K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku

Variantní název
Zur Problematik der Festen und Burgenforschung in der Slowakei
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 361-405
Rozsah
361-405
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] Andel, K., 1955: Výsledky archeologického prieskumu na zemplínskoužskej nížine v rokoch 1953/54. In: Vlastivedný zborník. Košice, 1, 168-170.

[2] Bagin, A., 1979: Z dejín Devína: In: Vlastivedný sprievodca, 96-167.

[3] Bál, J., 1914: Szepesvára története. Löcse.

[4] Balaša, G., 1964: Hrad Zniev (Turčiansky) vo svetle najnovšich archeologických výskumov. Vlastivedný zb. Považia 6, 262-272.

[5] Balaša, G., 1973a: Výskum na hrade Liptovský Hrádok. KS1 50, 270-271.

[6] Balaša, G., 1973b: Archeologický výskum na hrade Liptovský Hrádok. PP č. 4, 32-34.

[7] Bartholomeides, L., 1806–1808: Historico–geographico–statistica notitia inelyti superioris Ungariae commitatus Gömöriensis. Leutchoviae.

[8] Bel, M., 1742: Notitia Hungariae novae historico–geographica. Viennae.

[9] Benadík, B. – Točík, A., 1978: Zemplín, okres Trebišov. In: Významné náleziská, 253 až 256.

[10] Benkó, J., 1929: Fülekvár története. Rimavská Sobota.

[11] Botto, J., 1900: Miestopisne úryvky z Gemera. SbMSS 5, 47-54, 155.

[12] Botto, J., 1901: Miestopisné úryvky z Gemera (pokračovanie), SbMSS 6, 124-125.

[13] Böhm, J., – Mencl, V., 1931: Výzkum na hradě Nitranském 1930–1931. PA 37, 64-79.

[14] Bruckner, G., 1906: A késmarki Thököly vár multja. VÚ č. 43.

[15] Budaváry, V., 1936–37: Archeologické výskumy na Slovensku v r. 1933–36. ČMSS 28-29, 11-17.

[16] Budinský-Krička, V., 1961: Slovanské osídlenie na severovýchodnom Slovensku. S1A 9, 346-390.

[17] Czobor, B., 1877: Magyarország középkori várai. Századok 11, 599-616, 704-726.

[18] Čaplovič, D., 1978: Archeologicky výskum zaniknutej stredovekej dediny vo Svinici, okr. Košice-vidiek. AH 3, 19-27.

[19] Čaplovič, D., 1980: Výskum kamennej blokovej stavby vo Svinici. AVANS 1978/80, 84-85.

[20] Čaplovič, P., 1958: Oravský zámok vo svetle novších výskumov. PAM 7, 81-87.

[21] Čaplovič, P., 1967: Oravský zámok. B. Bystrica.

[22] Červinka, I. L., 1914: Děvín, velehrad říše velkomoravské. Brno.

[23] Cselényi, J., 1931: Spišský hrad a okolie Spišského hradu. Spišské Podhradie.

[24] Dekan, J., 1951: Výskum na Devíne v roku 1950. AR 3, 164-168.

[25] Dekan, J., 1961: Devín a Veľká Morava. PAS 10, 25-29.

[26] Dekan, J., 1966: Znovuobjavená Gerulata. Svet vedy 3, 145.

[27] Dekan, J. – Keller, I. – Plachá, V., 1978: Devín (Bratislava-Devín). In: Významné náleziská, 46-54.

[28] Demkó, K., 1914: Felsömagyarországi várak és várbirtokok a XVI században. Hadtörténelmi közlemények, 2:12.

[29] Dohnányi, E., 1939: Trenčiansky hrad. Trenčín.

[30] Drenko, Z., 1976: Archeologický výskum Levického hradu. ZbSNM – História 16, 113-128.

[31] Drenko, Z., 1980: Archeologické nálezy na hrade Strečno. AVANS 1978/80, 89-91.

[32] Eisner, J., 1940–41a: Výzkum na Děvíně v letech 1933–1937. HS 1/2, 108-137.

