Základní strukturní segmenty flexívní morfologické struktury ruských sloves a jejich morfonologické a mofrografematické kombinatorní vztahy

Variant title
Основные сегменты флективной морфологической структуры русских глаголов и их морфонологические и морфографематическое комбинаторные отношения
Author: Moll, Miroslav
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. [81]-87
Extent
[81]-87
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document