Tvrze na Rakovnicku

Název: Tvrze na Rakovnicku
Variantní název:
  • Fortified manors in the Rakovník region
  • Festen im Großraum Rakovník
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 507-533
Rozsah
507-533
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek shrnuje výsledky výzkumu středověkých tvrzí na Rakovnicku, který se opírá o starší bádání i nové nedestruktivní výzkumy několika lokalit. Jsou v něm prezentovány rozbory formálních a prostorových vlastností tvrzí, jejich vazba na sídelní síť, hospodářské zázemí a majetkovou strukturu.
This contribution sums up the results of research into medieval manors in the Rakovník region based on earlier research and recent non-destructive survey into several locations. The article presents analyses of the form and spatial properties of the manors, their connection with a settlement network, economic hinterland and property structure.
Note
Příspěvek vznikl za podpory projektu Aplikace nových technologií v archeologii SGS-2014-017.
Der vorliegende Beitrag entstand mit Unterstützung des Projektes Anwendung neuer Technologien in der Archäologie (SGS-2014-017).