[33] Ethey, G., 1926: Vágujhely története es a szomszedos värak. Nitra.

[34] Ethey, G., 1940–41b: Pohřebiště z doby velkomoravské v Devíně. Tamže, 300-303.

[35] Fiala, A., 1966: Stavebné členěnie našich hradov v 13. a 14. storoči. VČ 15, 41-44.

[36] Fiala, A., 1970: Príspevok k dejinám hradu Branč. ZbSNM-História 10, 133-138.

[37] Fiala, A., 1977: Obytná veža Trenčianskeho hradu. PP č. 2, 13-15.

[38] Fiala, A., 1979: Obnova hradov a fortifikácií. PP č. 6, 14-16.

[39] Fiala, A., – Habovštiak, A. – Štefanovičová, T., 1975: Opevnené sidliská z 10.–13. storočia na Slovensku. AR 27, 429-441.

[40] Fiala, A.– Vallašek, A., 1970: Začiatky výskumy na Spišskom hrade. VČ 19, 39–40.

[41] Fiala, A.—Vallašek, A., 1974: K úprave architektúr objavených pod terénom na Spišskom hrade. PP č. 4, 25-26.

[42] Fiala, A. – Vallašek, A., 1975: Informácia o vyskume Spišskeho hradu. AR 27, 444-446.

[43] Fiala, A. – Vallašek, A., 1977: Výskum Spišského hradu. VČ 26, 8-15.

[44] Fiala, A. – Vallašek, A., 1978: Gotická sakrálná stavba na Spišskom hrade. HC 9, 169-216.

[45] Fiala, A. – Polla, B.– Štefanovičová, T. – Vallašek, A., 1978: Bratislava. In: Významné náleziská, 32-39.

[46] Fialová, H. – Fiala, A., 1966: Hrady na Slovensku. Bratislava.

[47] Florek, P., 1933: Počiatky Turčiansko-znievskeho hradu. In: Sborník na počest J. Škultétyho. Turč. Sv. Martin, 483-496.

[48] Fügedi, E., 1977: Vár és társadalom a 13. – 14. századi Magyarországon. Budapest.

[49] Gardavský, Z., 1971: Premeny hradu Strečno. PP č. 4, 28-31.

[50] Generisch, Gh., 1804: Merkwürdikeiten der königlichen Freystadt Kesmark in Oberungar am Fusse der Karpaten. Caschau-Leutschka.

[51] Gerö, L., 1955: Magyarországi várépitészet (Vázlat a magyar várépitész fejezeteiröl). Budapest.

[52] Habovštiak, A., 1971a: Stredoveká hrádky na Slovensku. VČ 20, 2-8.

[53] Habovštiak, A., 1971b: Archeologický výskum stredovekého obdobia na Slovensku. S1A 19, 603 až 617.

[54] Habovštiak, A., 1975: Hradisko z 9.–10. storočia v Tlmačoch. S1A 23, 97-118.

[55] Habovštiak, A., 1978: Starý Tekov, okr Levice. In: Významné náleziská, 193-195.

[56] Habovštiak, A., – Juck, Ľ., 1975: Starý Tekov v praveku a stredoveku. VČ 23, 168 až 176.

[57] Hajduch, J., 1953: Slovenské hrady. Martin.

[58] Hanuliak, V., 1977: Správa o výskumy za rok 1976. AVANS 1975 76, 102-103.

[59] Hanuliak, V. – Pieta, K., 1976. Výskum v Podturni. AVANS 1975/76, 102-103.

[60] Hlavicová, J., 1979: Devín – stavebný vývoj hradu. In: Vlastivedný sprievodca, 203 až 225.

[61] Hodál, F. – Menclová, D., 1956: Hrad Bojnice. Bratislava.

[62] Holčík, Š., 1980: Výskum na hrade Červený Kameň. AVANS 1978/80, 112-113.

[63] Holčík, Š., 1976: Archeologický výzkum Červený Kameň. AVANS, s. 124-125.

[64] Holuby, Ľ. J., 1887: Náleziská starožitností v Bošáckej Doline v juhozápadnom kúte trenčianskej stolice. SP 7, 217-221.

