Soubor kovových nálezů z hradu Mokřice u Lužan a jeho blízkého okolí (okres Jičín)

Název: Soubor kovových nálezů z hradu Mokřice u Lužan a jeho blízkého okolí (okres Jičín)
Variantní název:
  • A series of metal finds from the Mokřice castle, near Lužany and its vicinity (Jičín district)
  • Komplex an Metallfunden von Burg Mokřice bei Lužany und ihrer nahen Umgebung (Bezirk Jičín)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 147-171
Rozsah
147-171
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se věnuje vyhodnocení rozsáhlého souboru kovových nálezů pocházejícího z areálu hradu Mokřice (okr. Jičín) a jeho blízkého okolí. Vypovídací hodnotu snižuje původ nálezů vzešlých převážně z amatérské činnosti. Chronologické určení umožňuje zařazení do období od závěru 13. století až do druhé poloviny 15. století. Analýza nálezů strusek prokázala, že v zázemí hradu docházelo k redukci železné rudy. Zanesení polohy militarií a zejména hrotů šípů a střel z palných zbraní do plánu okolí lokality nepochybně ukázalo, že hrad byl během své existence obléhán. Na základě koncentrace těchto nálezů lze určit směr dobývání.
This study is devoted to the assessment of a large series of metal finds from the Mokřice castle (Jičín district) and its surroundings. Its informative value is reduced by the origin of the finds predominantly yielded by amateur research. Chronological determination places the series in the period spanning the late 13th century and the second half of the 15th century. The analysis of the finds of slag shows that iron ore reduction was conducted on the site. The charting of the position of militaria and especially arrow tips and shots from firearms in the plan of the castle surroundings confirmed that the castle had been besieged in the course of its existence. The direction of conquering can be determined on the basis of the concentration of these finds.
Reference
[1] RT I: Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae. Pozůstatky desk zemských království českého I. (Emler, J., ed.). Praha 1870.

[2] BELCREDI, L., 1988: Užití kovu ve středověké osadě. Výsledky dosavadního archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec – Die Verwendung von Metall in mittelalterlichen Siedlungen. Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen in der MOW Bystřec, AH 13, 459–485.

[3] BERANOVÁ, M., 1957: Slovanské žňové nástroje, PA XLVIII, 99–117.

[4] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

[5] COWGILL, J.–de NEERGAARD, M.–GRIFFITHS, M., 2003: Knives and Scabbards. Medieval Finds from Excavations in London 1. London.

[6] ČORNEJ, P., 2019: Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka. Praha.

[7] DOLEŽEL, J., 2008: Středověká miskovitá (lotová) závaží v českých a moravských nálezech, PV 49, 183–215.

[8] DRNOVSKÝ, P., 2017: Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech. Každodennost ve středověku pohledem archeologie. Rkp. disertační práce, ulož. na FF UHK, Hradec Králové.

[9] DRNOVSKÝ, P., 2018: Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech: Každodennost ve středověku pohledem archeologie. Hradec Králové.

[10] DRNOVSKÝ, P.–MAZÁČKOVÁ, J.–ŠRÁMEK, J., 2019: Hrad u Božanova na Broumovsku a jeho možná úloha při stabilizaci broumovského klášterního dominia – Die Burg bei Božanov im Braunauer Ländchen und ihre mögliche Aufgabe bei der Stabilisierung des Klosterdominiums Braunau (Broumov), AH 44, 559–605.

[11] DURDÍK, T., 1983: Středověké zbraně. Sbírky okresního muzea v Chrudimi. Historická řada 2/II. Chrudim.

[12] DURDÍK, T.–FROLÍK, J., 1993: Hrad Vildštejn na Chrudimsku, CB 3, 47–72.

[13] EGAN, G., 1998: The Medieval Household Daily Living c. 1150 – c. 1450. Medieval Finds from excavations in London 6. London.

[14] EGAN, G., 2010: The Medieval Household. London.

[15] FRÖHLICH, J.–CHVOJKA, O.–MICHÁLEK, J., 2010: Nálezy rolniček v jižních Čechách, AVJČ 23, 205–220.

[16] FROLÍK, J., 2002: Nálezy z obléhání hradu Lichnice v letech 1428–1429, CB 8, 399–408.

[17] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2013: Několik poznámek k obléhání hradu Lichnice v letech 1428–1429, Chrudimský vlastivědný sborník 17, 125–214

[18] HEJNA, A., 1962: Soubor nálezů z Hrádku u Bolkova v severovýchodních Čechách, PA LIII, 455–471.

[19] HEJNA, A., 1974: Bradlo u Hostinného nad Labem. Příspěvek k výzkumu opevněných sídel v severovýchodních Čechách, PA LXV, 365–418.

[20] HILCZERÓWNA, Z., 1956: Ostrogi poslkie X–XIII wieku. Poznań.

[21] HUML, V., 1967: Zaniklá tvrz Semonice. Fontes Musei Reginaehradensis. Supplementum II. Hradec Králové.

[22] KAŹMIERCZYK, J., 1978: Podkowy na Śląsku w X–XIV wieku. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk.

[23] KMOŠEK, J., 2018: Materiálový průzkum železářských strusek z lokality Lužany. Rkp. ulož. v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.

[24] KOŁODZIEJSKI, S., 1985: Les éperons à molette du territoire de la Petit Pologne au Moyen Âge. In: Kokowski, A., Memoires archéologiques, 161–179. Lublin.

