Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1988, roč. 37, č. A36

Obrázek
Rok
1988
Rok vydání
1988
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-0079-1
Stati
Page Title
[7]-9 Jan Chloupek šedesátiletý Krčmová, Marie | pdficon
10-14 Soupis prací Jana Chloupka | pdficon
[17]-19 Jaroslava Pačesová jubilující Wotkeová, Zuzana | pdficon
20-24 Soupis prací Jaroslavy Pačesové | pdficon
[27]-29 Radoslav Večerka šedesátníkem Erhart, Adolf | pdficon
30-37 Soupis prací Radoslava Večerky | pdficon
[39]-49 Vom protobaltischen zum urslavischen Verbalsystem Erhart, Adolf | pdficon
[51]-57 Reprodukce prvotních výpovědí Grepl, Miroslav | pdficon
[59]-66 Relativní věty z hlediska reference Karlík, Petr | pdficon
[67]-72 Reflexivita a sémantika reciprocity v nynější češtině Mrázek, Roman | pdficon
[73]-78 Syntaktická analýza a pádové rámce Pala, Karel | pdficon
[79]-83 Nad jedním typem dialogu Seehofnerová, Jana | pdficon
[85]-94 Tradiční nářečí v současnosti Krčmová, Marie | pdficon
[95]-101 Názvy kalhot v češtině z hlediska principů sémantické motivace Hanzíková, Ludmila | pdficon
[103]-110 Pojmenování modřínu ve slovanských jazycích : Evě Havlové k šedesátinám Janyšková, Ilona | pdficon
[111]-123 Maskulinálne adherentne expresívne názvy osôb v slovenčině a češtině Bartáková, Jarmila | pdficon
[125]-130 Фонематическая последовательность /ťa/ и ее функционирование в современном русском языке Lízalová, Ljubov | pdficon
[131]-133 Национальное и интернациональное в словообразовательной системе языка: на материале русского и чешского языков Jiráček, Jiří | pdficon
[135]-141 Об одном противоречии в построении термина Lemov, Arkadij Vladimirovič | pdficon
[143]-148 K funkci některých konektivních částic v ruštině a v češtině Žaža, Stanislav | pdficon
[149]-153 Komunikativní situace s projevem tzv. apercepční autorizace Pavlíková, Ludmila | pdficon
[155]-160 Klasifikace latinských vedlejších vět Bartoněk, Antonín | pdficon
[161]-172 In memoriam August Schleicher († 1868) Romportl, Simeon | pdficon
Recenze - referáty - zprávy
Page Title
[173]-175 [Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti] Šlosar, Dušan | pdficon
175-177 [Varbot, Žanna Žanovna. Praslavjanskaja morfonologija, slovoobrazovanije i etimologija [i.e. ètimologija]] Havlová, Eva | pdficon
177-178 [Ивич, Милка. Лингвистички огледи] Šturala, Jan | pdficon
179-180 [Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Прописная или строчная?: (oпыт словаря-справочника)] Brandner, Aleš | pdficon
180-181 [Фомина, Нина Дмитриевна; Бакина, Мария Алексеевна. Фразеология современного русского языка: (учебное пособие)] Brandner, Aleš | pdficon
182-183 [Slovar slovenskega knjižnega jezika. Tretja knjiga, Ne-Pren. Red. Bratko Kreft ; Slovar slovenskega knjižnega jezika. Četrta knjiga, Preo-Š. Red. Franc Jakopin] Čejka, Mirek | pdficon
183-185 VI. международный конгресс МАПРЯЛ Žaža, Stanislav | pdficon