Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu)

Title: Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu)
Author: Niklesová, Eva
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2016
Extent
192 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 448
ISBN
978-80-210-8321-9
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6376270
Description
  • Publikace se zabývá otázkou produktivity jednoho z děl staroegyptské literatury v kontextu literatury světové, Dialogu zoufalce a jeho duše, s cílem ustavení skupiny tvarově příbuzných děl a vystižení jejich podstaty v rovině výstavbové, stylisticko-poetologické, sémantické a žánrové. Přítomnost archetypálních prvků v Dialogu zoufalce a jeho duše se stala hlavním předpokladem výskytu podobně zaměřených textů i ve zcela odlišných geografických i kulturních podmínkách. Dialog zoufalce a jeho duše je chápán jako prototypický textový model, na jehož základě je – dle vymezených komparativních kritérií – určována míra tvarové příbuznosti s podobnými dialogickými texty vzniklými zejména v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu.
  • The publication is concerned with the productivity of one of the ancient Egyptian works, The Dispute of a man with his Ba, in the context of a worldwide literature in order to determine the group of works related in their form and to capture their essence on the construction, stylistic and poetological, semantic and genre planes. The presence of archetypal elements in the Dispute of a man with his Ba became a prerequisite for occurrence of other similarly focused texts even in totally different geographical and cultural conditions. The Dispute of a man with his Ba is perceived in the dissertation as an archetypal text model upon which the degree of the form affinity with similar dialogical texts created especially in the oldest worldwide literature and the literature of the Central European area is determined in line with the defined comparative criteria.
License: Not specified license
Rights holder
Eva Niklesová
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 7–11
Niklesová, Eva
PDF
Literární komparatistika – dialogičnost – pesimismus: vymezení problému
Chapter number Title Custom text
1. | Genetický a typologický přístup ve vztahu k Dialogu zoufalce a jeho duše | 15–16
Niklesová, Eva
PDF
2. | Hypotéza – předpoklad výskytu tvarově příbuzných dialogických existenciálních textů napříč časem a prostorem | 17–21
Niklesová, Eva
PDF
Staroegyptská literatura – Dialog zoufalce a jeho duše
Chapter number Title Custom text
3. | Dialog zoufalce a jeho duše v dějinném a kulturním kontextu | 25–30
Niklesová, Eva
PDF
Znovuvynořování struktur Dialogu zoufalce a jeho duše
Chapter number Title Custom text
4. | Interpretační rámce Dialogu zoufalce a jeho duše | 31–34
Niklesová, Eva
PDF
5. | Analýza Dialogu zoufalce a jeho duše | 35–74
Niklesová, Eva
PDF
6. | Starověk – Kniha Jobova | 77–100
Niklesová, Eva
PDF
7. | Starověk : mezopotámská díla z okruhu tzv. Hiob-Literatur | 101–111
Niklesová, Eva
PDF
8. | Středověké literární spory | 112–145
Niklesová, Eva
PDF
9. | "Za hranicemi tvaru" (vybrané texty) | 146–163
Niklesová, Eva
PDF
hidden-section Závěrečné shrnutí
Chapter number Title Custom text
10. | Závěrečné shrnutí | 164–171
Niklesová, Eva
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 172–178
Niklesová, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam tabulek a schémat | 179–180
Niklesová, Eva
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 181–190
Niklesová, Eva
PDF
hidden-section Příloha
Chapter number Title Custom text
Příloha | 191–192
Niklesová, Eva
PDF