[25] KOÓŠOVÁ, P., 2004: Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.–15. storočie) – Zur Klassifikation der hochmittelalterlichen Sporen auf dem Gebiet der Slowakei (12.–15. Jahrhundert), AH 29, 523–547.

[26] KOSCELNÍK, P.–KYPTA, J.–SAVKOVÁ, J., 2013: Dobývání hradu Siónu roku 1437. Povrchový průzkum palebných postavení obléhatelů, AR LXV, 574–598.

[27] KOŠŤÁL, J., 2007: Archeologické nálezy z hradu Vízmburku. Rkp. diplomové magisterské práce, ulož. na MU, Brno.

[28] KRABATH, S., 2001: Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde nördlich der Alpen. Eine archäologisch- kunsthistorische Untersuchung zu ihrer Herstellungstechnik, funktionalen und zeitlichen Bestimmung. Rahden.

[29] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého poddanského města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa I, II. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[30] LOCHMANN, Z., 1983: Kovový inventář hradu Vízmburku, Krkonoše a Podkrkonoší 7, 223–249.

[31] MAZÁČKOVÁ, J., 2013: Militaria. In: Košťál, J., Vízmburk. Příběh ztraceného hradu, 164–170. Havlovice.

[32] MUSIL, J., 2014: Příspěvek k poznání hmotné kultury hradu Strádova (k. ú. Ochoz u Nasavrk, okr. Chrudim), AVČ 8, 54–87.

[33] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves u Hrotovic: Hrádek – tvrz – dvůr – předsunutá opevnění. Brno.

[34] NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, E., 1956: Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II. Praha.

[35] NOVOBILSKÝ, M., 2008: Obléhání hradu Lopaty. Rekonstrukce obléhání hradu z roku 1432–1433. Plzeň.

[36] PRIHODA, R., 1932: Zur Typologie und Chronologie mittelalterlicher Pfeilspitzen und Armbrustbolzeneisen, Sudeta 8, 43–67.

[37] RICHTER, M.–VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové.

[38] RUTTKAY, A., 1976: Waffen und Reiterrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II), SlArch XXIV, 245–395.

[39] SAWICKI, J., 2018: Organization of production and trade of minor metal items at Nowy Targ (New Market) Square in medieval Wroclaw in the light of the production waste, AR LXX, 110–134.

[40] SEDLÁČEK, A., 1887: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl V. Podkrkonoší. Praha.

[41] SEDLÁČEK, A., 1895: Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl X. Boleslavsko. Praha

[42] SERDON, V., 2005: Armes du diable. Arcs et arbalètes au Moyen Âge. Rennes.

[43] SVOBODA, L., 1985: Lužany, okr. Jičín. Výzkumy v Čechách 1982–1982. Praha.

[44] SVOBODA, L., 2000: Mokřice. In: L. Svoboda a kol., Encyklopedie českých tvrzí II (K–R), 477. Praha.

[45] ŠLANCAROVÁ, V., 2016: Podoba středověkého šperku na základě jihomoravských nálezů. Disertační práce, ÚAM FF MU, Brno.

[46] VÍCH, D., 2014: Kovové nálezy z hradu v Brandýse nad Orlicí, CB 14, 142–155.

[47] VÍCH, D., 2016: Hrad v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku – Eine Burg in Hrádníky bei Zářecká Lhota in der region Choceň, AH 41, 133–166.

[48] VÍCH, D., 2017: Projectile head finds from Zítkov Castle near Choceň, Acta Militaria Mediaevalia XIII, 83–109.

[49] VÍCH, D., 2018: Kolekce kovových předmětů předaná do Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, ASČ 22, 687–707.

[50] VÍCH, D., 2019: Hrad Zítkov u Chocně ve světle archeologických nálezů – Die Burg Zítkov bei Choceň im Lichte der archäologischen Funde, AH 44, 2019, 29–63.

[51] VÍCH, D.–ŽÁKOVSKÝ, P., 2012: Soubor kovových předmětů z dosud neznámé lokality na Litomyšlsku, AR LXIV, 89–128.

[52] VÍCH, D.–ŽÁKOVSKÝ, P., 2016: Vojenské vybavení bojové družiny před husitskou revolucí. Soubor militarií z hradu Orlík u Brandýsa nad Orlicí ve východních Čechách, PA CVII, 279–351.

[53] VÖRÖS, I., 2007: A zsámbéki román kori díszzablák, Archaeologiai Értesítő 132, 143–186. https://doi.org/10.1556/ArchErt.132.2007.1.6 | DOI 10.1556/ArchErt.132.2007.1.6

[54] WOLF, V.–MUSIL, F., 2009: Východní Čechy za husitské revoluce. In: Felcman, O.‒Musil, F. a kol., Dějiny východních Čech, 533–580. Praha.

[55] ZIMMERMANN, B., 2000: Mittelalterliche Geschossspitzen. Kulturhistorische, archäologische und archäometallurgische Untersuchungen. Basel.

[56] ŽÁKOVSKÝ, P., 2012: Tesáky s člunkovitými záštitami a jejich postavení ve vývoji chladných zbraní – Jagdschwerter mit bootförmigen Parierstangen und ihre Stellung in der Entwicklung kalter Waffen, AH 37, 691–732.

[57] ŽÁKOVSKÝ, P., 2014: Tesáky a problematika jednosečných zbraní středověku a raného novověku. Disertační práce, ÚAM FF MU, Brno.

[58] ŽÁKOVSKÝ, P.–HOŠEK, J., 2015: Kovové artefakty. In: Plaček, M.–Dejmal, M., Veselí nad Moravou. Středověký hrad v říční nivě, 220–251. Brno.