[65] Holuby, Ľ. J., 1898: Zpráva o "Hradiskách" predhistorickej veľkej osade pri Zemianskom Podhradí v Turčiansku. SbMSS 3, 145-155.

[66] Holuby, Ľ. J., 1922: Upozornenie na Bošacku dolinu v Turčianskej. OP 1, 106-111.

[67] Houdek, I., 1924: Povážské hrady a kaštiele. Bratislava.

[68] Houdek, I., 1930: Osudy slovenských hradov historických. SbMSS 24, 67-79.

[69] Houdek, I., 1931: Veľký hrad Liptovský. SbMSS 25, 148-188.

[70] Hradszky, J., 1884: Das Zipser Haus un dessen Umgebung. Igló.

[71] Hradszky, J., 1885: Marcell-vár és Márkus vár a Szepességben. Löcse.

[72] Hrubec, I., 1971: Výskum zaniknutej dediny Dolný Poltár. AR 23, 69-79, 125-126.

[73] Húščava, A., 1930: Kolonizácia Liptova do konca 14. storočia. Bratislava.

[74] Hýroš, N., 1875: Zámok Kežmarok a jeho páni a okolie. LMS zv. 1. 34-72.

[75] Hýroš, N., 1876: Zámok Likava a jeho páni poťahom na držanie Liptova a okolie. Turč. sv. Martin.

[76] Chaloupecký, V., 1932: Hrady Slovenska. Umění 5, s. 59-74.

[77] Chrástek, M., 1864: Lupčiansky zámok. Slovenska čítanka (Černého) I., 181-184.

[78] Ipolyi, A., 1859: Borostyánkö vára hajdan. VÚ č. 39.

[79] Jancsik, E., 1901: Thököly vár Késmark. VÚ č. 14.

[80] Jančušková, M., 1972: Začiatky výskumov na hrade Beckov. PP, č.1, 42.

[81] Jančušková, M., 1973: Pokračovanie výskumov na Beckovskom hrade. PP č. 1, 16.

[82] Jankovič, V., 1971: Franko V. Sasínek a počiatky pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. VČ 20, 129-130.

[83] Jankovič, V., 1973: Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1850–1950. Monumentorum tutela 10, 7-217.

[84] Janota, Ľ., 1935: Slovenské hrady 3 zv. Bratislava.

[85] Janšák, Š., 1928: Niektoré novoobjavené hradiská slovenské. SbMSS 22, 1n.

[86] Janšák, Š., 1930: Staré osídlenie Slovenska. Sídliská na pieskových dunách v inundačnej oblasti Moravy. SbSNM 24, 1-67.

[87] Janšák, Š., 1931: Staré osidlenie Slovenska. Sídliská na terasách pozdľž riek. SbMSS 25, 7-67.

[88] Janšák, Š., 1935: Staré osidlenie Slovenska. SbMSS 29, 15-51.

[89] Janšák, Š., 1968: Prehistorické sídlisko na plošine Bratislavského hradu. HS 5.

[90] Janšák, Š., 1961: O dokumentácii hradov. VČ 10, 33-35.

[91] Jedlicska, P., 1866: Csetje történeti emlékei. Magyar Sion, 427-440, 502-515, 590 až 599.

[92] Jurkovič, M., 1966: 120 výročie ochrany pamiatok v Uhorsku. VČ 15, 189.

[93] Jurkovich, E., 1929: Zólyomlipcse várának és uradalmának története. Hadtörténelmi Közlemények 30, 1-32, 133-168, 257-287 (samostatne Pecs 1929).

[94] Kalmár, L., 1959: A Füleki (Filakoi) vár XV. – XVI. századi emlékei. Budapest.

[95] Karácsonyi, J., 1909: Alsó-Eperjes vár tartómánya. Századok 37, 670.

[96] Károlyi, J., 1909: A trencsényi vár. A vár története és nemztsségei. Trencsén.

[97] Kavuljak, A., 1948: Lietava. Podník feudálného hospodárskeho systému. Turč. Sv. Martin.

[98] Kavuljak, A., 1928: Hrad Orava. Turč. Sv. Martin.

