Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu)

Obrázek
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Rok vydání
2016
Rozsah
192 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 448
ISBN
978-80-210-8321-9
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6376270
Anotace
  • Publikace se zabývá otázkou produktivity jednoho z děl staroegyptské literatury v kontextu literatury světové, Dialogu zoufalce a jeho duše, s cílem ustavení skupiny tvarově příbuzných děl a vystižení jejich podstaty v rovině výstavbové, stylisticko-poetologické, sémantické a žánrové. Přítomnost archetypálních prvků v Dialogu zoufalce a jeho duše se stala hlavním předpokladem výskytu podobně zaměřených textů i ve zcela odlišných geografických i kulturních podmínkách. Dialog zoufalce a jeho duše je chápán jako prototypický textový model, na jehož základě je – dle vymezených komparativních kritérií – určována míra tvarové příbuznosti s podobnými dialogickými texty vzniklými zejména v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu.
  • The publication is concerned with the productivity of one of the ancient Egyptian works, The Dispute of a man with his Ba, in the context of a worldwide literature in order to determine the group of works related in their form and to capture their essence on the construction, stylistic and poetological, semantic and genre planes. The presence of archetypal elements in the Dispute of a man with his Ba became a prerequisite for occurrence of other similarly focused texts even in totally different geographical and cultural conditions. The Dispute of a man with his Ba is perceived in the dissertation as an archetypal text model upon which the degree of the form affinity with similar dialogical texts created especially in the oldest worldwide literature and the literature of the Central European area is determined in line with the defined comparative criteria.
Ústav FF MU
Obor
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Eva Niklesová
Masarykova univerzita
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-11 Úvod | pdf icon Niklesová, Eva
Literární komparatistika – dialogičnost – pesimismus: vymezení problému
Page Chapter number Title
15-16 1. | Genetický a typologický přístup ve vztahu k Dialogu zoufalce a jeho duše | pdf icon Niklesová, Eva
17-21 2. | Hypotéza – předpoklad výskytu tvarově příbuzných dialogických existenciálních textů napříč časem a prostorem | pdf icon Niklesová, Eva
Staroegyptská literatura – Dialog zoufalce a jeho duše
Page Chapter number Title
25-30 3. | Dialog zoufalce a jeho duše v dějinném a kulturním kontextu | pdf icon Niklesová, Eva
Znovuvynořování struktur Dialogu zoufalce a jeho duše
Page Chapter number Title
31-34 4. | Interpretační rámce Dialogu zoufalce a jeho duše | pdf icon Niklesová, Eva
35-74 5. | Analýza Dialogu zoufalce a jeho duše | pdf icon Niklesová, Eva
77-100 6. | Starověk – Kniha Jobova | pdf icon Niklesová, Eva
101-111 7. | Starověk : mezopotámská díla z okruhu tzv. Hiob-Literatur | pdf icon Niklesová, Eva
112-145 8. | Středověké literární spory | pdf icon Niklesová, Eva
146-163 9. | "Za hranicemi tvaru" (vybrané texty) | pdf icon Niklesová, Eva
hidden-section Závěrečné shrnutí
Page Chapter number Title
164-171 10. | Závěrečné shrnutí | pdf icon Niklesová, Eva
hidden-section Summary
Page Chapter number Title
172-178 Summary | pdf icon Niklesová, Eva
Page Chapter number Title
179-180 Seznam tabulek a schémat | pdf icon Niklesová, Eva
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
181-190 Bibliografie | pdf icon Niklesová, Eva
hidden-section Příloha
Page Chapter number Title
191-192 Příloha | pdf icon Niklesová, Eva