A47

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1999
Ročník: 48
Číslo: A47
Rok vydání
1999
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-2098-9
Stati
Title Document
Indo-european "one" and "first" | [5]–25
Blažek, Václav
PDF
Descendenční analysa | [27]–32
Romportl, Simeon
PDF
Morfologické značkování složených slovesných tvarů v korpusu | [33]–50
Osolsobě, Klára
PDF
Česká lexikální databáze typu WordNet | [51]–64
Pala, Karel; Ševeček, Pavel
PDF
Etnické stereotypy a jejich artikulace v češtině (a v němčině) | [65]–75
Nekula, Marek
PDF
Komparace a intenzifikace | [77]–84
Cvejnová, Jitka
PDF
Funkce konkluzivních souvětí v jazykové interakci | [85]–94
Karlík, Petr
PDF
Problematika klasifikace ilokučních aktů (III) | [95]–100
Grepl, Miroslav
PDF
Smět - nesmět | [101]–103
Šipková, Milena
PDF
Propozice s významem statické lokalizace v prostoru | [105]–115
Konvalinková, Ruth
PDF
Disjunktivní spojka nebo v období baroka | [117]–128
Kosek, Pavel
PDF
O funkci některých determinátorů neurčitosti v češtině doby gotické | [129]–141
Perissutti, Anna Maria
PDF
Slovesná prefixace v Rukopise královédvorském | [143]–155
Polková, Taťána
PDF
Nářeční situace v městečku Broumov | [157]–164
Oberreiterová, Hana
PDF
Морфологический анализ образования синтетических форм степеней сравнения в русском языке | [165]–173
Brandner, Aleš
PDF
Konfrontační pohled na češtinu a ruštinu se zřením k vlivu latiny | [175]–183
Žaža, Stanislav
PDF
Jubilea
Title Document
Padesát let výuky nizozemštiny na Masarykově univerzitě | [185]–186
Solařová-Montijn, Erika
PDF
Jubileum Jiřího Jiráčka | 187–188
Žaža, Stanislav
PDF
Bibliografie
Title Document
Soupis prací Evy Havlové | [189]–193
Karlíková, Helena
PDF
Soupis prací Zdenky Rusínové (*1939) | 194–197
Polková, Taťána
PDF
Soupis prací Stanislava Žaži od roku 1990 | 198–201
PDF
Dodatek k soupisu prací Miroslava Grepla | 202–203
PDF
Recenze
Title Document
[Bubeník, Vít. A historical syntax of the late middle Indo-Aryan (Apabramśa)] | [205]–207
Šefčík, Ondřej
PDF
[Obsah, výraz, význam: výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila. Editoři Zdena Skoumalová a Jarmila Panevová] | 207–209
Jiráček, Jiří
PDF
[Martincová, Olga a kol. Nová slova v češtině: slovník neologizmů] | 209–213
Hladká, Zdeňka
PDF
[Pleskalová, Jana. Tvoření nejstarších českých osobních jmen] | 213–216
Fic, Karel
PDF
[Čechová, Marie. Komunikační a slohová výchova] | 216–217
Křístek, Michal
PDF
[Bachmannová, Jarmila. Podkrkonošský slovník] | 217–219
Ireinová, Martina
PDF
[Frazeologické štúdie II. Sestavil Peter Ďurčo] | 220–223
Vondráček, Miloslav
PDF
[Gramatika národného mýtu a folklór. Sestavila Zuzana Profantová] | 223–225
Vondráček, Miloslav
PDF
[Еселевич, И.Э.; Марков, В.М. История редуцированых гласных в русском языке: учебное пособие по исторической фонетике русского языка] | 225–227
Brandner, Aleš
PDF
[Жолобов, О.Ф. Древнерусское двойственное число в общеславянском контексте] | 227–229
Brandner, Aleš
PDF
[Лутовинова, Ирина Сергеевна. Слово о пище русских: (к истории слов в русском языке)] | 230–231
Valčáková, Pavla
PDF
[Menac, Antica; Dorotić Sesar, Dubravka; Kuchar, Renata. Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema] | 231–233
Pastyřík, Svatopluk
PDF
[Běličová, Helena. Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských] | 233–235
Žaža, Stanislav
PDF
[Wyraz i zdanie w językach słowiańskich: opis, konfrontacja, przekład. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Wrocław, 21-22 listopada 1996 r. Pod redakciją Larysy Pisarek i Iwony Łuczków] | 235–238
Pelánová, Olga
PDF