Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1987, roč. 36, č. A35

Obrázek
Rok
1987
Rok vydání
1987
ISSN
0231-7567
Stati
Page Title
[7]-25 40 let slovanské jazykovědy na filozofické fakultě UJEP od osvobození v r. 1945 Večerka, Radoslav; Žaža, Stanislav; Pačesová, Jaroslava | pdficon
[27]-34 Semantic development : theory and application Pačesová, Jaroslava | pdficon
[35]-43 Bilingvismus, diglosie a tzv. mikrojazyky na Balkáně Dorovský, Ivan | pdficon
[45]-49 Деадъективные сложные слова с ал-евыми суффиксальными морфами: на материале русского и чешского языков Jiráček, Jiří | pdficon
[51]-54 Vsuvky apercepčního a zjišťujícího charakteru jako prostředek autorizace v ruštině Pavlíková, Ludmila | pdficon
[55]-59 Интонационные средства выражения значения отдельного высказывания Lízalová, Ljubov | pdficon
[61]-69 Slovotvorné postupy vzniku expresívnych názvov osôb v češtině a slovenčině Bartáková, Jarmila | pdficon
[71]-78 K distribuci alomorfů -i/-ové v nom. pl. maskulin životných Rusínová, Zdenka | pdficon
[79]-92 Souvětné struktury s propozičním participantem Karlík, Petr | pdficon
[93]-102 Funkce výpovědí s aby Růžičková, Zdeňka | pdficon
[103]-109 K automatizaci vyjadřování v publicistickém stylu Nováčková, Jana | pdficon
[111]-120 Syntaktický analyzátor pro češtinu Pala, Karel | pdficon
[121]-124 Zur Morphologie der indoeuropäischen Präpositionen Erhart, Adolf | pdficon
[125]-131 Мoтивировка или ориентация?: на материале русской лингвистической терминологии Lemov, Arkadij Vladimirovič | pdficon
Recenze - referáty
Page Title
[133]-136 [Kucarov, Ivan. Preizkazvaneto v bălgarskija ezik] Čejka, Mirek | pdficon
136-138 [Морковкин, Валерий Вениаминович; Бëме, Наталья Орестовна; Дорогонова, Ирина Александровна; Иванова, Татьяна Фëдоровна; Успенская, Изольда Дмитриевна. Лексическая основа русского языка: комплексный учебный словарь] Brandner, Aleš | pdficon
138-139 [Митрохина, Б.И. и кол. Русский язык для научных работников-иностранцев] Vacek, Jiří | pdficon
139-140 [Buffa, Ferdinand. Atlas slovenského jazyka. III, Tvorenie slov] Macháčková, Zuzana | pdficon
140-141 [Valiska, Juraj. Nemecké nárečie Dobšinej] Landsman, Rostislav | pdficon