[99] Kavuljaková, J.– Menclová, D., 1963: Oravský zámok. Bratislava.

[100] Kerekes, 1967: Hrady Trenčianského Považia. LMS zv. 1, 32 – 47, zv. 2. 43-68.

[101] Kliský, M., 1978: Zisťovaci výskum na Mačacom zámku v Nitre-Chrenovej. AVANS 1977/78, 121-127.

[102] Kmet, A., 1893: Veleba Sitna. Tovaryšstvo I, 139-193 (samostatne Ružomberok 1893).

[103] Kmet, A., 1895: Starožitnosti v Honte. Tovaryšstvo II, 195-213.

[104] Kodoňová, M., 1973: Beckov hrad. Správa o výskume v roku 1973. PP, č. 6, 14.

[105] Kodoňová, M., 1975: Beckovský hrad. VČ 27, 19.

[106] Korabinski, J. M., 1786: Geographisch-historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. Pressburg.

[107] J. K. u. v V. (Kovalčík J.), 1870: Kežmarský zámok. CM 17, 111-112, 119-120.

[108] Kovalčík, J., 1861: Pozostatky hradu "Hrabkovo" vo Spiši. CM 12, 117.

[109] Könyöki, J., 1887: Trencsén vára. AÉ 7, 294-303.

[110] Könyöki, J., 1905. A középkori várak különos tekintettel Magyarországra. Budapest.

[111] Kraskovská, Ľ., 1961: Výskum na hradisku v Drážovciach. ŠZ AÚSAV 6, 161-177.

[112] Kraskovská, Ľ., 1978: Drážovce, okres Nitra: In: Významné náleziská, 61-63.

[113] Križanová, E., 1980: Holíč-kaštieľ. In: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Martin, 193-197.

[114] Križko, P., 1870: Historické památnosti v Turci. LMS zv. 2, 40-42.

[115] Kubínyi, M,. 1872: Árva vára. Történelmi tanulmány. Pest.

[116] Kučera, M., 1974: Slovensko po páde Velkej Moravy. Bratislava.

[117] Kuka, P., 1966: Pustý hrad. Bánská Bystrica.

[118] Kürti, J., 1932: Zprávy Liptovského múzea v Ružomberku, 2, č. 2, 37.

[119] Labuda, J., 1979: Sitno a jeho archeologické krásy. KS1 56, 316-318.

[120] Labuda, J., 1980: Archeologický výskum na Sitne. AVANS 1978/80, 166-168.

[121] Lombardini, A., 1884a: Lietava. SP 4, 400-450; 5, 438-468.

[122] Lombardini, A., 1884b: Bytča. SP 4, 289-317.

[123] Lombardini, A., 1884c: Budatyn. SP 4, 493-503.

[124] Lux, K., 1914: A selmeczbányai Óvar. In: Magyorarszág müemlékei 4. (separát Budapest 1914).

[125] Majláth, B., 1884: Liptó Ujvár történetéböl. Századok 18, 127-141.

[126] Matula, V., 1963: Z počiatkov slovenského múzejnictva (Sto rokov od založenia Múzea Matice slovenskej). SbSMM–Etnografia 4, 7-27.

[127] Matunak, M., 1889: Nagy Surány hajdani vára történetének vázlata. Éjsekujvár.

[128] Matunak, M., 1904: Végles vára. Brezno (slovenský preklad: G. Balaša: Vígľašský zámok. 1960).

[129] Mednyansky, A., 1844: Malerische Reise auf dem Waagflusse in Ungern. Pesth.

[130] Melzer, J., 1822: Das Käsmarker Schloss. Panonia č. 36-38.

[131] Mencl, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha–Prešov.

[132] Menclová, D., 1935: Hrad Bratislava. Bratislava 9, 477-520.

[133] Menclová, D., 1937a: Stavební vývoj hradu Děvína. Bratislava 11, 23-47.

[134] Menclová D., 1937b: Stavebný vývoj hradu Orava. Slovenský stavitel 7, 141-143.

[135] Menclová, D., 1954: Hrad Zvolen. Bratislava.

