Hradec Králové - raně středověké centrum východních Čech

Název: Hradec Králové - raně středověké centrum východních Čech
Variantní název:
  • Hradec Králové (Königgrätz) - frühmittelalterliches Zentrum Ostböhmens
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 45-53
Rozsah
45-53
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BĚLINA, P., 1983: Místopisný obraz Hradce Králové v době předhusitské, Historická geografie 21, 315-332.

[2] BLÁHA, R., 2002: Záchranný archeologický výzkum na nádvoří čp. 101 až 103 v Hradci Králové (předběžná zpráva), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 28,186-196.

[3] BLÁHA, R., 2003a: Hradec Králové, in: Výzkumy v Čechách 2000, 78, č. 318. Praha.

[4] BLÁHA, R., 2003b: Hradec Králové, in: Výzkumy v Čechách 2001, 78, č. 337. Praha.

[5] BLÁHA, R., 2004: Záchranné archeologické výzkumy na území Městské památkové rezervace Hradec Králové v roce 2003 (Kavčí plácek, Komenského tř., Rokitanského ulice), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 30, 176-212.

[6] BLÁHA, R.-BENEŠOVÁ, J.-KALFERST, J., 2004: Databáze archeologických lokalit na správním území města Hradce Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 30,48-56.

[7] BLÁHA, R.-SIGL, J., 2004: Opevnění a problematika vymezení hranic města na příkladu Hradce Králové, Archaeologia historka 29, 161-166.

[8] BLÁHA, R.-SIGL, J., 2005: Změny osídlení v okolí Hradce Králové v době hradištní, in: Archeologie doby hradištní v Čechách, 7-28. Plzeň.

[9] CACH, F., 1982: Nejstarší české mince IV. (dodatky). Praha.

[10] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1998: Poznámky k importům v Chrudimi a Hradci Králové, Archaeologia historica 23,429-434.

[11] HEJHAL, P., 2004: Raně středověký hrob s kamenným obložením z Hradce Králové - Kuklen?, Archeologie ve středních Čechách 8, 599-603.

[12] HRUBÝ, V., 2002: Katedrála sv. Ducha, Kaple sv. Klimenta. Biskupská rezidence. Hradec Králové.

[13] JEŽEK, M., 2003: Hradec Králové, in: Výzkumy v Čechách 2000, 77, č. 315. Praha.

[14] KALFERST, J., 1995: Zpráva o záchranném výzkumu na rekonstrukci transformační stanice 5/04 kV č. 5 na Velkém náměstí v Hradci Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22, 41-49.

[15] MIKULKA, J., 1994: Dějiny Hradce Králové II./2. Hradec Králové.

[16] MIKULKA, J., 1995: Dějiny Hradce Králové II./2. Hradec Králové.

[17] MIKULKA, J., 1996: Dějiny Hradce Králové I./1. Hradec Králové.

[18] MIKULKA, J., 1997: Dějiny Hradce Králové I./2. Hradec Králové.

[19] MUSIL, F., 2001: Zamyšlení nad dějinami východních Čech od počátků slovanského osídlení do konce 10. století, Východočeské listy historické 17-18, 21-60.

[20] NOHEJLOVÁ, E., 1925: Příběhy kláštera opatovického. Praha.

[21] NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E. (red.), 1956: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II, Praha.

[22] RICHTER, M.-SEMOTANOVÁ, E., 1998: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 5 - Hradec Králové. Praha.

[23] RICHTER, M.-VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové, slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové-Praha.

[24] SIGL, J., 1992: K osídlení nejbližšího zázemí kláštera v Opatovicích nad Labem ve světle nových archeologických průzkumů, Východočeský sborník historický 2, 33-44.

[25] SIGL, J., 1999: Změna struktury městské zástavby na Malém náměstí v Hradci Králové, Archaeologia historica 24, 161-168.

[26] SIGL, J.-VOKOLEK, V., 1992: Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové, Archaeologia historica 17, 83-90.

[27] SIGL, J.-VOKOLEK, V., 1994: Výzkum středověkého sídliště na stavbě České národní banky v Hradci Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 20, 86-95.

[28] SKRUŽNÝ, L., 1962: Výsledky archeologického výzkumu na slovanském sídlišti v Dřítči v r. 1960, Práce muzea v Hradci Králové a Pardubicích IV, B, 125-138.

[29] SLÁMA, J., 1986: Střední Čechy v raném středověku II. Hradiště, příspěvky k jejich dějinám a významu. Praha.

[30] VOKOLEK, V., 1997: Nálezy časně slovanské keramiky ve východních Čechách, in: Život v archeologii středověku, 654-658. Praha.

[31] VORLOVÁ, D., 2002: Hromadný nález pražských grošů z Hradce Králové. Hradec Králové.