Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická 1976, roč. 25, č. I11

Obrázek
Rok
1976
Rok vydání
1977
Poznámka
  • Psychologické číslo
Ústav FF MU
Stati – Статьи – Articles
Page Title
[7]-9 Psychologové k 30. výročí osvobození Československa Chalupa, Bohumír | pdficon
[11]-19 Příspěvek ke studiu dětské řeči Pačesová, Jaroslava | pdficon
[21]-60 Posouzení psychické náročnosti u vybraného souboru prací v zemědělské výrobě Chalupa, Bohumír | pdficon
[61]-66 Analýza psychologických publikací z oblasti kádrové a personální práce za léta 1949-1971 Sedlák, Jiří | pdficon
[67]-74 Sociální vztahy ve výzkumných kolektivech Růžička, Jiří | pdficon
[75]-86 Hloubková analýza kvalifikace výzkumných pracovníků Bedrnová, Eva; Velehradský, Antonín | pdficon
[87]-108 Terapeutická komunita Kratochvíl, Stanislav | pdficon
Předběžná a metodická sdělení – Предвидительные и методические сообщения – Preliminary and methodical communications
Page Title
[109]-112 Vztah temperamentu a mechanismů adaptace Smékal, Vladimír; Dvořáček, Vladimír | pdficon
Zprávy – Известия – Anouncements
Page Title
[113]-114 Mezinárodní konference "Experiment v psychologii" Chalupa, Bohumír | pdficon
Recenze – Рецензии – Reviews
Page Title
[115]-118 [Teoretičeskije problemy psichologii ličnosti] Smékal, Vladimír | pdficon