[136] Menclová, D., 1955: Krásná Horka. Bratislava.

[137] Menclová, D., 1956: Hrad Trenčín. Bratislava.

[138] Menclová, D., 1957: Spišský hrad. Bratislava.

[139] Mihálik, S., 1889: Praehistorische Orte in Liptauer Komitat. In: Jahrbuch der Karpatenvereines, 27-50.

[140] Mihálik, S., 1891: Öskori telepek Liptómegyében. AÉ 11, 145-152.

[141] Mihálik, S., 1895: Az abósi földvárarról. AÉ 15, 67-69.

[142] Mišík, Š., 1900: Výlet k Spišskému zámku. Tovaryšstvo zv. 3, 251-262.

[143] Myskovszky, V., 1863: Bártfa város és bárfai fürdö. VÚ, č. 24.

[144] Myskovszky, V., 1867: A fritsi várkastély Sárosmegyében. VÚ, č. 43.

[145] Myskovszky, V., 1869a: A besztercsebányai vár. VÚ, č. 31.

[146] Myskovszky, V., 1869b: A körmöczi värtemplom. VÚ, č. 39.

[147] Myskovszky, V., 1873: A tornai vár s annak alaprajza. AK 9, 26-33.

[148] Myskovszky, V., 1880a: Krásznahorka vára Gömörmegyeben. Ország-Világ, č. 14.

[149] Myskovszky, V., 1880b: A fricsi várkastélya. Tamže č. 18.

[150] Myskovszky, V., 1889: Felsömagyarországi müemlékek ées régieséegek. Eperjes.

[151] Myskovszky, V., 1905: A szalánczi várromról és viz fogójáról. AÉ 25, 70-75.

[152] Neresnický, J., 1910: Pliešivske starožitnosti. SbMSS 15, 15-24.

[153] Nešporová, T., 1974: Výsledky historickoarcheologického výskumu na Trenčianskom hrade. VČ 23, 142-143.

[154] Nešporová, T., 1977: Historickoarcheologický výskum Trenčianskeho hradu – predbežné výsledky. AVANS 1976/77, 193-195.

[155] Nešporová, T., 1978a: Výsledky výskumu na Trenčianskom hrade. AVANS 1977/78, 168-169.

[156] Nešporová, T., 1978b: Trenčín, okres Trenčín: In: Významné náleziská, 217-223.

[157] Neudeck, J., 1880: Germanische Befestigungen des ober Waagthaies in Ungarn. MACW 9, 29-59.

[158] Nováki, G., 1976: Die topographische eingentümlichkeiten der ungarische Burgen im 10.–11. Jahrhundert am nördlichen Randgebiet der grossen Tiefelen. AAA SH 28, 359-369.

[159] Olexa, L.—Tököly, G., 1977: Zisťovací výskum na stredovekej lokalite Hradisko v Jelšave. AVANS 1976/77, 206-208.

[160] Ondrouch, V., 1940–41: Rímska stanica v Stupave a rímske stavebné stopy v Pajštúne. HS 1-2, 44-49; HS 3-4, 109.

[161] Pajdušák, M., 1923: Markušovce. Kežmarok.

[162] Pesty, F., 1882: A magyarországi várispánságok története különösen a 13. században. Budapest.

[163] Petic, P., 1935: Staré podzemné chodby pri Slovenskom Pravne a Vyšehrade. Kultúra 7, 313-314.

[164] Petrikovich, J., 1903: Starožitnícké nálezy na bystrickom Hrádku v Turci. ČMSS 6, 81-83, 97-103.

[165] Petrovský – Šichman, A., 1964: Predhistorické a včasnostredoveké osídlenie Slovenského Pravna, In: Slovenské Pravno a okolie, Banská Bystrica, 56-64.

[166] Pieta, K., 1977: Výskum v Liptovskej Mare z roku 1976. AVANS 1976/77, 230-231.

[167] Pieta, K., 1978: Pokračovanie vyskumu v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare. AVANS 1977/78, 195-196.

[168] Pieta, K., 1980: Výskum v Liptovskej Mare. AVANS 1978/80, 212-214.

