Pohřebiště v Nesvěticích (okres Most) : výzkum z let 1984–1988 a 2013–2020

Název: Pohřebiště v Nesvěticích (okres Most) : výzkum z let 1984–1988 a 2013–2020
Variantní název:
  • A burial site in Nesvětice (Most district) : research in 1984–1988 and 2013–2020
  • Gräberfeld in Nesvětice (Bezirk Most) : Grabung der Jahre 1984–1988 und 2013–2020
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 221-246
Rozsah
221-246
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek v předběžné formě shrnuje archeologické bádání na lokalitě Nesvětice (okr. Most), kde bylo dosud (k roku 2020) odkryto 1 480 hrobů, které lze na základě doprovodných nálezů datovat do období od počátku 11. do konce 13. století, a dvě sakrální stavby. Archeologický výzkum zde realizoval nejprve Vladimír Brych v letech 1984–1988, následně mezi roky 2013 a 2015 Petr Čech s Michalem Soukupem a od té doby dosud již jen Petr Čech. V důsledku těžby uhlí se stav lokality mezi oběma výzkumnými etapami výrazně proměnil, a každá tak dokumentuje její odlišnou podobu. Teprve budoucím zpracováním se snad podaří obě provázat do celistvosti.
This contribution summarizes in a preliminary form archaeological research into the site of Nesvětice (Most district) where 1,480 graves have been uncovered so far (as of 2020) which can be dated, based on accompanying finds, to the period spanning the beginning of the 11th century and the end of the 13th century, as well as two religious structures. Archaeological research on the site was first carried out by Vladimír Brych in 1984–1988, between 2013 and 2015 by Petr Čech and Michal Soukup, and since then only by Petr Čech. Due to coal mining, the condition of the site changed significantly between the two latest phases, and each documents a different form of the site. The future processing of the results will hopefully enable their combining into a single whole.
Note
Studie využila databázi Czech Medieval Sources online, kterou poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná MŠMT ČR (projekt č. LM2018101).