky knížete Spytihněva II. v chrámu sv. Víta – Archaeological finds from the tomb of duke Spytihněv II (1055–1061 A. D.) in St. Guy's cathedral. In: Castrum Pragense 1 (Frolík, J.–Smetánka, Z., edd.), 61–70. Praha.

[11] KOUŘIL, P.−MĚŘÍNSKÝ, Z., 1996: Architektura a hmotné památky odrážející projevy duchovní kultury z moravských a slezských archeologických výzkumů − Sakralarchitektur und Denkmäler der Sachkultur − Widerspiegelung der Äusserungen der geistigen Kultur aus den mährischen und schlesischen archäologischen Ausgrabungen (Arbeitsthese), AH 21, 11−119.

[12] STRÁNSKÁ, P., 2014: Antropologický posudek č. 1158, Stará Boleslav 2005, sonda 16, výzkumná zpráva ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., čj. TP-2014-4307.

[13] TOMKOVÁ, K., 2005: Pohřební ritus na Pražském hradě a jeho předpolích ve středověku a novověku – Charakteristika a vývoj. In: Pohřbívání na Pražském hradě a jeho předpolích. Díl I.1. Castrum Pragense 7 (Tomková, K., ed.), 159–196. Praha.

[14] TUDA, M., 2010: Restoration report and hypothetical reconstruction of a coffin from late 12th or early 13th century found in the site of St. Kliment church, Stará Boleslav, výzkumná zpráva ulož. v ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i., čj. TP2010-7769.

[15] URBAN, Š., 2007: Restaurování železného kování z rakve nalezené u kostela sv. Klimenta ve Staré Boleslavi. Maturitní práce na Vyšší odborné škole grafické a Střední průmyslové škole grafické v Praze.