[169] Pisoň, Š., 1973: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin.

[170] Pisoň, Š., 1977: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku.II. vydanie. Martin.

[171] Plachá, V., 1979: Výsledky najnovších výskumov na hrade Devín. PP č. 1, 16-20.

[172] Plachá, V. – Hlavicová, J., 1978: Osídlenie Devína v 10. až 12. storočí. AH 3, 231-237.

[173] Pogrányi – Nagy, F., 1929: A ránki "Hradiszko", Hadtörténelmi közlemények 30, 169-172.

[174] Polla, B., 1959: Doterajšie archeologické a historickoarcheologické výskumy na Bratislavskom hrade. PAM 8, 18-22.

[175] Polla, B., 1962a: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[176] Polla, B., 1962b: Zisťovací historickoarcheologický výskum na bratríckom Tábore na Zelenej Hure v Hrabušiciach. S1A 10, 253-279.

[177] Polla, B., 1964: Stredoveký hrádok v Obišovciach. S1A 12, 468-484.

[178] Polla, B., 1966a: Doterajšie výsledky historickoarcheologického bádania na Slovensku. HŠ 11, 17-42.

[179] Polla, B., 1966b: Nové poznatky o Spišskom hrade. VČ 15, 76-78.

[180] Polla, B., 1967: Zisťovaci historicko-archeologický výskum na Spišskom hrade. No 9, 187 až 207.

[181] Polla, B., 1980: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice.

[182] Polla, B., – Slivka, M., 1980: Husiti, jiskrovci a bratríci na východnom Slovensku vo svetle archeologického bádania. AH 5, 69-103.

[183] Polla, B., Štefanovičová, T.: 1959a: Historicko-archeologický výskum Bratislavského hradu. Bratislava.

[184] Polla, B., Štefanovičová, T.: 1959b: Doterajšie výsledky archeologického a historickoarcheologického výskumy na Bratislavskom hrade. PAM 8, 18-22.

[185] Polla, B., Štefanovičová, T.: 1959c: Bratislavský hrad. Dějiny a současnost, č. 5, 40-41.

[186] Polla, B., Štefanovičová, T.: 1960a: Historicko-archeologický výskum na Bratislavskom hrade. AR 12, 359 až 360, 381-389.

[187] Polla, B., Štefanovičová, T.: 1960b: Slovania na Bratislavskom hrade. PAS 9, č. 24, 30-32.

[188] Polla, B., Štefanovičová, T.: 1961: Bratislavský hrad. KS1 38, 350-353.

[189] Polla, B., Štefanovičová, T.: 1962: Slovanské pohrebisko na Bratislavskom hrade. AR 14, 814-823.

[190] Polla, B. – Vindiš, I., 1956: Východoslovenské hrady a kaštiele. Martin. II. vydanie 1966. Košice.

[191] Ratkoš, P., 1960: Dějiny bratislavského hradného panstva a hradu. In: Bratislavský hrad. Bratislava, 7-47.

[192] Ratkoš, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi. In: O počiatkoch, 141-178.

[193] Repčák, J., 1962. Stropkovský hrad (Súpis literatúry). Prešov.

[194] Repčák, J., 1964: Hrady a opevnenia v Šarišskej župe. Prešov.

[195] Repčák, J., 1970: Súpis literatúry k dejinám hradu Jasenov. Prešov.

[196] Repčák, J., 1974a: Súpis literatúry k Turnianskemu hradu. Prešov.

[197] Repčák, J., 1974b: Súpis literatúry o Zborovskom hrade. Prešov.

[198] Repčák, J., 1975: Súpis literatúry na tému hrady, zámky, kaštiele, opevnenia miest na východnom Slovensku. Prešov.

[199] Říha, M., 1980: Výskumné práce pri pamiatkovej úprave hradu Branč. PP č. 1, 9-11.

[200] Ruttkay, A., 1975a: Waffen und Reiterausrüstung, des 9. bis zur ersten Hälfe des 14. Jahrhunderts in der Slowakei I. S1A 23, 119-216.

