Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1999, vol. 48, iss. A47

Image
Year
1999
Publication year
1999
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-2098-9
Stati
Page Title
[5]-25 Indo-european "one" and "first" Blažek, Václav | pdficon
[27]-32 Descendenční analysa Romportl, Simeon | pdficon
[33]-50 Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu Osolsobě, Klára | pdficon
[51]-64 Česká lexikální databáze typu WordNet Pala, Karel; Ševeček, Pavel | pdficon
[65]-75 Etnické stereotypy a jejich artikulace v češtině (a v němčině) Nekula, Marek | pdficon
[77]-84 Komparace a intenzifikace Cvejnová, Jitka | pdficon
[85]-94 Funkce konkluzivních souvětí v jazykové interakci Karlík, Petr | pdficon
[95]-100 Problematika klasifikace ilokučních aktů (III) Grepl, Miroslav | pdficon
[101]-103 Smět - nesmět Šipková, Milena | pdficon
[105]-115 Propozice s významem statické lokalizace v prostoru Konvalinková, Ruth | pdficon
[117]-128 Disjunktivní spojka nebo v období baroka Kosek, Pavel | pdficon
[129]-141 O funkci některých determinátorů neurčitosti v češtině doby gotické Perissutti, Anna Maria | pdficon
[143]-155 Slovesná prefixace v Rukopise královédvorském Polková, Taťána | pdficon
[157]-164 Nářeční situace v městečku Broumov Oberreiterová, Hana | pdficon
[165]-173 Морфологический анализ образования синтетических форм степеней сравнения в русском языке Brandner, Aleš | pdficon
[175]-183 Konfrontační pohled na češtinu a ruštinu se zřením k vlivu latiny Žaža, Stanislav | pdficon
Jubilea
Page Title
[185]-186 Padesát let výuky nizozemštiny na Masarykově univerzitě Solařová-Montijn, Erika | pdficon
187-188 Jubileum Jiřího Jiráčka Žaža, Stanislav | pdficon
Bibliografie
Page Title
[189]-193 Soupis prací Evy Havlové Karlíková, Helena | pdficon
194-197 Soupis prací Zdenky Rusínové (*1939) Polková, Taťána | pdficon
198-201 Soupis prací Stanislava Žaži od roku 1990 | pdficon
202-203 Dodatek k soupisu prací Miroslava Grepla | pdficon
Recenze
Page Title
[205]-207 [Bubeník, Vít. A historical syntax of the late middle Indo-Aryan (Apabramśa)] Šefčík, Ondřej | pdficon
207-209 [Obsah, výraz, význam: výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila. Editoři Zdena Skoumalová a Jarmila Panevová] Jiráček, Jiří | pdficon
209-213 [Martincová, Olga a kol. Nová slova v češtině: slovník neologizmů] Hladká, Zdeňka | pdficon
213-216 [Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen] Fic, Karel | pdficon
216-217 [Čechová, Marie. Komunikační a slohová výchova] Křístek, Michal | pdficon
217-219 [Bachmannová, Jarmila. Podkrkonošský slovník] Ireinová, Martina | pdficon
220-223 [Frazeologické štúdie II. Sestavil Peter Ďurčo] Vondráček, Miloslav | pdficon
223-225 [Gramatika národného mýtu a folklór. Sestavila Zuzana Profantová] Vondráček, Miloslav | pdficon
225-227 [Еселевич, И.Э.; Марков, В.М. История редуцированых гласных в русском языке: учебное пособие по исторической фонетике русского языка] Brandner, Aleš | pdficon
227-229 [Жолобов, О.Ф. Древнерусское двойственное число в общеславянском контексте] Brandner, Aleš | pdficon
230-231 [Лутовинова, Ирина Сергеевна. Слово о пище русских: (к истории слов в русском языке)] Valčáková, Pavla | pdficon
231-233 [Menac, Antica; Dorotić Sesar, Dubravka; Kuchar, Renata. Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema] Pastyřík, Svatopluk | pdficon
233-235 [Běličová, Helena. Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských] Žaža, Stanislav | pdficon
235-238 [Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław, 21-22 listopada 1996 r. Pod redakciją Larysy Pisarek i Iwony Łuczków] Pelánová, Olga | pdficon