"Krista tedy hlásat v národu svém" : několik poznámek ke kořenům a proměnám cyrilometodějství v 19. století

Název: "Krista tedy hlásat v národu svém" : několik poznámek ke kořenům a proměnám cyrilometodějství v 19. století
Variantní název:
  • "To proclaim Christ in our own nation" : some remarks on roots of the cult of Saints Cyril and Methodius and its changes in the 19th century
Přispěvatel
Toncrová, Šárka (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. [101]-113
Rozsah
[101]-113
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Kořeny a proměny kultu svatých Cyrila a Metoděje v 19. století dokumentují texty tří kněží různých generací zasazené do dobového kontextu. Je zdůrazněno rostoucí úsilí církve o zvěstování Ježíše Krista v češtině a vlastenecká výchova v brněnském kněžském semináři. Je postihnuta cesta od jednoty národního hnutí přes boj církve proti liberalismu až k postupnému zpolitizování křesťanství.
In the article the roots and changes of the cult of Saints Cyril and Methodius are documented in texts of tree priests coming from different generations, the texts are set in the historical context. The growing effort of the church in the field of proclaiming Christ in the national language and patriotic education in the Brno priest seminary is pointed out. The way from unity of the national movement to the fight of the church against liberalism and to the politicisation of Christian religion is outlined.
Note
Článek vznikl s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076.