Dvory, dvorce nebo sídla – k otázce sociálního vymezení elit ve středověku

Název: Dvory, dvorce nebo sídla – k otázce sociálního vymezení elit ve středověku
Variantní název:
  • Manorial farms, curias and seats : the issues of social definition of elites in the Middle Ages
  • Höfe, Herrenhöfe oder Residenzen – zur Frage der sozialen Abgrenzung von Eliten im Mittelalter
Autor: Novák, David
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 125-149
Rozsah
125-149
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Středověká společnost sestávala ze širokého spektra sociálních skupin, které byly specifické svými artefaktuálními projevy. Je pravděpodobné, že možnost disponovat určitým předmětem či obývat konkrétní typy staveb pomáhala definovat postavení jedinců i komunit a symbolicky vyjadřovat jejich společenské postavení. Vertikální, horizontální i formální vymezení sloužilo jako prostředek symbolické komunikace, který stabilizoval vztahy v komunitě. Příspěvek se zabývá otázkou, nakolik se tento fenomén projevuje v archeologicky dokumentovaných stavbách na pomezí sídel a dvorů a zda lze z konkrétních stavebních forem usuzovat na zařazení jejich vlastníka či obyvatele mezi středověké elity.
Medieval society consisted of a wide spectrum of social groups characterised by specific artefacts. It can be presumed that the handling of particular objects and the occupation of particular types of buildings helped define the status of both individuals and communities and symbolised their social status. The vertical, horizontal and formal definition served as a means of symbolic communication stabilizing the relations in communities. This contribution discusses to what extent this phenomenon is manifested in archeologically documented constructions between seats and manorial farms, and whether particular building forms allow the classification of the owners or occupants with medieval elites.
Note
Publikační výstup vznikl za podpory projektu Archeologický informační systém České republiky – druhá generace (AIS-2; CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439).