[201] Ruttkay, A., 1975b: Hradisko a hrad vo Veľkom Klíži – Klížskom Hradišti. AVANS 1974/75, 96 až 97.

[202] Ruttkay, A., 1978: Veľky Klíž–Klížské Hradiště, okres Topolčany. In: Významné náleziská, 236-237.

[203] Sasínek, F. V., 1871: Vyglešský hrad. In: Slovenský letopis 1, 285-289.

[204] Sasínek, F. V., 1868: Červený Kameň. LMS 5, zv. 1. 5-14.

[205] Sasínek, F. V., 1874: Zvolensko-Lubčanský zámok. LMS 4, zv. 2, 11.

[206] Sasínek, F. V., 1895: Budatýn čo hrad. Tovaryšstvo 2, 144-148.

[207] Sasínek, F. V., 1908: Devín: SbMSS 13, 3-6.

[208] Schönweitzová, Š., 1972: Archeologický výskum v areáli Zvolenského zámku. Monumentorum tutela 8, 253-278.

[209] Sedláček, A., 1882–1927: Hrady, zámky a tvrze království Českého. Praha.

[210] Slivka, M., 1977: Predbežné výsledky výskumu Šarišského hradu. PP č. 2, 21-24.

[211] Slivka, M., 1978: Archeologický výskum šľachtickej kúrie vo Vajkovciach, okr. Košice-vidiek. AH 3, 313-321.

[212] Slivka, M., 1979a: Opevnené sídla drobnej šlachty v oblasti stredného Šariša. NO 21, 113 až 143.

[213] Slivka, M., 1979b: Výsledky prvej etapy výskumu Paričovho hradu v Trebišove. AH 4, 149-169.

[214] Slivka, M., 1981: Príspevok k dejinám a výstavbe hradu Slanec. NO 23, (v tlači).

[215] Slivka, M. – Čaplovič, D. 1976: Predbežné výsledky archeologického výskumu Ľubovnianskeho hradu. KS1 53, 448-449.

[216] Slivka, M. – Olexa, L., 1977: Zrúcaniny Kapušianskeho hradu prehovorili. KS1 56, 224-226.

[217] Slivka, M. – Vallašek, A., 1981: Hanigovský hrad. NO 23 (v tlači).

[218] Socháň, P., 1893: Predhistorický hrádok Skala v Sučanoch. SP 13, 366-368.

[219] Soós, E., 1912: A magyarországi várak történeti fejlödése. Budapest.

[220] Soós, E., 1926: Sóvar története, hadi és müleirása. Budapest.

[221] Soós, E., 1933: Hrussó vára. AĚ 53, 165-182.

[222] Soter, A., 1898: Oroszvár. In: A mosonymegyei történelmi és régészeti egylet emlékkönyve 1882–1898. Magyaróvar, 240-244.

[223] Stárek, Ľ., 1852: Wegweiser in der Trentschiner Burg-Ruine und Umrisse der Geschichte der k. Freistadt und Burg Trentschin. Pressburg.

[224] Stárek, Ľ., 1854: Pamiatka pánov hradu Košuckeho. Kat. nov. 6, č. 48-51.

[225] Súpis pamiatok na Slovensku I–IV. Bratislava 1967 – 1978.

[226] Sváby, F., 1886: Palocsa vára. SZTTÉ 3, 41.

[227] Szentpétery, E., 1923: Regesta rerum stirpis Arpadianae criticodiplomatica I. Budapest.

[228] Szentpétery, E., 1937: Scriptores rerum Hungaricarum I. Budapest.

[229] Szirmay, A., 1804: Notitia historico-critica camitatus Zempliniensis. Budae.

[230] Šedo, O., 1975: Zisťovací sezóna výskumu na hrade Strečne. AVANS 1975/76, 203-206.

[231] Šedo, O., 1976: Druhá sezona výskumu na hrade Strečne. AVANS 1975/76, 203-206.

[232] Šikura, J., 1933–34: Z dejin kúrií v Slovenskom Pravne. SbMSS 27-28, 79-93.

[233] Šikura, J., 1944: Miestopisné dejiny Turca. Bratislava.

