Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1992, roč. 41, č. A40

Obrázek
Rok
1992
Rok vydání
1992
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-0547-5
Stati
Page Title
[9]-21 Die Kategorien der Individualagenitivität sowie der Emotional- und der Prazisierungsinagentivität beim Substantiv im Tschechischen Trost, Klaus | pdficon
[23]-31 Některé aspekty distribuce alomorfů : (genitiv a lokál sg. maskulin) Rusínová, Zdenka | pdficon
[33]-42 Perdurative und nichtdurative Verballexeme im Tschechischen und Russischen Nübler, Norbert | pdficon
[43]-54 Ilokuční potenciál příčinných souvětí Karlík, Petr | pdficon
[55]-59 Podmínkové věty v hanáckých nářečích Šipková, Milena | pdficon
[61]-70 History of Czech verb classification from the 16th century up to Dobrovský Smith, Nancy Susan | pdficon
[71]-75 Výpovědní formy s výrazy přece, vždyť a jejich ruskými ekvivalenty Žaža, Stanislav | pdficon
[77]-84 Лексическое окружение, знаки препинания и выбор интонационных средств при восприятии эмоционального содержания в иностранном тексте Lízalová, Ljubov | pdficon
[85]-91 K posunům v akcentuačním typu ценá Jiráček, Jiří; Svobodová, Alena | pdficon
[93]-100 Сочетания -дл-, -тл- в современном русском языке Brandner, Aleš | pdficon
[101]-107 Spojení s předložkou podle jako prostředek vyjádření subjektivního vztahu k obsahu sdělení a jejich ruské ekvivalenty Šturala, Jan | pdficon
[109]-115 Expresívně stylistické aspekty sémantizace okazionalismů s cizojazyčnými elementy v současné ruské a české publicistice Gazda, Jiří | pdficon
[117]-134 Русские названия лиц с суффиксами -щик/-чик, -льщик и их чешские эквиваленты Vacek, Jiří | pdficon
[135]-146 Emotions in Nostratic lexicon Blažek, Václav | pdficon
Recenze - referáty
Page Title
[149]-150 K nedožitým sedmdesátinám Romana Mrázka Žaža, Stanislav | pdficon
150-152 [Erhart, Adolf. Das Indoeuropäische Verbalsystem] Večerka, Radoslav | pdficon
152-154 [Holzer, Georg. Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen] Erhart, Adolf | pdficon
154-157 [Blahoslav, Jan. Gramatika česká Jana Blahoslava. K vydání připravili Mirek Čejka, Dušan Šlosar, Jana Nechutová] Hladká, Zdeňka | pdficon
157-159 [Trost, Klaus; Hansack, Ernst. Die Lexik der altrussischen Version des "Jüdischen Krieges" des Flavius Josephus. I-III] Pallasová, Eva | pdficon
159-161 [Супрун, Адам Евгеньевич. Полабский язык] Brandner, Aleš | pdficon
161-163 [Townsend, Charles Edward. A description of spoken Prague Czech] Chloupek, Jan | pdficon