[234] Šimek, E., 1920–21: Děvín. PA 32. 1-53.

[235] Škultéty, J., 1927: Budatín. NN 58, č. 129.

[236] Štefanovičová, T., 1975: Bratislavský hrad v 9.–12. storočí. Bratislava.

[237] Štefanovičová, T., – Fiala, A., 1965: Stavebný vývoj Bratislavského hradu od 11. do 13. storočia. ZbFFUK Historica 16, 77-110.

[238] Štefanovičová, T., – Fiala, A., 1967: Velkomoravská bazilika, kostol sv. Salvátora a pohrebisko na Bratislavskom hrade. ZbFFUK Historica 18, 151-216.

[239] Štech, V. V. – Menclová, D., 1954: Červený kameň. Bratislava.

[240] Teschler, B., 1906: Liptó–Ujvár története. Lipt. Sv. Mikuláš.

[241] Točík, A., 1952: Zisťovacie výskumy v Starom Tekove na Slovensku. AR 4, 35-37.

[242] Točík, A., 1959: Úlohy historickej archeologie na Slovensku. Naša veda 6, 225-230.

[243] Točík, A., 1961: Stratigraphie auf der befestigten Ansiedlung in Male Kosihy, Bez. Štúrovo (teraz Nove Zámky). In: Komission für das ÄNEOLITHIKUM und die ältere Bronz-Zeit. Nitra.

[244] Točík, A., 1964: Opevnená osada z doby bronzovej vo Veselom. Bratislava.

[245] Tomášik, S., 1872: Pamätnosti gemersko-malohontské. LMS 9, zv. 1 31-35; zv. 2 35-53.

[246] Tomášik, S., 1883: Denkwürdigkeiten des Muranyer Schloss mit Bezirg auf die Vaterländische Geschichte. Budapest–Wien–Leipzig.

[247] Tomášik, S., 1921: Pamätnosti gemersko-malohontské. Rim. Sobota.

[248] Tóth – Szabó, P., 1917: A cseh huszita mozgalmak és uralom története Magyarországon. Budapest.

[249] Tothová, Š., 1977: Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade. PP č. 3 21-23.

[250] Tothová, Š., 1978a: Výsledky archeologického výskumu na Beckovskom hrade, AH 3, 393-401.

[251] Tothová, Š., 1978b: Zisťovací archeologický výskum v areáli Holíčskeho kaštieľa. PP, č., 34-37.

[252] Tothová, Š., 1980: Archeologický výskum Holíčskeho kaštieľa. VČ 29, 30-35. V. B. (Budaváry V.,) 1936–37: Archeologické výskumy na Slovensku v rokoch 1933–1936. ČMSS 27-28, 17n.

[253] Tothová, Š., 1935: Archeologické výskumy v okolí Bánoviec nad Bebravou. Slovák, č. z 11. 8.

[254] Vallašek, A., 1976: Spišský hrad na prelome letopočtu. PP, č. 6-9.

[255] Vallašek, A., 1979: Niekolko novších poznatkov z výskumu Spišského hradu. PP č. 1, 3-7.

[256] Vallašek, A. – Fiala, A., 1972: K počiatkom hradu Krásna Horka. VČ 21, 87-89.

[257] Vallašek, A. – Fiala, A., 1978: Spišský hrad, okres Spišská Nova ves. In: Významné náleziská, 190-193.

[258] Vallasek, A. – Slivka, M., 1980: Další zaniknuty hrádok pri Silickej Jablonici. PP, č. 5, 42.

[259] Varsik, B., 1964–1977: Osídlenie Košickej kotliny I.–III. Bratislava.

[260] Vencko, J., 1941: Z dejín okolia Spišského hradu. Spišské Podhradie.

[261] Zavadil, J., 1912: Velehrady Děvín a Nitra. Kroměříž.

[262] Zambory, G., 1859: Késmárk és a Tököli vár. VÚ č.

[263] Žudel, J., 1974: K otázke polohy, struktúry a zániku stredovekého hradu Červený Kameň. ZbSNM História 14, 195-201.